Chawnghilh's Blog

Chunglèng leh Hnuailêng

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on November 6, 2009

BAT4[1]

 

 

 

 

 

Hmân lai hian —Satel hian Rûlpui tui a vêng a.

 

 

 

 

 

 

Nakînah chuan sakhî hi a lo kal a, satel chu rûlpui tui inzuankahlênsiakah a sâwm a. Satel chuan, “E khai, kei zàwngin ka zuankahlèn ve zo lo vang; rûlpui tui chu ka bawh keh ngei dâwn a, a hlauhawm dâwn èm mai,” a ti a. Mahse, sakhî chuan, “Bawh keh mah la, ka chhan tlat ang che. Hlau rèng rèng suh,” tiin a thlèm lui tàlh a. Satel pawh chuan, “Ni e màw le,” a ti ve ta a.

Tichuan, sakhî chuan rûlpui tui chu a han zuan a, a zuankahlên thei mai a. Satel pawh chuan ‘pak chheih khah’ tiin a han zuang ve a; mahse, a zuan khùm thei ta lo va, a bawh keh ta ràp mai a. A pû Rûlpuia pawi a khawih ta! Sakhî chuan a hlau ta èm èm mai a, chhan ngam lo nàpui chuan tihngaihna dang hre hek lo, “Tela, Tlàn ta mai rawh, ka hum ngam bìk lo che,” a ti a. A rang a rangin a tlàn bo ta a.

Chutichuan, satel chu a tlàn pawh tlàn hlei thei lo chuan chhuk zâwngin a lùmin a lum ta bawp bawp a. Saza in a dêng a, sazuk in te, sanghal inte a dêng zèl a. An hnènah chuan, “Rûlpui tui ka bawh keh a, min hum rawh khai,” a ti zèl a. An lo hum ngam lo zèl a.

 

turtle_article[1]

Nakînah chuan savawm in hi a zuk dêng leh dawt mai a. Ani chuan, “Tunge ka in dêng?” a lo ti a. Satel chuan, “Keimah Teltèa,” a ti a. Savawm chuan, “Engnge i hlauhva —khatia i lo tlànchhiat chiam mai?” a ti a. Ani chuan, “Sakhî nèn rûlpui tui kan inzuankahlênsiak a. Ka zuan khùm ve zo lo va. Ka bawh keh ta a. Rûlpui chu ka hlau va, ka lo tlànchhia a ni. Nang zàwngin mi hum lul ang che,” a ti a. Savawm pawh chuan, “E khai, ka hum ngam lo’ng che. Tlàn leh mai tawh,” a ti a. A tlàn leh ta a.

Sakei in hi a zuk dêng leh a, “Tunge ka in dêng?” a lo ti a. Satel chuan, “Keimah Teltèa, Sakhî nèn rûlpui tui kan inzuankahlênsiak a. Ka zuankahlèn ve zo lo va. Ka bawh keh ta a. Ka hlau va, ka tlànchhia a ni,” a han ti a. Sakei pawh chuan, “E, khai khai khai! Chu’zàwng —ka hum ngam awzâwng lo mai che. Tlàn leh ta mai tawh,” a lo ti ve leh si a, a tlàn leh ta bauh bauh a.

Nakînah chuan Murà in hi a zuk dêng leh ta dawt a, “Tunge, ka in dêng?” a lo ti a. Satel chuan, “Keimah Teltèa, Sakhî nèn rûlpui tui kan inzuankahlènsiak a. Ka bawh keh ta a. Ka hlau va, ka lo tlàn a ni,” a ti a. Humhim a dîl nghàl a. Murà chuan, “E! Hlau rèng rèng suh. Keima’n ka hum ang che,” a ti a. A thla hnuaiah chuan a bihrùktîr ta tlat a.

Rûlpui chuan satel hnu chu a rawn chhui a. Sa apiang chu a rawn zàwt zèl a. Murà in a lo thlen dâwn chuan a rawn tleng rì leh ta hruah hruah mai a. Murà chuan, “Chu! Eng thàwm nge ni ta?” a ti a. Satel chuan, “Chu chu alàwm —ka hlauh chu, rûlpui tleng thàwm a nih chu,” a ti a.

Rûlpui chu a lo thleng ta a. Murà hnènah chuan, “Teltèa i lo hmu em?” a han ti a. Murà chuan, “Hmu teh suh e,” a ti a. Rûlpui chuan a ringhlel deuh a, “I inah hian a hniak a tàwp si a. I hmu ngei tùr a ni. I thukrù a ni ang e, i thlà kha han zâr teh,” a ti a. Murà chuan a thla lehlam chauh chu a han zâr duai a. Rûlpui chuan, “Lehlam kha han zâr leh teh,” a ti a. Murà chuan, “Helam hi zawng —a nâ a ni,” a ti ta tlat a. Rûlpui chuan, “Tlêm tè talin kan kau teh,” a ti tàlh a. A han kau a, satel mei hmâwr chu a hmu ta hlauh mai a. Chutah —rûlpui thinrim chuan chunglêng leh hnuailêng indo thu a puang ta a ni.

Chutichuan, hnuailêng zawng zawng chu an inko khàwm a. Indo tùr chuan an inbuatsaih ta mup mup a. Chunglêngho zawng zawng pawh an inko khàwm bawk a. Bûngpui zârah hian an fu khàwm tuih mai a. Inbeih dàn tùr chu an rêl tawn ta mup mup a. An rèl zawh chuan an inbei ta a.

Rûlpui chu a han ding ûr ûr a, bûng zâr lehlam chu na tak hian a han vaw bal hlawk mai a. A zâra sava fu zawng zawng chu an darh ta chum chum a. Hnuailêngho chuan an hotu rûlpui thil tih chu an làwm a, hlim èm èm hian an hàwhàw dur dur a.

Rûlpui a lo hahdam deuh hnu chuan a ding leh ûr ûr a, bûng zâr lehlam chu a vaw tliak leh ta mai a. Hnuailêngho chu an hlim nasa lehzual a; chunglêngho erawh chu an ngui deuh rawih hlawm tawh a.

An zîngah chuan Bàk hi a lo tel ve a, a thlawh ve theih avàngin chunglêng zîngah a inchhiar a ni a. Nimahsela, hnuailêngho chu chàn tha zàwka an lan tàk avàng chuan an hnèn lamah a thlàwk thla a, “Hei, mi en ula —ka lu te, ka hâte hi hnuailêng ka nih hi,” a ti a. Hnuailêng awmin a awm ve ta a.

An indo chu an inbei nasa deuh deuh va. Chèngkawlte hian Pîtte ngal delh tliah an tum a. Vatê te pawhin Changpât hi man tàlh an tum bawk a. A lianin a lian, a tèin a tè —mahnî tum tàwk tàwk chu thahnemngai takin an inbei a.

Nakînah chuan Murà chuan rûlpui chu a ching ta nawk nawk mai a. Rûlpui chu a chau ta. Chuvàng chuan chunglêngho chu an hlim ve leh ta thung a. An hotupa Murà huaina leh thil tih ropui chu an làwm a. An hàwhàw leh ta hluah hluah mai a.

Bàk chuan chu chu a hmuhin —chunglêng lama tan a chàk leh ta hle a. An hnènah a thlàwk chho leh a, “Mi en ula, hnuailêng ka nih loh hi —thla pawh ka neih hi,” a ti leh a.

An indo chu nasa tak hian an inbei zèl a. Nakînah chuan rûlpui chu a lo ding leh ta ûr ûr a. Bûngpui zâr chu a han vaw leh vak a —a vaw tliak zo ta lo va. A kàkpuiah chuan a inbâng uai ta hnùp mai a. Chu veleh, Murà chuan a zângruh tak maiah chuan a hmuiin a zuk chilh tliak ta vek a. A thi ta a. A tàwpah chuan chunglêngho chuan an ngam ta nge nge a ni.

Nakìnah chuan inremna an siam ta a. An lo inngeih leh ta a.

An indo lai khân bàk kha a dawihzep avànga thawkpalai fo a nih avàng khân chunglêng leh hnuailêng an inrem hnu chuan pàwl tùr a hre ta lo va. A inzahpui a, khaw èngah chuan lèn pawh lêng ngam lovin pùkah a tawm bo va. Zànah, an hmuh lohvah a chhuak ve ngam chauh zuk nia!

Contributed by Kâwnga —(edited by Chawnghilh).

http://www.misual.com/2009/11/06/chungleng-leh-hnuaileng-indo/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: