Chawnghilh's Blog

Enoka leh Elija

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on November 14, 2009

Enoka leh Elija — Thi ve hauh lova Pathian awmna  vàna chèng diam tawh an ni em?

“Enoka leh Elija chu maw….” han tih nghâl vut vut hmain —chanchin mak tak pahnih i târlang hmasa rih teh ang.

A ho fû —Hriau (sewing-needle) chanchin mai zawng a nia! Elias Howe-a’n, “Hriau-beng hi a mawng bil lama a awm ai chuan a lu hmâwr-zum lamah hian awm se —a tangkai daih zàwk ang,” a’n ti chiah mai chu … chutih hun lai AD 1800s-a sàp-pachal, intifing tak tak te chuan Howe-a dàrphênga bêngin an chùlsak a. Elsèn deuhvin an nuih khum tlâwrh tlâwrh zu nia! Zungpirin an han nawr-kat zui vei nèn! Kum 1837 atanga kum 5 a vei leh meuh chuan puanthui-khâwl (sewing machine)-ah hriau mawng bil lo lama beng nei (eye for thread, not at the blunter end)-in kawr an thui tan ta chur chur mai si! Hmâna elsèntute ngei kha la dam sen luau hlawm hek—chùngho chuan, “Hmâna i sawi kha ka awih zâwng tak a ni rèng a…” an ti tluar tluar hlawm leh zu nia!

A dang —August 3, 2003 Sunday zîngkâr khân kan inah chhang zuar a rawn tei lùt nawlh mai a. Kei lah chuan, “7th Day in serh em ni?” ka lo ti a. Rang pial vatin, “Serh lo, Sabbath,” a ti a. Ka nui ri ta rawih rawih a! “Engho  Sabbath ber maw?” ka’n ti leh hràm a. “ENOKA …” a ti a. “Enoka chu a thi tawh em?” ka’n tilâwn leh tâlh a. “THI NÀ’NG!” a ti! Tichuan, a nui seih thla chu ka làksak ta a. A chhang pawh chu kan leisak nual a. Kan hlimtlâng hle.

Hetiang deuh nuaih hi kan ram ringtu intite boruak chu a la ni! ‘Enoka Pâwl,; ‘Protestant Kohhran,’ ‘THE TRUTH inti (TMEF)’; ‘Catholic Church,’ UPCs-te inlungrualna kan la hmu cheu mai! Mahse, an tân chuan Tirhkohte Thiltih 17:6-a “Khawvèl chawk buaitute kha hetah an lo kal…” tih ve amawi ka ni si!

Chhei raw! Rawhtuina meipui i kaltlang phawt ang u le!

“Enoka leh Elija kha an thi ve ve; vânah an la lâwn rih bîk bawk lo ….” Apostol-te thu min hlanchhâwn dân ang ngeiin, ka ti dâwn miau! Enoka chu tihdanglam (translated) a ni. Khawiah nge a kal tâk? Vàna hruai a ni nghàl ta mai em ni?

I chhàn dàn hriat a chàkawm hle mai! In inzirtîrnaah eng ang fakauvin nge in sawi thin ve le? “Enoka leh Elija chu thi lo ve ve; nung chunga vàna làk chhoh an ni; kan hotute pawhin an ti. John Bunyan-a pawhin ‘Kristian Vànram Kawngzawh Bu-ah pawh, ‘Enoka leh Elija chauh lo chu khawvèl awm tantirh ata tumah kal an phal lo a ni,’ a ti” — tiin in sawi châwk!

Ngai teh! Enoka leh Elija hnu daiha leia lo kal ve chauh—kan Lal leh Chhandamtu Iesua Messia thung kha chuan AD 30 hma lam hret khân, “Vànah tumah an lâwn ngai lo, vàn atanga lo chhuka chauh lo hi chu, Mihring Fapa vàna awm hi,” (Joh. 3:13) a ti miau mai! Enoka leh Elija chungchâng, intihre taka sawi—Lal Isua Krista thu sawi anga sawi si lo hi i lo ni ve tawh thîn em? Chu ber chu ka zàwt hmasa duh che a ni!

“Enoka leh Elija chiah hi ka rawn chhuk hmaa rawn thleng ve chhunte chu an ni,” Lal Isuan a ti hauh lo mai le! Enoka leh Elija chungchâng bìkah hian Lal Isua thusawi AWIHTU leh AWIH LOTUTE kan lo awm ta! A khawi’lam nge i nih?

Aw le, Iesuan, “TUMAH….” a ti! Amah bàk ‘tu dang mah vànah an lâwn lo,’ tih a lang chiang ta reng mai! Isua khàn chu chu engtiangin nge a sawi mai le? Amah ngei kha tuma la làwn lohna vàn atanga rawn chhuk a nih miau vângin—a rawn hre chiang hle a ni. Nanga hriat ve dàn ngawt aiin, Ani Isua ngei khàn a hre chiang zàwk! Chuti a nih si chuan Enoka kha khawiah nge a awm ang? tih lam hi chiang lehzuala chhui zau tùrin Bible chauh i râwn teh tawh ang.

Enoka chu Pathian nèn an lêng dûn thìn : Kum 65 a nihin Enoka chuan fapa Mathusela a nei a …. “Mathusela a neih hnu chuan Enoka chu kum 300 chhûng zawng Pathian nèn an lêng dùn thîn a, fanu leh fapate a nei hlawm a….” (Gen. 5:22).

Helai chângah hian Pathian tilàwmtu mihring kan hmu; chu mihring chu Pathian nèna lêng dùn thìn a ni nghe nghe. Enoka khàn RINNA a vawng thîn tih thu Hebrai 11:6-ah Apostol ngeiin ziakin a hnutchhiah a, a sawi zau zèlnaah phei chuan, “RINNA lovin amâ (Pathian) lâwm zâwng mi nih rual a ni lo; Pathian hnêna lo kal chuanin, ani chu a awm tih leh, zawngtute hnêna lâwmman pêk hmang a ni tih, RIN TUR A NI,” (Heb. 11:6) tih a la ni ta deuh deuh zêl a; chuvângin, Enoka chu rinna nghet neia Pathian nèna lêng dùn ngei leh Pathian AWIHTU, RINNA ngeia Pathian zui thîntu a ni tih a chiang.

Pathian duhzâwng rîlremtu leh titu nih zet loh chuan Pathian nèna lèn dun theih a ni hmasa ngawt lo. Zàwlnei Amosa chuan, “An inrem chauh loh chuan mi pahnih an kal dùn ang em ni?” (Amosa 3:3) a ti. Hei vàng tak rèng hian a damrualpuite zînga Pathian zuitu awmchhun chu Enoka chauh kha a ni liau liau va, kum 300 chhûng Pathian nèna lêng dùn tùrin a hun hmasa lam kum 65 kha inzir làwk nân a hmang ni ngei pawhin a lang.

Engtia rei meuh nge Pathian kianga a lên? Bible-ah chuan, “Mathusela a neih hnu chuan Enoka chu kum 300 chhûng zawng Pathian nèn an lêng dûn thîn,” tia, rinhlelh leh ngaih-kawih theih hauh lohva ziak a  ni. Enoka chuan kum 300 chhûng Pathian a zui. Heta kan chhinchhiah ngun êm êm tùr chu—tùnlai hun thlenga Pathian nèna la lêng dùn zar zarin Enoka chanchin hi Mosian a ziak hauh lo va; 1980s-ah Aizâwl Salem Vêng-ah chi a thlah thar leh… tih pawh a ziak hek lo …  tih hi ni se! Bible chuan Enoka hun hnuhnùng lam kum 300 chhûng chauh chanchin kha a ziak a, kum 301 thlenga Pathian nêna lêng dùn a ni lo va; kum 300 chhûng chauh kha an lên dun hun chu a ni!

Tûnah chuan Enoka hi Pathian nèn an lêng dùn tawh lo! Engvànga lêng dùn tawh lo nge an nih? An lên dun tawh loh nachhan chu Bible chuan —“Enoka dam chhûng zawng zawng chu kum 365 a ni a,” a ti (Gen. 5:23). Enoka kha kum 365 chauh a dam. Chu kum 365 chu a dam chhûng hun ZAWNG ZAWNG a ni a; a dam chhûng HUN THENKHAT tia ziak a ni lo.

Enoka kha la thi lo cheu sela? Thi thei lo taksa pua tihdanglam a ni ta em ni ang? La thi lo a nih chuan Pathian nèna lèn dun chu a la CHHUNZAWM dâwn tihna a ni ang a; chuti a nih si chuan a dam chhûng hun chu kum 365 AIA TAM a ni fê tawh ang maw? Kan Bible chuan a dam chhûng hun zawng zawng kum 365 kha chiang takin a sawi lang fak a—a aia tam emaw, tlêm emaw pawh a sawi lo.

Genesis Bung 5-ah hian, “A DAM CHHûNG ZAWNG ZAWNG,” tih tawngkauchheh hi vawi 9 zet a intârlang tih i hria; en chiang nawn leh rawh — Châng 5-naah khân Adama dam chhûng zawng zawng chu kum 930 a ti a (kum 931 pawh ni lovin); a piah lam chu i hrethiam mai —a thi! Châng 8-naah khân Setha dam chhûng zawng zawng chu kum 912 a ti a (kum 913 pawh ni lovin); a piah lam chu i hrethiam leh mai! Châng 11-naah khân Enosa dam chhûng zawng zawng chu kum 905 a ti a (kum 906 pawh ni lovin); a piah lam chu i hrethiam mai! Châng 14-naah khân Kenana dam chhûng zawng zawng chu kum 910 a ti a (kum 911 pawh ni lovin); a piah lam chu i hrethiam leh mai! Châng 17-naah khân Mahalalela dam chhûng zawng zawng chu kum 895 a ti a (kum 896 pawh ni lovin); a piah lam chu i hrethiam mai! Châng 20-naah khân Jareda dam chhûng zawng zawng chu kum 962 a ti a (kum 963 pawh ni lovin); a piah lam chu i hrethiam leh mai! Châng 27-naah khân Mathusela dam chhûng zawng zawng chu kum 969 a ti a (kum 970 pawh ni lovin); a piah lam chu i hrethiam mai! Châng 31-naah khân Lameka dam chhûng zawng zawng chu kum 777 a ti a (kum 778 pawh ni lovin); a piah lam chu i hrethiam leh mai!

‘Dam chhûng zawng zawng,’ tih piah lama thi lo fa tunge i hriat?

Engati nge châng 23-naa i buai tâk chiam bîk mai le? Tûna he thu ziaktu ngei pawh hi ka buai ve thîn; Direct-a Bible ràwn nachâng hre lova —ka thianpa K. Kâwla pâ thuziak ka râwlthar laia ka lo lem hnem ve vàng pawh a ni mai thei!

Bible chuan, “Enoka dam chhûng zawng zawng chu kum 365,” a ti. Abàk la dam zuitîr kan tum chiam chiamna tùr engemaw riau a awm bîk em ni? Aizâwl-Bûngkàwn Vêngthar-a driver pakhat hlimsâng-rui nu phût mai chuan a thianpa thi tâ ruang kaihthawh a tum hem mai a; a thianpâ dam chhûng zawng zawng pawhsei a tum ngial pawhin—a thei ta ngang lo a nih kha! Enoka dam chhûng zawng zawng Bible-in min hrilh chian tawh hnuin—danglama làwn liampui han tum sa teh mah ila—kan thei nguar ang! Zotawng Bible letlingtute lehlin sual pawh he laiah hian khawrh tùr a awm eih lo!

‘A NIH LEH,’ tiin i han her kual leh lawi si teh ang—‘Tihdanglam (translated)’ a nihna chu eng tihna nge ni ta ang le? ‘Tihdanglam’ tih chu ‘a thi hauh lo,’ tihna em ni dâwn le? Hei hi alàwm mi tam takten finfiah chiang lova ngaihdân engemaw neia ‘thi lo va ngaia’ an inzirtîr chiam thin chu!

Mosia khân ‘Enoka a thi rêng rêng lo,’ tih thu hi a ziak ve hauh lo tih i hre nawn leh ang u. A ziak dàn chu, “Enoka chu Pathian nèn an lêng dùn thîn a; tin, a awm ta lo va, Pathianin a la bo ta a ni,” (Gen. 5:24) tih a ni thung. Tirhkoh Paula nia ngaih pawhin Hebrai 11:5-ah chuan hetiang hian ziakin a hnutchhiah— “Pathianin a lâk bo (translated) avângin hmuh theih a ni ta lo (was not found),” tiin! Hetiang hian i hui khâwm teh ang — ‘Pathianin Enoka a la bo, hmuh theih a ni ta lo,’ tiin! I hnial em?

Dik takin, Enoka chu LÂK BO/TIHDANGLAM (translated) a ni a; translate tih thumal awmzia hi belhchian a ngai ta a ni ber mai. Translate tih thumal Bible-a kan hmuh zawng zawngte hi ‘thi thei lo tûra tihdanglam,’ tihna a ni ngai lo! Tuihnih leh a phû tlat—‘thi thei lo tùra tihdanglam,’ tihna a ni ngai lo. Translate tih thumal hi Grik tawng chuan ‘metatithemi’ an ti. Han lam ri sak sak teh ‘me-ta-ti-the-mi’ Lehkhabu ràwntlâk leh Bible thu har hrilhfiahna lehkhabu tha ber bera ngaihah te chuan me-ta-ti-the-mi awmzia chu “transfer, transport, exchange, change sides,” tiin, an hûng thluah mai. Grik tawng a pawimawh leh ta! I lo chhinchhiah rûk fo tawh tûra ka ngaih i târlang zui teh ang. Tirhkohte Thiltih 7:16 thu mawlh mai hi! Lalpan i tân malsâwmna thar sùrtîr mawlh rawh se, Amen.

Mizo tawng chuan, “zàwn thleng,” tiin kan Zotawng Bible letlingtuten min dahsak a; sâptawng chuan ‘carried over,’ tih a ni. TT 7:16 thu hi Jakoba a thih a; a ruang  Sukem khuaa an zâwn thlen thu a ni. Jakoba ruang chu Aigupta ram atanga rawn TRANSLATE-in Sukem khua an rawn thlen a; Sukem-ah chuan an phûm ta a. Jakoba ruang chu phùm a nihna hmun tùra transported, translated a nih thu a sawi a; heta transport emaw translate emaw hi Grik-ho chuan metatithemi an ti ve ve; Mizote chuan, ‘zàwn thleng,’ kan lo ti ve mai si! ‘Thihtheihlohna’ lam rêng rêng a kâwk î-khâw lo! Ngai teh, Pu Laldênga ruang pawh kha kum AD 1990 khân London atangin Mizoram-ah an rawn metatithemi a! Treasury Square-ah phûm. A thlan laitute zînga a vùng paih chhuaka tel, upa ber kha ka pu ngawih ngawih —ka pâ pa a ni ve fan!

Chutichuan, Mosia ngei pawhin, “Pathianin a la bo (took),” a ti tawl mai. Pathianin a seng (removed) a, a la bo (translated) a; tichuan, Enoka chu hmuh theihin a awm ta lo (he was not found) mai a ni! Enoka chu Pathianin a la a, a phûm pawh a ni mah nà! Kan zèldin zui thiam sêng ta lo!

Deuteronomy 34:6-ah chuan Pathianin Mosia a làk bo dàn chanchin kan chhiar a. Mosia kha a THI a, Pathianin a PHUM a. Tùn thlengin Mosia thlàn chu tumahin an la hmuchhuak lo. Pathianin Mosia chu a senghawi (removed) a, a la bo (translated) a—Enoka ang bawkin Mosia chu hmuh theih a ni ta bìk lo a ni.

Ngai teh, Enoka kha THI THEI LOVA siam a ni hauh bîk lo! Làk bo a ni a, mita hmuh zui tùr a awm ta lo mai a ni zàwk. A dam chhûng kum zawng zawng lah kha kum 365 chiah a ni a, chùng kum chhûng chiah chu a dam chhûng kum a ni mai! Abàk tàrlan a awm zui lo, zèldin chhunzawm chi pawh a ni chuang hek lo!

‘Translate’ tih thumal hi THI THEI LOVA SIAM tihna a nih lohzia i han zirho leh teh ang.

“Ani (Pa) chuan thim thuneihna laka min chhanchhuakin, a Fapa hmangaih taka ramah chuan min KAITIR (trans- lated) ta a…. “    — Kolossa 1:13

Bible thu chuan ringtute chu ‘already translated’—KAITIR TAWH tia a ziak lai hian, ringtute hi kan la thi pheuh pheuhin, LPS, Zonet leh Skylinks-te pawhin KHAWHAR CHHUNGTE PUAL etc., an la chhuah zan tin a ni lo’m ni?

Tùnah hian Pathian chuan ringtute hi a Fapa hmangaih taka ramah chuan min kaitîr tawh (already translated) mah se; kan taksa leh thisen hi thi thei a la ni rih asin! Tawtawrâwt Pasarihna a rîk huna Thawhlehna Hmasa a thlen hma loh chuan a taka Thi thei tawh lo kan la ni rih bìk lo! Thi thei tawh lo inti leh chu Zirtîrna rorum tak kengtu Pu Zoramthanga, Kulikâwn pawh lungchhe vânkaiin kan vui liam tawh mai kha le! He khawvèl thimah hian a pêng pakhat zînga mi lo ni thîn tawh mah ila; tùnah zet chuan translated kan ni tawh a, thimna lak ata chu Pathian ram èng mawia senghawi (removed) kan ni tawh si!

Thil tiam an la chang lo :

Hebrai 11-a ‘rinnaa fak hlawh’ tawh te zîngah ENOKA kha a tel ve ngei a. Roll No. 2 a ni nghe nghe; mahse, “Chûng zawng zawngte chuan an rinna avânga fak lo hlawh tawhin, thil tiam chu an chang lo va,” tiin Hebrai 11:39 chuan hmabàk la awm—khèk then tlat rih a la nei. Min nghâk ve rih miau si! “Keini tel lova anni chu tihfamkima an awm loh nân Pathianin keimahni kawng thuah thil engemaw tha lehzual a buatsaih tawh vàngin…” tih thu kan hmu (Cf. Hebrai 11:40). THIL TIAM chu engnge? Tita 1:2 kan chhiar chuan, “Chatuana Nunna chu Pathian dâwt sawi thei lova chuan khawvêl awm hmain a TIAM a…” tih thu kan hmu.

Pathian thil tiam Chatuan Nunna chu la chang rih bîk lote zîngah Enoka hi a tel ve rih mêk. Enoka leh hmasânga mi hmasate khân Chatuan Nunna chu keini rualin —Lal Isua Krista lo kal lehna hunah kan dawngzàho chauh dâwn a ni. Amen.   Chu chu ringtute Beiseina Lâwmawmin a ken tel chu a ni. Chutih hunah chuan keini pawhin chu thiltiam Cha- tuan Nunna chu kan dawng ve bawk ang. Chatuan Nunna zakhamna chu dawng diam tawh mah ila; min hlan tak tak hun tùr chu nakin deuhvah a la ni cheu (Cf. Hebrai 11:40).

Ngai teh! Chu Chatuana Nunna chu Enoka’n a la neih bîk rih loh avângin Enoka kha a thi ve ngei a ni. Hebrai Lehkhathawn ziaktu hian tìmna nei miah lovin Enoka thih thu Hebrai 11:13-ah a ziak lang tih hi lo chhui fuh ve tawh ang che. Hebrai Lehkhathawn ziaktu chuan Enoka hi thi tel ve ngeiin a ziak— “Chûng zawng zawngte chu rinna neiin an THI ta a…”  a ti miau! Thil tiam la chang rih lohva muhîlte chu Abela te, Roll No. 2 ENOKA te, Nova te leh Abrahama te nupa etc., an ni tih a lang reng mai! “Chûng zawng zawng,” a tih zîngah hian “Enoka tiam lovin,” tih thu ziak a awm lo! Nimahsela, Hebrai Lehkhathawn ziaktu hian, “Enoka kha thihna hre lo tûra lâk bovin a lo awm a,” tiin a ziak. “Thihna hre lo tûra lâk bo,” tih awmzia hi engnge ni ta si ang le?

Eng thihna zâwk nge Enoka’n a pumpelh chu le?
Kum 365 chhûng lai kha Enoka dam lai nìte a ni a; chuti ni se, Hebrai ziaktu hian, “Rinnain Enoka kha thihna hre lo tûra lâk bovin a lo awm a; tin, Pathianin a lâk bo avângin hmuh theih a ni ta lo va; lâk bova a awm hmain Pathian lâwm zâwng mi a ni…” tia a lo ziak hi ngun taka chîk a; thùk deuh raih zâwka zen luh i tum teh ang.

Châng tàrlan atang khian, “Enoka a thi lo,” tih thu hmuh tùr a awm lo! En chiang teh. “Thihna hmu lo tùrin,” tih thu erawh chu sipel chawp fak fak duh tân pawh a awm thung! Engnge a awmzia ni ta chiah ang le?

Hre ve tawh tùra ngaih i nih tawhna chu—Bible-ah hian vawikhat thihna mai bâka thih hnihna, ringlote tâna a la awm cheu tùr thu hi i chhiar ve tawh thin a rinawm. Thihna Hmasa a awm a, Thih Hnihna a awm bawk a (Cf. Thu Puan 20:6). Chùng thihnaahte chuan a eng zàwk hi nge Hebrai ziaktuin a tàrlan ni ta ang le? “Mihring tân vawikhat thih ruat a ni…” (Hebrai 9:27).

He ‘thihna, ruata awm’ hi Genesis 3:18f-ah phal lâwksa diam a ni tawh. Enoka ngei pawh hian chu thihna chu a tawng a; Hebrai 11:13-ah Enoka leh mi dangte thih thu târlanna chiang tak a awm. Thih Hnihna pumpelh hlen tùr erawh hi chuan Lal leh Chhandamtu kan nei. Johana 3:16-ah chuan, “Pathianin khawvêl a hmangaih êm êm a; (chuvângin – therefore) A Fapa mal hrinchhun (only begotten Son) a pe a; Amah chu tupawh a ring apiang an boral loh va, chatuana nunna an neih zàwk nân…” tih thu kan nei nghet.

Hebrai ziaktu hian thih khatna hi Enoka hmuh loh tùr angin a sawi lo miau! He tawngkam ‘thihna hmu lo tùrin,’ tih hi Grammar lam atang phei chuan conditional tense a ni a; ‘tawn tùr —la tawn rih loh’ chungchâng sawina a ni zâwk. Thihna hmu lo tùr tih thu hi hun liam tawh (past tense) a ni lo va; liam tawh ni pheng se — ‘thihna a hmu tawh lo,’ a tikâwrh ang chu!

The Truth-ho (TMEF) tawngkam takin, “I vàrpawh ta em le?” Chuvângin, he tawngkam khirhkhàn ru tak ‘Thihna hmu lo tùr,’ tih thu hi nakin huna Enoka’n Chatuan thihna pumpelha —Chatuan Nunna, Pa thiltiam (nang leh keiina kan hmuh ve tùr tho) a hmuh tùr thu sawina a ni zàwk e.

Kan Lalpa Isua Messia ngei pawhin thihna hi pumpelha a la awm tùr thu a sawi , “Tihtakmeuhvin, tihtakmeuhvin ka hrilh a che u, Miin ka thu a zawm chuan, kumkhuain thih ni hmêl a hmu lo vang,” tiin (Joh. 8:51). ‘Thih ni hmêl a hmu lo vang’ tih ai mah hian ‘thihna a hmu ngai dâwn lo (he shall never see death)’ tih hian a phawk zâwkin, ka marphu a mil mah zâwk!

“Thihna a hmu ngai dâwn lo,” tih thua THIHNA hi thih hnihna chu a ni; chu ngei chu rinnaa fak hlawh tawh te leh keini hian kan pumpelh theih tùra chu a ni. Mahse, tûnah rih hi chuan thih khatnain min la hru rual cheu rih a ni e. “Thawhlehna hmasa bera telte chu an engthâwlin an thianghlim a ni; chùngho chungah chuan thih hnihna chuan thu rêng a nei lo va…”     — Thu Puan 20:6

Enoka chu a thih tawh avângin THIH HNIHNA HMU LO TURA thawhlehna hmasaa kaihthawh a ni ang a; engthâwl leh thianghlim a la ni ang; THIH HNIHNA CHUAN ENOKA CHUNGAH THU RÉNG A NEI LO VANG!

Enoka chuan rinna a vawng a. Pathian ringin; a thu a awih a, an lo lêng dùn tawh thîn a. Pathian Thupêkte vawngin, Lal Isua thu sawi ngei pawh hi Enoka chuan a taiah a lo hrêng ve tlat tawh asin (Cf. Joh. 14:10). Thihna hmu lo tùrin Enoka chuan thlarau zakhamna (conditions) a lo chang tawh a. Thih hnihna chuan Enoka chungah thu a nei thei tawh lo; a rinna leh a thuawihna chuan a phù ve tawh avângin!

Lâk bona chi hnih :
Hebrai 11:5 chu chiang tâwkah inngai ta ila. Hetiang hian rawn tuihnih leh lawk ila — “Enoka kha thihna hre lo tùra lâk bovin (translated) a lo awm a; tin, Pathianin a làk bo (translated) avàngin hmuh theih a ni ta lo va; làk bova (translation) a awm hmain …”

Translated (làk bo) tih thumal vawihnih lai i hmu em? Chiang zàwka kan bihin translated a nih chhan chu rinna avâng a ni. Làk bo (translated) a nih chhan chu rinna avâng a ni hmasa a; a hma lama kan tàrlan tawh ang khân Kolossa 1:13-a rinna avânga ringtute chu—Fapa a hmangaih taka rama kaitîr (translated) kan nihna ang chiah kha Enoka chunga thil thleng leh chu a ni.

Heta làk bo hi kawh nei thu ril (figurative) a ni a. Thima thlarau chèng thìn kha Messia avânga Pathian Ram êng mawia min hruaichhuahna (removal/transference) a kàwk a ni. Chu chu Paula chuan, ‘Kawng tinrênga amah tilungawi tùrin Lalpa zui tlàkin (walk worthy of the Lord) in awm thei ang,’ (Kol. 1:10) tia a ziak kha a ni. Chu ngei chu Enoka chuan a ti a; Pathian a zui a, Pathian a tilungawi a ni. Tilungawia a zui avângin translated a ni hmasa tawh phawt!

Tùnlai Kristiante ang bawkin Enoka chuan thim thuneihna sual chu kum 65 êl-euh a dai hnuin—a dam chhûng kum 300 atâna hruaichhuah (delivered) a ni ve bawk a lo ni! Thima chèn reng chu chhunzawm zui zêl ta lovin Lal Isua lo kal lehna huna Chatuana Nunna luah tùrin chhanchhuah a ni a; chuvàng tak chuan thih hnihna chu Enoka hian a hmu dâwn lo va —Enoka experience ang chiah chu tùnlai Kristian-te experience a ni a; thih hnihna chuan nakinah kan chungah thu a nei phàk lo ve dâwn tho bawk a ni.

Rinnain Enoka chu làk hran a ni a; a hranga làk (translated) a nihna ram chu he khawvêl sual thim lungngaihthlâk tak atang hian a ni. Tùnah hian Kristiante pawh he khawvèl sualthim lungngaihthlàk ata hi làk hran kan ni mêk a. A nihna dik tak atanga chhùt chuan lâk hran ni mah ila —he khawvèlah tho hian kan chèng rih mêk a ni.

Adventist Zàwlneinu Ellen Gould White-i khàn a inlàrnaah Enoka chu vànah pangpârthi awrhin a hmu tak nàin, Lal Isuan vànah Enoka a chhoh lohzia a rawn târlang bawk si a—Pathian Fapa Isua Krista thusawi zàwk hi awih ta mai ila, a tha zàwk fe ang e.

A dam laia a thenawm khawvêngte atanga awmze thûk tak neia lâk hranna a tàwk a ni mai lo va; a ngial a ngana làk hran Enoka hian a tàwk chiang hle. Chuvâng chuan, hmuh a ni ta hauh lo va, sual zîngah hmuh nawn a ni zui ta lo!

Tin, mite lak ata Pathianin a taksa (physical body) a la hrang ngei a; Pathian chuan Mosia pawh a takin a la hrang ngei ang khân! Pathianin a phûm bo ta hlawm a; Pathian sùlhnu chu he leia hringmite mit put hian a hmu phàk ta lo! Hmuh theih ni phei se—sakhaw hmun pawimawha hmangin pathian biak (worship) hial pawhin an be zui duh mah nà! He lei nun hi Enoka khàn a hmang tlingtla diam tawh a, a hringnun paradis kum 365 chu dam thlengin a Pathian nèn kum 300 chhûng an lêng dùn (sanctified life) a; a lo thih tàkna kha tawngkauchheh dangin ‘LÂK BO’ tia sawi a ni. Lâk bo awmzia hi ‘tihlum, thi, that’ tihna a ni —e.g. tui a lêt lai khân mi 8-te kha hnutchhiah (zuah)-in an awm a; a dang zawng boral ta te chungchângah, “an zaa a lâk bo vek … ,’ tih thu hman a nih kha (cf. Matt. 24:39).

Juda Lehkhathawn kan chhiar hian, Enoka chu Adama atanga chhuan sarihna—Lal Isua lo kal vawihnihna tùr hrilhlâwktu Bible-a zàwlnei hmasa ber a nih thu kan dapchhuak thei (Cf. Juda 14,15). Kum 300 lek chauh ni mai lo—Pathian nèna lèn dunna hun chatuana a neih lehna tùrah a rilru, taksa leh thlarau a pe hneh hle! Ringtu dik tak dangte ang bawkin, Enoka hian thawhlehna beiseiin, Lal Isua lo kal lehna leh Rorèlna pawh beiseiin—a thlàn zawn hmuh zawh rual loh atangin Lei thar leh Vàn thar chu keimahni ang bawk hian a nghàk ve rih mêk a ni. A hming Enoka awmzia hi ‘intuklût, inpe pumhlùm,’ tihna a ni ang bawkin Lalpa Isua Messia tâwk tùra inpeih fel leh intuklût a ni tawh a—amah ang hian kan inpeih fel ve tawh em le?

Elija/Eli Yah

Elija or Eli-Yah hming awmzia hi, ‘Pathian chu Yahweh a ni,’ tihna a ni. Kum zabi 9-na BC vêl kha Elija hun lai a ni a. II Lalte 2:11 kan chhiarin, “… Elija chu thâwngaleivira’n vànah a chho ta a,” tih thu kan hmu. II Lalte 2:11 thua Elija vàna a chhoh thu leh kum 900 a vei leh meuh hnua Nazareth Isua thukhawchâng Johana 3:13 thu hi a inkâwlkalh tlat si em ni?

Hèng thu insaikalh anga lang Bible thu ni bawk si hi engtia chin fel tùr nge ni ang? A ngaihna hre lo tâna thu har tàwp- khàwk —Pathian Thu kalhmang hre chiang tâna hlâwkna hlîr hlâwkna hlîr a tling thei thung bawk. Bible-in, ‘vànte (heavens)’ tia a sawi hlawm hi, ngunthlûk leh fîmkhur taka thliar hran thiam a tangkai. COUNT DOWN …. chhùt lèt zâwngin aw …

Vàn Thumna —Pathian Yahweh chênna, zahngaihna lalthutphah a inhûnna leh Tholeh Messia Isuan thisena a tlansate vawiina min sawipui rawng bâwlna a neihna hmun! Messia chungchângah chuan, tùna kan chatuan Puithiam Lalber a nih chanchin hetiang hian Bible-ah kan hmu, “Tichuan, kan thu sawite zîngah hian a pawimawh ber chu hei hi a ni:—Chutiang Puithiam Lalber, vânahte khian Ropuibera lalthutphah ding lama han thua, Hmun Thianghlim leh biakbûk tak tak, mihring sak ni lo, Lalpa sak zâwka rawng bâwltu chu kan nei…” (Hebrai 8:1). Pathian awmna thianghlim chu Vân a ni (cf. Deut. 26:15). Vân Thumna tih a ni bawk (II Kor. 12:2).

Vàn Pahnihna —Bible-in vàn dang a sawi leh chu thengreng (outer space) a ni. Chutah chuan thla, planets, simeikhu, ârsi-them thlàwk chi, àrsite leh nî (sun) awmna a ni. Davida chuan Pathian thilsiam ropuizia târlangin hèng thengreng zau tak leh mak tak chanchin hi hlain a chham kûr nasa hle, entîrnân —
I vân, i kutchhuakte,
Thla leh arsi i ruathote khi,
Ka ngaihtuah châng chuan….

— Sâm 8:3

Pathian Lehkhathua hmun tam takah, “vâna arsite,” chanchin a chuang nasa hle (cf. Gen. 26:4; Deut. 1:10; 28:62; Isaia 13:10).

Vàn PakhatnaKan chênna leilung tuamtu boruak zau tak—oxygen leh boruak dang dangte awmna hmun hi a ni leh a. He vàn—lei tuamtu boruak zau tak hi Genesis 7:11-12-ah chuan, “Nova chu kum 600 a nih kum, a thla hnihna (Bul thla) ni 17 niah, chumi ni ngei chuan tui thûk zau tak hna zawng zawngte chu a lo sah ta vek a, vàn tukverhte pawh a lo inhawng ta bawk a. Tin, ni 40 leh zan 40 chhûng zawng leiah hian ruahpui vànàwn a sûr ta a,” tia ziak a ni. Bible-in chunglêng sava chung lama thlâwkte chanchin pawh a târlang (cf. Job. 35:11; Jer. 16:4).

Tichuan, leilung tuamtu boruak Vân Pakhatna; tin, Thengreng khawvêl dangte awmna Vân Pahnihna leh Pathian awmna hmun thianghlim Vân Pathumna chu i man thiam thei ta!

Nazareth Isua kha Vân Pathumna atanga leia rawn chhuk a ni a; chu vân thumna chu Elija chhohna a ni lo tih a chiang ang bawkin, Enoka—lâk bova a awmna hmun a ni lo tih pawh a chiang ta tih hrethiam rual i ni! Chuti a nih si chuan, vàn hnihna leh vàn khatnaa—a khawi zàwk zàwkah hian nge Elija chu làk chhoh a nih tàk ang le? A ngaihnawmin a bengvàrthlàk a ni!

Vàn Pathian Program thar a rawn thleng ta! Pathian chuan Elija hnua zàwlnei ni tùrin Elisha a ruat leh tawh thu Elija a hrilhlâwk vek a; Elisha chu hriak thih tùrin Elija a hrilh a (cf. I Lalte 19:16). Tichuan, Elija leh Elisha chu kawngah an kal dùn a, Elija chuan Elisha hnènah, “I hnèn ata lâk bova ka awm hma hian engnge ka tihsak ang che mi dîl rawh,” (II Lalte 2:9) a ti a. Elisha tân Pathian remruatna a rawn inhawng tan ta! Elisha hian a dîl àmin a dîl duhthawh hle. A dìl chu a hlawhtlin ngei nân Elija làk bova a awm lai Elisha’n a mit ngeia a hmuh a ngai ta!

“Tin, an kal dùn zêl a, an tîtî lai chuan heti hi a ni a, ngai teh, mei tawlailìr leh mei sakawrte a lo lang ta phut a, an kâra tlain a inthentîr ta a; tin, Elija chu thâwngaleiviran vànah a chho ta a.” — II Lalte 2:11

Elija leh Elisha inthlahna thu leh hla dungthûlin—Thlarau Thianghlimin harhna thar, chianna tharin a thuam belh dâwn ta che tih hre lâwk ang che. Elija, chunglamah Elisha mithmuh lai rengin thàwklehkhatah a liam ta! Keini, he thu chhiartute pawh hian, Elija chu i zawng zui ve vat mai ang u.

Elija thuihruaite leh zirlai naupangte chuan Zàwlnei Elisha chu an hotu angin an en zui ta tih a lanna pawh —

“Tin, Jeriko khuaa zàwlneiho fapa, amah epa awmten an han hmuh chuan, “Elija thlarau chu Elisha chungah a fu ta ngei le,” an ti a. Amah be tùrin an va kal a, a hmaah chuan lei siin chibai an bùk a.” — II Lalte 2:15

Bible zirmi mithiam (Bible scholars) tam tak te ngaihruat chawp dàn angin Elija (leh Enoka) chu thi thei tawh lova Pathian awmna vân hmun ropui, hmangaih ram—ni tlâk tawh ngai lohna pialrâl ram mawi Rûn nuama faisa tinrêng—sa leh buhchangrum ringa engkim engkima hnianghnàr êl-euhva inchhek pâr vul, chuai ngai lo tùr vawng vawngin i ngai ve thla’rawk e lo?

Thutak i vàrpawh hmain chhànna hun pèkin i awm e. Chhâng ve hrim hrim teh!

Elija thuihruaite kha chuan hriat engemaw tak zawng an nei lawi asin! Thâwngaleivir khàn Elija kha he lei khawimaw lai hmun dangah a suan sawn a nih an ring tlat! A hmuna mite thil bawhzui dàn kha i thlèk rih zâwk teh ang.

“Tin, anni chuan a hnênah, “Ngai teh hei, i chhiahhlawhte hian mi ngalchak tak tak sawmnga kan awmpui a; i pu zawng tùrin tîr rawh khai; LALPA thlarauvin a hruai chho ta ang a, khawii lai tlângah emaw, khawii lai ruamah emaw a thlâk ta maite hi a ni ang e,” an ti a. Tin, ani chuan, “Kaltîr lo vang,” a ti a. Tin, a tân zahthlàk khawpa an ngen hnu chuan, “Kaltîr ta che u,” a ti ta a. Chutichuan, mi sawmnga an tîr a; ni thum an zawng a; nimahsela, an hmu zo ta lo va.   — II Lalte 2:16,17

Vàna lâk chhoh; tlâng khawimaw lai leh phai khawimaw ruama thlâk a nih ringtute an lo awm tawh thîn tih Bible-ah a lang chiang. An rin dân kha tûnlai Bible Scholars-te rin dàn nên a inpersan hrim hrim. Ni thum chhûnga mi ngalchak 50-in ngawrh taka an khuih chhuah parhna tlâng, ruam leh phai—a ram thlèng chu suangtuah zui ni tawh mai se.

Khawimaw lai lai chângah (Nazareth Isuan Johana 3:13-a sawi lan ni si lovah) —Elija, vàna a làwn lohzia a inziak chiang hlawm asin! I chhiar tawh ngai em? Chhiar fo mah na! Mahse, “I man fuh chiang chiah rih lo,” ni berin a lang.

Pehhèl leh hretin—Elija vàna làk chhoh a nih laia Palestina hmàr lam chana Israel Lal kha AHAZIA a ni; Elija ngei hian Lal chu a suahsual avànga thi tùrin ànchhia a lo lawh tawh a (Cf. II Lalte 1:3, 17 chhiar la). Ahazia rorèl tàwp lam khàn  850 BC vêl a rawn hawlh thleng phàk a. Tichuan, II Lalte 2 kan chhiarin Elija hùn sawn a nih thu leh Elisha-in a thlâk tàk thu kan hmu a. II Lalte 3:11-14-ah phei phei chuan Palestina chhim lama Juda Lal Jehosaphata leh Elisha inbeihna kan hmu zui chàmchî ta. Kum tam fê a liam leh hnuin Jehosaphata fapa Jehoram-a chuan 845 BC vêl khân lalna a rawn chang ta a (cf. II Lalte 8:16). Jeho- rama chu lal chimawm leh sual tak a ni zui a! Pathian Thupêk dodàl zâwng hlîrin Juda hnam chu a hruai ta tlat mai!! Hetia Jehoram-a’n rei vak lo chhûng ro a’n rèl chhoh hun hi Elija vàna làk chhoh a nih atang phei kha chuan kâr a rei hman hle tawh a ni. Ngai teh, Lehkhathawn maksak leh ràpthlàk tak, Jehorama suahsualnain a tawngbuak ngei ngei tùr thu, thu paukhauh pui pui Jehorama ngei hian a dawng ta tlat mai! Chu lehkhathawn rawn ziaka rawn thawntu chu tunge maw ni dâwn le? Mitthi lehkhaziak a ni lo!

“The Marked Bible by J. Gilchrist Lawson”—King James or Authorised Version phêk 399-naah phei chuan II Chro- nicles 21:12 a hrilhfiah dân chu, “which was writ before his death, (a thih hmaa a ziak),’ a ti hial. Elija chu a dam zui reng lo a nih ber àwm chu!

Engle khaw le, Elija kha lâk sawn a nih hnu kum rei fê thleng khân he lei ngeiah hian damin a lo la khawsa zui a ni tih he lehkhathawn —Juda lal Jehorama’n a dawn atang hian a ngaihbel theih hle. Chu lehkhathawn thu leh hla tihbaiawmzia chu II Chronicles 21:12-15 chhiar zui vat rawh le. Elija lehkhathawn ziah bàk—ama chungchâng thu hi Bible hian min hrilh zui tam ta lo! Mahse, hringnun chang ve ta fam chu, a thih ve ngei a ngai miau!

Hebrai 9:27 chuan, “Mihringte (men) tân vawikhat thih ruat a ni…” a ti miau alâwm! Rinnaa fak hlawh tawh dangte ang bawkin Elija kha a thi ve ngei a; thil tiam erawh chu keini tel lovin a la chang rih bîk lo; kan tel vena hun a la nghàk ve rih tlat a ni! (cf. Hebrai 11:39). Anni leh keinin a huhovin mahni thil tih ang zèla rèlsak làwmman chu Isuan a lo kal leh hunah min pe ngei dâwn. A nghàkhlel leh hmanhmawh bîk kan awm a nih pawhin Lalpâ rorèl dàn a fel a; a hun a tihah kan la dawng ang. Heti a nih si chuan, Malakia sawilâwk Elija te; Tabor Tlânga zêl (vision)-a hmuh Mosia leh Elija te; Thuhretu Pahnih (Thup. 11) kan lo suangtuah ve fo thin ang kha a thar hlak leh dik zàwka zir chian a ngai zui leh ta! Hmabàk hlimawm tak kan neih belh leh ta tlat!

Zèldin hmasak dàn kut-hriau tuanfùm tak aia he thutak khâwl-hriau tuantha hi i thlarau lam tân hlàwkna thar ni fo se. Lalpan a thu dik hi malsâwm mawlh rawh se, Amen.

Elija ….

“Elija a lo kal dâwn ruai ta! Tûnah inpeih a hun ta e! A chanchin ziakna pawh a thlàwnin sem darh r’u le,” tia Adver- tisement pawh Magazine-ah te leh dàwrpui lùn laia thil zawrh an phochhuahahte an bel chheng chhung ta mai! Hèng thu leh hla ziaka thehdarhtute hian Messia Lokallehna hmakhalh hian hmasânga Hebrai-te zàwlnei Elija ngei khàn thu rawn puang leh zet tùra an ngaih avànga ti an ni ve tlat!

Chu zirtîrna chu a belhchian dàwl meuh ang em maw chu le? Eng thu leh eng behchhana inzirtîr nge maw an nih le? Messia Lokal lehna leh chumi hmâ nî tea kan lo ngaihchàn ve zàwk tawh tùr thil Bible-in min kawhhmuh chu a thara ngaihven a hun ta zàwk e.

Elija chu … tu kha nge ni?
Pathianin Israel-te hnèna zàwlnei a tirh zîngah Elija aia làr leh ropui kha an la awm meuh lo vang e. I Lalte 17:1-ah a chanchin ziakna kan hmu thei a, ‘Tisbe mi’ a nih thu pawh kan hria (chu chu an chhûngkaw rawn chawrchhuahna hmingchawia sak pawh a ni). Israel rama Gilead an tih hmuna chèng a nih kha!

Khatih laia Israel lal kawnkâw tak kha Ahaba a ni a, zàwlnei Elija chuan lal Ahaba hmaihmâah meuh thil lo thleng lawk tùr ràpthlâk tak a puan khum a, a ram chhûngah ruah a sùr loh tùr thu chu! Amah Elija leh vèkin thu dang a puan leh hunah chauh vàn tukverh inhawnga ruah a rawn sùr tùr thu a puang nghàl bawk a. Chu zet zawng Israel rama ruah sûr lo khawkhêng ràpthlâk a lo intanna a ni ta reng mai!

I Lalte 18-naa a intàrlan leh ang chuan Karmel Tlâng-ah Elija’n inelna ropui tak a huaihawt a. (Kanaan mite ruah leh thlai pathian hial tâna zahthlàk tàwpthang a nih tâk avângin) baal hmaa thingthi thîn zàwlneite chuan an maichàm chheh—ro huam mai rawn hliau alh tùrin baal an au nilêng ta a, chhànna rèng rèng awm lo leh lang lovin a reh duk mai! An pathian baal a che eih lo.

Elija chuan Pathian Nung, vàna mi chu a au ve ta. Vàn atang chuan meipui a rawn sûr ta a, Elija maichàm, zawp kawi vek khawpa tuia leih huh chu a rawn kàngfai ta kèlh mai. Tin, Pathian chuan ram chungah chuan ruah nasa tak a rawn sùr zuitîr ta bawk a.

Pathian thiltihtheihna ropui tak chu lantîrin awm mah se, lalnu suaksual leh kawlhsen, nunràwng tak Jezebeli hlauvin Pathian zàwlnei ropui Elija chu la zuk tlànchhe bo amaw le—Sinai thlalêra Horeb-ah a biru bo ta daih mai. A bihrûkna hmunah chuan thàwm ràpthlâk kârah ‘aw dam diai’ —Pathian Thlarauvin a thinlung chhûngril luhchilhin thu a rawn sawi ta. Thlipui, lìrnghìng, meipui zawng zawngte aia fan ril thei zâwk LALPA aw dam diai chuan a thinlung a rawn luhchilh ta!

Chùng zawng zawng hnuah chuan Pathianin Elija chu kovin ama hnu rawn dàwltu tùr atân Elisha ruat tùrin a ti leh a. II Lalte 2:11-a kan hmuh angin Elija chu thâwngaleivir zîngah hmuh phâk lovah làk chhohva a awm tàk thu kan hria a. Chumi hnu kum 6 emaw vêlah Jehorama hnênah lehkha a rawn thawn thu hi Elija chanchin kan dawn hnuhnùn chu a ni ta mai! Chu zawng chu zàwlnei Elija chanchin kan hriat theih tlângpui leh tlânglâwn chu a ni.

Malakia Bua Elija ve thung:
Thuthlung Hmasa Bua thu hnuhnûng berah chuan Elija chungchânga thuziak hetiang hian kan hmu:
Ngai teh u, LALPA ni ropui leh ràpthlâàk tak a lo thlen hmain Zàwlnei Elija chu ka rawn tirh ang che u.
Malakia 4:5

He thu hmang hian Elija chu he leia la rawn inlâr leh ngei tùra ngaihdàn nei an awm ta a, chuvàng tak chuan fîmkhur taka kan ngaihtuahho a tùl phah ta a ni. Thu- thlung Tharah hian Iesua leh a zirtîrte khàn he hrilh- làwkna hi an lo hre chiang zet mai—Judate zîngah pawh an sakhaw hnârkaituten an lo zirtîr uar tih a hriat a ni.

Chanchin Thaa Elija chu:
Matthaia 17:1-5-ah chuan Messia hmêl awmze danglam dàn kha ziakah kan hmu a, kha inlàrna (vision) ropui tak thlîrtu pathum—Petera, Jakoba leh Johana te kha Zirtîrte zînga mi an ni a; A lokalleh huna Messia lan dàn tùr ropuizia chu tlâng chhìpa an thil hmuh inlârna (vision)-ah khân an lo tem làwk bâkah Juda-ten sakhaw thila an mi ngaih ropui ber ber Dàn latu Mosia leh Dân lekkawh thar lehtu Elija te khùm zaka Pa Yahweh-in a Fapa hriak a thih nasat bîkzia tàrlanna a ni. Kha inlàrnaah khân Mosia leh Elija te ngei pawh Messia kiangah an hmu tel ve a nih kha!

Chùng thil an hmuh hnu chuan Iesuan, “Mihring Fapa hi mitthi zîng ata a thawhleh hma loh zawng in thil hmuh (vision – inlârna, zèl) kha tumah hrilh suh u,” tia khapin a chah a. He lai thu hi a sâptawng lamah a fiah mawi zâwk emaw ni chu âw a tih theih; “Tell this vision to no man…. He inlârna hi tumah hrilh suh u…” tih tawngkam hi! Zotawngah hian INLÂRNA lam ai maha —thil tak tak an hmuh a kâwk mah mah leh nghàl a! Chhiar ngun a ngaih phah khawp mai!

Elija chungchânga Juda puipate thil inzirtîr dàn chu an lo hriatsil tawh avângin Zirtîrte chuan Iesua hnèna thu zawh chian ngaiin an hre ve ta a, Elija chungchângah chuan, “Lehkhaziaktuten, ‘Elija a lo kal hmasa tùr a ni,’ engtiziaa ti nge an nih le?’ tiin an zàwt a.

Khatia Zirtîrten a lokallehna lantîr làwkna zêl (inlârna) an lo hmuh tàk aleiah khân, chumi hun ropui lo thleng tùr hmakhalha Elija rawn inlan dâwn leh dâwn loh an ngaihven duh nghàl ta riau a. “Elija chu ka rawn tirh ang che u,” tih awmzia dik tak mai chu sawi fiah ngai a lo nih tàk avângin Iesuan a sawi fiah ta:

Elija chu a lo kal dâwn rèng a ni, engkim a siam tha bawk ang. Nimahsela, ka hrilh a che u, Elija chu a lo kal tawh reng a ni, amah chu an hre lo va, a chungah an duh duhin an ti ta zâwk a… chu veleh, zirtîrte chuan Baptistu Johana thu an hnènah a sawi a ni tih an lo hre ta a. — Matthaia 17:11-13

Malakia 4:5 thu chu Isuan a chunga mi ang khian a lo hrilhfiah ta kêlh mai zawng a lo ni! Malakia hrilhlâwkna chu fiah tak leh màwl tèin—Baptistu Johana inlanna leh a hna thawhah khân a lo keuh fel fihlîm tawh si, Amen.

Malakia hrilhlâwkna awmzia chu:
Isua hrilhfiahna kha a chian tàwk tawh nàk alaiin engati nge mi thenkhatten Elija chu la rawn lang leh cheu tùra thu an la hril zèl?

Malakia 4:5 thua ‘Elija rawn kal tûra sawi,’ a nih vâng hi a ni, hetiang hian ziak a nih kha:—

Ngai teh u, LALPA ni ropui leh ràpthlâk tak a lo thlen hmâin zàwlnei Elija chu ka rawn tirh ang che u ….

A ni tak e! ‘LALPA ni ropui leh ràpthlâk tak’ tih chu Messia Lokal lehna tùra an ngaih palh vàng a ni! Engpawh ni se, Malakia 4:6 thu hi kheuh hawng leh law law ila :

Ani chuan pa leh fate inkârah inrem felna a thlentîr ang; chutilochuan, ka lo kal ang a, ànchhiain lei hi ka nghaisa dah ang e.

He thuchah tawi tè hian mipuite zînga tan làk a la ngaih nasatzia leh hmangaih inzirtîrna a la uarpui a ni, abîk takin chhûngkuaah a ni zualkai! Baptistu Johana hna kha Messia lo kalna hmasa dawngsawng tùra mipuite singsak felna a ni. Chu thil tia dikna famkim Pathian mizia ang nei thar leh tùrin—simna thu, mipui hnêna puanzàr a nih kha! “Sim hming pu tlâkin rah rawh u (Matt. 3:8)’ tiin—chu chu, “Sual in sim a ni tih langchhuakin khawsa rawh u,” tihna tluk pawh a ni. ‘Thil tha chu in chètzia atangin lang chhuak teh se,’ tia inchahna chuan a mihringpui leh a biak thin Pathian hmangaihnaa pâr chhuakin a lo lang thîn.

Lalpa lokal tum hnih …
(Hmânah leh Nakinah) :
Malakia 4 thuhmatheha ‘sualna tihchimih,’ thu hi Thu Puan 20-naa Messia lo kal vawihnihnain a ken tel ‘kum 1,000’ hun chhûng ve tho kha a ni. Chu chhiatna a thlen hma daih chuan Malakia 4:5 thua Elija chungchânga hrilhlâwkna chu a thleng famkim tawh.

Malakia 3 thu pawh hian chhui a hlawh khawp mai. Kawng sial làwk tùra Mi Tirh awm thu a ni phawt a, Messia lo kalna hmasa leh a hna rawn hlènchhuah tùr chung- châng tàrlan a ni. He zawhna hi kan inzâwt thei bawk awm e:

Amaherawhchu, a lo kal ni chu tunge tuar zo vang? — Malakia 3:2
tih hi!

Han chhiar ngawt chuan Messia lo kal vawihnihna tùra bel mai a sam phian! Nimahsela, chu A lo kalnaa Messia thil rawn tleitlàkpui tùr tàrlana awm chu kan tân bengvàrna thar a ni ang:

Ani chu rawhtuina mei ang leh puan sutute sabon ang a ni si a…
tih a ni.

Tihthianghlim rawng bàwlna—tangkaraw rawhtui leh tithianghlimtu sabon anga kan sualnate tithianghlima rawn thawk a nih tawh dàn kha hrilhlâwkin a lo awm a ni zâwk e, chùng thil chu a rawn kalna hmasaah khân a rawn thawk zo tawh a ni. Tùna tihthianghlima kan la awm zêlna hi a hna thawh la kal chhunzawm zêl chu a ni.

Hna pawimawh leh ropui tak chu Messia rawn kalna hmasa atang khân a bul tanin a lo inbun tan tawh a, mahni hun theuh zèlah chu hna chu ‘Ni ràpthlâk’ a ni. A thuchah hria apiangte tân chuan Chhandamna —a nih loh vèk leh Boralna: Nunna a ni —a nih loh vêk leh Thihna. A ropui—lehlamah chuan a râpthlâk a thleng zêl bawk. Thuthlung Hmasa Bu tàwp berah chuan Messia rawn kalna hmasa zâwk tùr atâna kawng vai êng hmasatu tùr zàwlnei ropui rawn lang tùr chu puanlâwkin a awm. Malakia 4:5,6 thu hian Pathian Fapa chu lo hmuak thei tùrin Baptistu Johana’n mipuite chu an inhmangaih a, an inbuatsaihna hna a rawn zirtîr tùr thu a puang lâwk a ni. Messia ngei pawhin, ‘Pathian chu thinlung zawng zawnga hmangaih tùr leh kan inhmangaih anga thenawm khawvêngte hmangaih tùrin,’ min phùt ta zàwk a nih hi!

Tûnah hian engnge kan thlîr ve dâwn tâk le?
‘A rawn thleng dik leh ta chiah mai!!’ tihna hun zèlah kan chuangkai tawh niin a lang. Bible thuin a hrilhlâwk thilte pawh kan tawngbaw ni tin ta zêl a, abîk takin Middle East-a thil thlengte hian rilru a tithar bîk zual. Unau duh tak, Messia rawn kal lehna tùr thuah hian zàwlnei ropui a rawn inlan ve kher dâwn tih thu hi Pathian Lehkhathuin a târlang ve tawh hauh lo.

Elija a rawn kal dâwn tawh lo va, Elija chu a rawn kal diam tawh zâwk—chu chu Baptistu Johana kha a ni tawh e. Tûnah erawh zawng Messia a ni—lo kal tûra chu!! Pathian Lehkhathuin min chah ngun tâk ber zâwk chu, ‘A lo kal lehna Ngaihven tûr leh Thlîr tûrin’ a ni!

Messia (Krista) pawh mi tam tak sualte kalpui tùra vawikhat hlana awm tawhin, chhandamna hmu tùra amah lo nghâktute hnènah chuan sual tel lovin vawihnihnaah a lo lang leh ang. — Hebrai 9:28

Inlàrna leh hrilhlàwkna thil thlengte lo chhinchhiah khiau zêlin, Messia Lokallehna hnaih tawhzia hi i thlîr fo zâwk thìn ang u; Lalpa Isua (Yahshua) thlîr theuh zâwk tûrin i insâwm ngun lehzual ang u. Lalpan a thu thianghlim, kan za atân malsàwm thar leh rawh se, Amen.

WELCOME!

Len luhna thlàkhlelhawm with great infatuation —
Advertisements

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] Enoka leh Elija « Chawnghilh's Blog […]

  2. tetea7 said, on November 15, 2009 at 11:14 am

    A ngaihnawm hmel khawp mai!

  3. Chhana said, on November 21, 2009 at 9:15 pm

    A ngaihnawmin a bengvarthlak hle mai.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: