Chawnghilh's Blog

Thlànmual

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on October 14, 2009

He leilung—mihringte kan chènna hi siamthar a nih hmâ loh chuan—Thlàn Mual hi khawi hmunah pawh thil pawimawh a ni fo dâwn. Assam ramah te pawh —Chanchin Thaa rawngbàwlna neih a nih hnua, Kohhran member-a seng luh an nih diam tawh pawhin —Biak In a lo ngai zui a. Chu mai bàkah, thlàn mual intâwm an lo hmang ngai hauh lo va —Catholic, Lutheran, Presbyterian, Pentecostal, Sabbatarian-ten an Denomination pual theuhva THLAN MUAL an neih hransak vek a ngai! A hautak phian asin!

Ka thian kawmngeih Lalsângzuali Sailo (Padma Shree Awardee) pualin hun hmang ta ila —he phèk hi chu Zualbawihi pualin ka hlàn ve teh ang. Dam thaa kan inhmuhna ni hnuhnùng ber kha June 6, 2006 a lo ni ta daih mai! Hlim takin kan inkàwm a —kan intilunghnûr lek lek bawk a. “Hmêlchhepa …” te kha mi han ti àng tàwn tàwn a —kawngkâah kan inthlah liam a. Thui a kal hman ang emaw … chhiattawh chungchânga khawtlâng inhriattîrna tih thu an rawn puang ta khul khul mai a. Ka beng ka’n dawh chiang ngial a —thu puan hriat chian pawh a har fû a … eng dang ni lovin Benjamin Zaithantluanga, BE Civil Final Exam zo-hlim thih thu a lo ni a. A va na zual dâwn èm —Zualbawihi thinlungah chuan!

Lunglèn khawhar riau chânga Thlànmual fan i chîng ve em? Thlàn Lunga thuziak (epitaph) chhiar hi lunglêng hnèmtu nge, lung tilêng zualtuah i ngaih ve le? Mitthi-ngaih hi a nâ asin! Lainâ leh chhûngkhat pawh ni hran chuang lo —kan lung tilêngtu riaute pawh hi an awm ve thei a ni. Thlànmual hi an lova cheibâwl nasa tak èm! Hmangaihna leh lainatna lantirna hmun pawimawh ber pakhat a lo ni e!

DSC_0040

http://www.lalsangzualisailo.com/

June 6, 2006 leh October 14, 2006 inkâr chhûng khân Zualbawihi nèn hian kan nui dùn mawh ta hle a. Nuihna tùr hi a lo vâng telh telh duh khawp mai! Benjamin-a kan vui zo kha chu —Zualbawihi zìk kha a ngui thlàwt a. A nu a lo sûn tawh a; a nutà a lo sûn hman tawh bawk a —a fapa duat a sûn ve leh ta! A tlin ta ngang bìk lo, a mit salh salh ni ber hian a lang.

Phai lam an pan ruak ruak a ngai ta a. Rawn kìr lailàwkin —a hlim thei àwm ang bera thiante pàwl zui pawh a la thei fu. A ina ka lèn châng pawhin nuih hràm chu a tum ve a ni. Tumkhat ka tlawh leh chu … a mitmeng a lo dang ta tlat mai! Ka beisei loh teh rèng nèn, ka rilru a khawih khawp mai! A mit khing lehlam a phui chual mai a, a vûng phui a ni ber e. Khua a hmu ngùt lo ni ber hian ka hria —a va han pawi tak èm!

“Thingfanghmâ (Nûhnùn) lo chu a ei thei lo,” tih ka’n hre leh zui a —duh duh huna thingfànghmà lei tùr a lo awm mai si lo. Tlawng-kam —Reièk kaiah thingfanghma huan a tam vei nèn, a rah a la sên miau bawk sî! A vàn hian a vâng ngawih ngawih mai a. Rilru a va hah duh tak èm!

Tùk khat, ruahsùr tùk hian Dàwrpui Biak In bul ka va thleng phei hràm a —thingfanghmâ thlèkin —hmu zo hek lo ile … tawn fuh mialin Hmazìl ka hmu fuh ta hlauh va. A iai ka ring chuang lo va, ka lei ta ngawt a. Ka che chhe zui —kawnglàkah ka thlauh keh —pum hnih keh hnuangin Zualbawihi chu ka va hlàn! Ani pawh a lo nui tawp! Chu chu a nui hmêl ka hmuh hnuhnùn ber a ni ta! A la nui … a la nui chuai lo —ka mitthlâah ka khung fel a. Hlim taka a nui hmêl kha a mawi asin —khà a nui hmêl chuai ngai tawh lo tùr kha ka vawng ta reng a ni.

October 13, 2006 khân Greenwood Hospital-a a awm —thingzaina (handsaw) nèna inak bâwr luaiin ka va luh chilh. Biak theih a lo ni tawh lo —a kephah chu ka kut lumin ka zu vuan vawng vawng a, ‘kei ka ni,’ tih pawh a hre tawh ngùt lo vang!

An pain mi lo tah khum thung! Hrilh a hai làwk ngei mai! Chumi zàn chuan Zualbawihi’n a thenrualte zawng zawng min lo liamsan ta. Ka han ngaihtuah chiang a —kum AD 2002 October 14 khân Muthi Tlâng-a Central YMA Hruaitute nena thil survey-a kan kal kha Zirsângzèla Hnamte thih thu min rawn hrilhtu ka tawng a. Anni thian dùn thih hun leh vui hun inkhuangrual leh chiah mai chuan ka rilru a luah vawng vawng a.

Hriat reng hi a hlawh ve tùrah ka ngai … Mizoram-a chhiatna tàwkah chuan Vuina Programme Sheet ringawt pawh sem chhuak hnem ber an ni ang —copy 6,000 an indaih zo lo! Tin, Vuina Program Sheet hi a tlângpuithuin phèk 4-a ziak a ni tlângpui a —Zualbawihi Vuina erawh kha chu phèk 16 khat hmara ziak a ni thung!

DSC_0019

He Car hi a rawng a danglam biai buai hle —naupang nihliap rawng inpawlhchuai kha a ang khawp asin le! Hetiang Car hi Thlànmual-ah an hûng mai a. Thlànmual hian tlawhtu a ngah thei èm èm a, Car rawng chi hrang hranga lo intial buai mai chu hriat chian an chàk châwk a — ‘sumdâwng an lo ni,’ tih an hre ta thìn a ni.

Car rawng kàp thei —artist-te an lo ni ngei a, car rawng duhzâwng kha thlan tawh mai tùr a ni. Advertisement remchâng tak a lo ni reng mai!

DSC_0050

Thlànmualah hian inphûm leh inrawh mai a theih ve ve a —man chawi ngai vek a ni. Cremation (inrawh) hi a sènso a tlêm hret zàwk. ThlànLung-a thu inziak mawi takin inrawhralte hming kha thlàn bangah mawi taka tàrlan ve vek a ni. Mizo thenkhat pawh hetianga hàlral tàwk hi kan awm ve ta nual.

Inphùm hmâ hian ruang dahna in bìk FUNERAL HOME-ah manchawia ruang dah a ngai pang a, kuang a lo ngai. Vuina hunserh a lo ngai. Ngai apui a tam. Ruang (kuang) phurhna bìk motor a lo awm hranpà leh—thlànmualah pawh a duhte tâna Vuina Hunserh neih nàwn leh theihna tùrin Biak In an nei vek bawk. Hun àwl awm lohna rama vuina hun serh leh inphum/inhàlna hmuna zuitu tam tham nei theite chu —mi namai lo tak an ni pha hial a ni! Thlànmual Biak In chu —Henry Vangchhia-te awmna Vêng, Frederick-a Confiderate Pasalthate Thlànmual-a mi ngei i târlang teh ang —

DSC_0126

Ui thlàn ringawtah pawh hian sènso a nèp chuang lo —US $ 3,000 vèl chu ui vuiliam nân, a phùm nân hian a ral ve tho mai —a kuang leh a thlànlung, akum akhuaa enkawl zui ni tawh bawk tùr nèn! Ui thlànmual pawh hi hmuhnawm tham khawpa thlìr tùr a tam mai!

Khua a vàwt ve ta chau chau hle. 46 F = Celsius 7.77 vèl a ni ta e. Nimin piah piah leh-ah tawh khân US-a vûr tla hmasa a thleng tan a, kumin hian vûr a tla hmâ dâwn ni pawhin a lang. Nikum khân kan awmna area-ah hian first flakes kha November 16-ah a rawn thleng. One Hour Clock Back pawh October 24, 2009 atang hian a nih ka’n ring ringawt a!

WELCOME!

Len luhna thlàkhlelhawm with great infatuation —
Advertisements

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. s sailo said, on October 18, 2009 at 4:54 am

    Daylight saving time ends November 1..sunday,,


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: