Chawnghilh's Blog

Olive!

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on November 13, 2009

Tun tum zet chu OLIVE ve thung le aw! Kan hlâwkpui meuh ang emaw chu le? Hebrai tawngin olive hi zäyïth; Grik tawng chuan ‘elaia an ti. Tawng tial hi a ninawm! Mahse, a pawimawh bâng thei miau si lo! I pawm em?

 

GethsemaneOliveTree[1]

Khai le! Israel ramah khuan Olive hi, ‘a Râlvâwng uite tam’ a; amaherawhchu, hlu chung-chuang taka ngaih a ni tlat thung! Bible-ah hian vawi 35 lai Olive kûng chungchâng tàrlan a nih thu kan hmu a; Olive hriak tih phei phei chu vawi 200 chuang zuk lang pha a! Nang leh keia hming hi Bible Bu 66 chilhkhâwmah hian ziak dum kan la hmu rih lo! Mahse, Olivet Tlânga Isua Kristian (Yahshua Messiah) a ke a rawn nghah chat hunah erawh chuan kan hming chu Hebrai 11-a ziah zawh hman rih tâk lohvah khân ziah zawm a lo nih tawh dân tholeh taksa emaw tihdanglam taksa mitin emaw—kan la hmu chiang ang! Hallelu Yah, Amen.

Ringtu-Mizote hi kan vànnei-vànduai deuh hlek a; Bible min lehlinsaktuten Olive hriak ni chiang reng pawh ‘sahriak’ tiin min lehlinsak a. Pathianin sa bawlhhlawh leh tenawm a tih—vawk hriak nèn kan lo mitthlà chawhpawlh ngawt ang e aw! Achâng leh ‘khâwnvâr tui’ (cf. Matt. 25) ti tein min lehlinsak thûl! K. Oil emaw Diesel Oil emaw kan lo ti ngawt ang e!

Ngai teh, Thlalêr Biakbûk chokut leh kawngkapui te, Cherub lim pahnihte pawh kha Olive thing ngata siam an nih kha le (I Lalte 6:23, 31-33). Bàwkte Kùt hun laia bûkthlâm an sualnaah Olive zâr a tel ngei ngei thìn bawk (Neh. 8:15). Olive thing leh a hriak hi Pathian Biakbûk nêna inkungkaih tlat a ni! Biakbûk chhûnga chhit thin khàwnvàrah te khân Olive hriak an hmang bawk thîn. Tin, Israel lalte pawh kha Olive hriak thih an nih thin kha (I Samuela 10:1 & 16:13). Chumai bàkah, thilhlanah te khân Olive hriak an leklâm uar hle. “Thuhretu Pahnih,” pawh Olive kùngtea an ziarâng thai lan a nih bawk kha (Thu Puan 11:3-4). Dangdai takin Davida chuan, “Kei erawh zawng Pathian Ina Olive thing chawr duah hluah ang ka ni…” (Sâm 52:8) a ti. Thlalêr Biakbûka chokut, kawngkapui leh cherub-te kha zawng Olive thingro mai an ni tawh—zung an kaih thei tawh lo! Lal Davida erawh chuan, ‘Pathian Ina Olive thing chawr duah hluah,’ intiin—zung kaih nghet; rah la chhuah theiah a inchan fuh hle! Khawi hmunah maw? Pathian In-ah, Pathian Temple-ah!

Pathian chuan Olive thing a ngaisâng tih a lang reng mai! A rah leh a hriak pawh a dah sâng hle. Phâwngpui Tlâng emaw Chawnchhim Tlâng hnaivaiah emaw Isuan A ke rawn nghah a tum lo! Olivet Tlâng; Olive Tlâng an tih bawkah A ke a rawn nghat ngei zâwk ang (Cf. Zakaria 14). Chu hun chu a hnai tawh hle!

Olive Tlang

 

Kan thlarau lam nun pawh hi Olive kûng, a rah leh a hriak nêna khaikhin theih ni fo thîn se. He thing pawimawhna thenkhat hi i lo bih chiangho teh ang u.

Zung a kaih nghet : Vûr tla khâwn tling tên tûn pawh ni se; Olive kùng chuan a pawisa eih lo! Khaw khêng leh lei tha lo a pawisa hek lo! A lo berah pawh kum 500 dam thei, a thente phei chu hêng aia rei damte pawh an awm hial zu nia! A zung a kaih ngheh vàng a ni phawt mai! A zung hi a inkaih pharh zau avângin a tlu-kar ve mai mai ngai lo.

Kristian-te hi Olive thing anga zung kai nghet kan ni ve tùr a ni, “The root of the righteous cannot be moved… Mi fel zung chu tihsawn zawh rual a ni lo vang….” tiin Thufingte 12:3-hi kei chuan ka let duh. (“Mi fel dinhmun chu a nghìng lo vang,” tia kan neih tawhsa ai hian)!

Kan nun dân khawsak kawngah Pathian Thutakah zung kan kaih ngheh a pawimawh. Pathian Thu kan hriatna pawh kan khawsak dinhmun azir zêla zauvin—zung a kaih nghet tûr a ni. Pathian Thu chhiar tam te, hriatthiam theihna leh hman zui nghâl theihnate hi Setana’n min karkhawh/karthlûk theih lohna tùra zung kan kaih nghehna hmanrua lo ni fo thîn rawh se.

Rah tha leh hriak ngah : A mu chang tak chhûnga hriak; a rah a hmin tuah poh leh hriak a ngah. June thlaah a rah tan a; November leh December-a lawh ngat chu a rah a hmin tha hmanin a hriak pawh a hlâwk tham bîk hle thîn. A hriak la chhuak tûr hian her sawm a ngai nasa viau. Olive rah râwtsawmna lung hial rawih a ngai. Olive rah râwt- sawmna lung hming chu i rin ang a ni lo mai thei!Phun a nih atanga kum 6 emaw kum 10-ah rah a la chhuah tha tak tak meuh ngai lo. Kum 20 leh 25 emaw an nih meuh erawh chuan a rah ngheng nghung tawh mai thîn! Hun engemaw chen zawng rah chhuah meuh tùra hun paltlang a nei ve a nih ber chu! A rah hi sàwl piuh peuh, te feng mai leh a hel laia kha fek leh hring nghalh; a hmin huna duk dum kaih a ni thung. Pizza chhang chunglâng cheimawi nân Olive hmin duk hi an hmang châwk. Thufing 12:12-ah chuan, “Mi felte bul (zung : root) erawh chuan rah an chhuah thîn,” tih thu kan hmu. Pathian Thutaka hrual fuh kan nih ngat chuan, seng tlâk rah chhuah kan nei ngei ang. Rah chhuah hnem lehzual tùr phei chuan zâr ferê hlawi then, chu chu ‘zilhna’ —a ngai fo. (Cf. John 15). A rah hi vuak thlàk a nih thin avàngin; a rah tam kum chuan a zâr an lo vaw sil deuh nge nge a, a kumlehah a rah tlèm phah chàwk thìn!! tiin kan Zotawng Bible chuan min vawnsak thung a! ROOT tih tak maite khi a let chhuak zo ta lo tlat hian a lang thìn.)

Hersawmna lung hming chu Gethsemane an ti nia! Huan hming ang chuan i hre hle tawh awm e! Olive rah her sawm a nih thin ang dungthùlin kan sual phurtu Messia Iesua kha her sawma awmin, olive hriak hnâm anga a thlan pawh thisen anga a far kha—mantîra a awm zânah ngei khân! Gethsemane Huan hi tlu boral tawhte hmuhkîr kan nih lehna tûra Huan pawimawh a tling. Huan hmasa Eden-ah kha chuan Adam Hmasaa a biru a; he Gethsemane Huanah erawh hi chuan Adam Hnu-hnûngbera’n hringfate min rawn bârakhaih ta thung! Min rawn zawnchhuah lehna kan hmu chiang thiam ta em? Gethsemane Huan hi Olivet Tlâng pangpèr—Jerusalem khawpui chhuahlam chhawnga awm a ni! Thlarau lamah pawh hriak a va ngah lulai tak êm!

Tiak tha, enkawl uluk erawh a ngai :  Sâm 128:3-ah chuan —I nupui chu, i in chhûng rilah chuan, grep hrui rah duh mi tak angin a awm ang a; I fate chu, i dawhkàn vèlah chuan, olive tiakte angin an awm ang… tih thu kan hmu! YAHWEH (Adonai/LALPA) tihtute inchhûngkhurin malsâwmna an dawn dàn a nih khi! Zir bing atân chuan Olive tiakte angin tih khi ni se. Middle-East sumhnâr ber thîn olive hriak; tûnah chuan lung-hriak (petro-leum), OIL an nei ta mai pawh a—kan thuziak a sei loh nân olive tangkaizia chu suangtuah zui ve tawh mai rawh le! Dawhkân kîl far mai—fanau rochante chu olive tiakte anga tehkhin zu ni a! Thlalêra Olive tiak chu enkawl uluk zui zawng a ngai viau ta ve ang le!

‘Thlarau Thianghlim hi olive hriak nêna tehkhin a ni thîn,’ tia rawn belhchhah thuai thuai pawh chhiartuten in châk! A dik—in dik e. Chu lam chu in kutah awm tawh rih se. Sermon thar in chhar leh ta!

Kum sâng lai liam tawha phun —Olive kûng la dam duah hlep hlep cheu a awm nawk mai! A ngheh leh dam reina thurûk chu a tona leilunga zung a kaih ngheh dânah leh sik leh sa extreme tak tak kâra a damkhawchhuah theihna hi belhchian fê tham a tling. Thingtlâng-pain in hrethiam khawp hlei hlei ang!

Olive kung mawizia, rah duhzia leh mihring tâna a tangkaizia leh sumdàwnna namai lo tak a nihzia kan hre zui deuh deuh ang. Olive kung a tâm (thih) emaw, rah a chhuah loh emaw vaih chuan Hnamin a rawih phah kâwk thîn. Bâwktè te Kûtin leia ‘Kum Sang Lalram,’ thleng tûr a entîrna zîngah chhâwlbûk —Olive zâra sak a nih kha! Chu chuan Remna kumhlun tawh tûr a entîr tih hretu pawh i ni! Thlarau lam thuril tak tak zir belh tûr kan nei tam hle mai! “Kei VE THUNG HI Pathian Ina Olive thing chawr duah hluah ang ka ni…. ve MEUH EM aw?

A thu kan za atân Lalpan malsâwm rawh se. Amen.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: