Chawnghilh's Blog

Thle lovin thlîr teh

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on October 31, 2009

DSC_0608

 

 

Ka naupan lai khân Chhùrbûra Thawnthu aiin John F. Kennedy-a chanchin ka ngaithla zing zàwk! Ka pa khàn a ngaihven bawk a. Magazine chi khat SPAN an tih kha a rawn hàwn ziah a —India leh USA inkungkaihna Magazine bìk a ni a. Tùn thleng hian an la tichhuak ni àwmin ka hria —US Consulate-ah a copy thenkhat tharlâm fû fû ka la hmu hlawm tlat.

Kum 1960’s chho khân SPAN Magazine khàn Lunglei Chandmari-a kan rûn riang te AMEN HOUSE No. 92 a rawn thleng ve ziah thìn a. Ka pa khàn ngei ngeiin an Office atangin a rawn hàwn a. Laltîn chhit èn hnuaiah —zànriah ei khamin a milem kan thlîrho thìn a, kan hlimpui ve èm èm thin a ni.

Sears Company, Catalog Bu chhah pui pui hi bu 4 emaw vèl zet ka pa thianpain USA atangin a rawn thawn a. Lungleiah chuan kha Sears Catalog kha a làr ve vet vet thei hle a —tùn thlengin la vawnthat zui an ni ta hial a ni. Puanthui thiamte pawhin an design duh tùr an rawn thlèkna ve ber a ni a, ka nu khàn tuma hawh chhuah a phal ngai lo va, a roh hle a —chutih laia Pu H. Hauthuama nupui, Pi Zodinpuii erawh kha chu a hmêlzah deuh a ni ang —a hawhtîr ve mial. A phèk pawt thla ru bo lo tùra a rinngam, mi changkàng leh ningkhàwng hre chin kha chu a hai bìk lo a ni.

John F. Kennedy-a an kah hlum khân ka pa hmêl zawng zawng kha a dur vek a. A tuar hle a ni. An kah hlum dàn zawng zawng chanchin kha zàn mut hmunah (Bed Time Story) atân min hrilh thin. Ka sawi tawh angin, pi leh pu kâra seilian lo, Mizo thawnthu nghei tàwk leka khawsa chhovin ka seilian ve khanglâng a. Ka pâ thianpa chuan tlaikhawhnua, tape-recorder kan neih ve theih hnuah “JF Kennedy’s Presidential Inaugural Speech” hi a rawn thawn ta a —ngun takin Kennedy-a accent ang chiah chiahin, “Ask not ….(esk not)… what your Country can do for you; ask (esk) … what you can do for your Country …” ka ti ve talh talh thìn maw le! Mi pawhin lam ri nalh min ti thei ve khawp mai! A lo rei ve ta! A lunglènthlàk ngawt mai!

Kennedy-a a thih khân—ka pa khàn a lo sawi zingin, a thih kha a tuar na bawk a—kei ngat phei chuan, Kennedy kha ka pâ NAU tùrah ka lo ngai hial maw le! Mizo naupang leikàng pâwlah chuan ka lo la chhâw vehvawh hle mai! Hèng USA-a ka thian thenkhat SAP-hote ka hrilh ve châng phei chuan, dulthuar dawmin an nui bù ve nasa thei khawp mai! 

Ngun takin JF Kennedy-a thlàn hi lo thlîr la, thle kawi lova thlîr tum hràm bawk ang che. “Mei mit lo” pawh khi en chiang mawlh ang che. Arlington Cemetery hi Hmun Thianghlim leh Zahawma ngaih a ni a —kei lehpek hi ka che khir asin! A hmunhmâ zau lutuk thlîr kuala ka tei hrep hnuin—ka thianpain Kennedy-a thlàn thlangah mi lo nghàk char char a. A ning hman khawp ang. Ka kìr leh meuh chuan ka thianpa chu ka va hmu ta mai si lo … hla fê-ah a lo ding chu niin! Ring mangkhèngin ka thianpa—ràlkhata ding chu—ka va ko.

Thlànhmun vêngtu Security Guards in full uniform-te an rawn ràk ring ve ta thawt thawt mai! Thlànvêngtute chuan ka aw-râwl ring tak tluk zetin min rawn vìn … Hmun Thianghlim leh Zahawm chu a vêngtute ho hovin kan chîlphùl tlâng ta vek hlawm a. A tawpah chuan anmahnite nèn kan nui hei hui hlàwm ta ringawt!

Ka ti lehpek thìn ang—thlalàk khi i en laiin—thle kawi lul suh aw! 😀

Advertisements

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. tetea7 said, on October 31, 2009 at 7:07 pm

    Thle hlek lova thlir zawng a har lua e!

  2. hmingtea said, on November 3, 2009 at 8:26 pm

    Keini pawhin darkar khatin September thla khan kan herh let Yom Kippur ral zanin —engnge a chhan ka hre chiah lo a; engnge a trangkainate kan ti ve mai mai

  3. Chhana said, on November 22, 2009 at 7:26 pm

    Thlèk i phal hauh loh nachhan hi ka hrethiam lo. Min lo hrilh teh. Tun lai chu i blog ka hmelhriat thar a; ka atchilh nghal bur mai. Atchilh tlak i ni.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: