Chawnghilh's Blog

Biblical Romance from the Book of Ruth #2

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on November 22, 2009

 

 

 

Ruthi Bung 2:1 thu,  “Tin, Noami chuan a pasala laichìn, Elimeleka thlah, mi neinung tak laichìn a nei a—a hming chu Boaza a ni,” tih thu kan hmu nghàl pang a. Mizo Bible lehlin hi a dik lo zauh zauh, “Elimeleka thlah,” tih pawh hi Bible dangah a awm ngai lo. Hmàr Bible-ah engtin takin ti ve ang maw? Hei hi ka sawi kai duh nachhan pawh—Rochunga Pudaite khàn Hmàr tawnga Bible a siam khân ‘Mizo Bible atang hian Hmàr tawngin a dah zung zung mai a,’ ti tàwk an awm vàng mai a nia—a pawi ka sawi èm lovang chu maw!

Boaza kha Elimeleka thlah a ni rèng rèng lo va—chhûngkhat lainâ erawh chu an ni thung. Kan Mizo Bible-ah hian lehlin dik loh aleiah Elimeleka thlaha mi emaw ka ti palh ang tih ka hlauthàwng khawp mai! Amah Boaza tawngkam pawh kan la zir zui zèl ang chu!  Sàptawng lamah pawh, “And Naomi had a kinsman of her husband, a mighty man of wealth, of the family of Elimelech; and his name was Boaz,” tih a ni; “of the family of Elimelech” tih hi “Elimeleka thlah,” tihna a ni lo tih Mizo hnahthlàk tinten hre mawlh rawh se.

Juda-ho hian Moab-ho hi eng ang takin nge an lo ngaih thin ang tih hi hre chiang hmasa ila — ” … Lota fanute pahnih chuan an pa lakah chuan nau an lo pai ta ve ve a. Tin, a upa zàwk chuan fapa a hring a, a hmingah chuan Moaba a sa a: chumi chu tùn laia Moab-ho thlahtu hi a ni a,” (Genesis 19:36, 37). Pa leh fa inkâra SEX hi chu Mizote pawhin kan ngaithiam lo viau— “Kumin chu khua a va khêng ve le, pa fa inpâwl … ?” tiin, ka mawhchhiat nasa ve tlat! Israel fate hian Moab ram hi an Pathian leh Mosia inbiakna hmun hnuhnùng a ni tih an hriat chian chuan Moab ram chuan an lung a tilèng ve hret mai thei a ni (cf. Numbers 35, 36).  “In chung a pik e, Moab! In boral ta, aw Kemos (Chemosh) mi …” (Numbers 21:29) tih thu an chhiar phei chuan, Moab hnam ngat chu an diriam ngawt ang. Pathian chuan engemaw ti takin Moab chungah zah a lo ngai, “… Moab thlalèr lamah kan kal a. Tin, LALPAN ka hnènah, “Moab-ho chu tibuai suh ula, râl beiin bei suh u; an ram chu in pualah ka pe dâwn lo a che u, Lota thlahte pualah Ar chu ka pe tawh a ni …” tiin Mosia a lo hrilh tawh a (Cf. Deuteronomy 2:8b, 9). Moab lal ni thìn Balaka khàn Israel-te ànchhia lawh tùrin Balaam-a a lo tîr tawh bawk vei nèn (cf. Numbers 22:4 & Bung 22-24). Moab hmeichhe thenkhatte an sihhnip tlat (cf. Numbers 25:1-3).

Sikul naupang kan nih ve laiin Barpeta khua (Kamrup District)-ah pa pakhatin a nupui sa a ei thu The Assam Tribune-ah an rawn chhuah a. Kan zirlaipui, Barpeta khuaa mi chu kan hmuh dàn a dang ta khawp mai a—amah pawh a inthlahrung zui khawp mai! Chumi hnu lawkah Keitum Inthahna chanchin The Assam Tribune-ah bawk an rawn chhuah leh ta mai chu—kan zirna hmunah chuan Mizo naupang 4 kan awm ve a—mi min hmuh dàn tùr chu kan thlîr thiam vek! Kan zak ru khawp asin le! Ruthi awmdàn tùr pawh han chhuisak chhin teh—engtin tak awm ve ang aw? Orpi kha zawng a hming awmzia pawh “tukkhum lam chhawni” tih a ni bawk a—kawnglak atang khân a kìr leh nalh tawh a —Bethlehem tualchhûng ti ti chu a ni zui vak lo mai thei a ni!

Naomi leh Ruthi hi inpawisa tawn, inngaihsak, rawng inbàwlsaktawn, inngaichâng, infinchhuah èm èm an nihzia hi a hriat a hahdamthlàk hle.

Bethlehem an thlen hnua “Moab mi Ruthi,” kamchhuak hmasa ber, “Lo lamah ka kal ang a, mi lo khawngaihtu apiang buhto ka va zawng ang e aw,” atang hian, Pathian mite agro-culture hi Ruthi hian a hai lo hle niin a lang. “Moab mi Ruthi (Ruth the Moabites)” tih hi vawi nga lai (Ruthi 1:22; 2:2, 21; 4:5, 10)-ah te a lang. Hnam dang mi a ni hi hriat a hlawh hle. Hnam dang mi mah ni se, kum 10 lai Naomi nèn an lo inhrawn tawh a—thil pawimawh tam tak a pasala nù lak atang hian a zir ve tawh tih a lang! Deuteronomy 24:19-ah, “In lova buh in seng a, buhphal in khàwm hmaih chuan in làk leh tùr a ni lo, ramdang mi te, pa nei lo te, hmeithaite ta tùr a ni; tichuan LALPA in Pathian chuan in kutkawih zawng zawngah mal a sàwm dâwn che u nia …” tih ziak a ni kha! Ruthi hian ramdangmi a nihna lo pawhin hmeithai pachhia a nihna hrim hrim pawhin a va khawn khàwm thiang a ni. A tih tùrah Ruthi a chiang a, a va thil tih kha mi awmthei buh-thlai neite tân pawha malsàwmna inlehburh lehna tùr a ni tlat! Naomi hian a fanu feh chhuah a phalsak a ni, “Kal ta che, ka fanu,” a ti.

Mizo Bible-ah chuan, “Elimeleka thlah Boaza lovah ngei chuan a va kal fu hlauh mai a,” tiin kan hmu bìk a. Tàrlan tawh angin, Boaza kha Elimeleka thlah chu a ni lo—King James Version-ah pawh, “Boaz, who was of the kindred of Elimelech,” tiin a ziak thung. Elimeleka chipui laichìn chu a ni chiang e.

‘Buh’ han tih hian Mizo-ten BUH kan tih ang kher hi chu a ni lo—an buh thar hmasa, tai-buhsanghar leh thar tlai Chhangphut-buh (wheat)-te a ni zàwk a. Boaza Lo hi Bethlehem atanga pa ngalchak deuh dârkâr khat vèl kal a ni kan tih tawh kha! Mi-hausa leh thil ti thei tak Boaza pawh hemi nî teh rèng hian a loah a rawn feh hlauh mai a. Boaza hian a mi-chhawr inhlawhfàte hi tawngkam tha, “In hnènah LALPA (Yahweh) awm rawh se,” tiin a be-sawm hmasa thung hi chhinchhiahsak tlàk a ni! Mi hawihhâwm tak a ni. Sipai rèng rèng —a lal lo zàwk apiangin salute an inpe khawng hmasa mai thin—Boy Scout Movement-ah chuan lal zàwk leh lal lo zàwk thliar a ni ve lo va, hmu hmasatu apiangin salute an inpe hmasa ngei thìn! Boaza lova inhlawhfate pawh hian an pu chu, “LALPA (Yahweh)-in malsàwm che rawh se,” tiin an chhâng lèt ve a. Chhawrtu leh inhlawhfàte boruak chu a thianghlim hle tih a lang chiang.

Leviticus 19:9-ah chuan, “Tin, lova buh in seng hunin in vau fêmte thlengin in seng vek tùr a ni lo va, a to pawh in zawng tùr a ni lo …” tih thu kha—Boaza buh sengtute viltu leh Ruthi-te pawh hian an hre chiang hle hlawm tih a hriat mai! “Buh sengtute seng hmaih chu a va zawng ta a,”  tih thu Ruthi 2:3-ah kan hmu thei ta a ni.

Boaza tawngkam hmasa ber i chhinchhiahsak mawlh tùr chu, “Hei khawi lam nula nge ni le?” tih thu, a buh sengtute chunga hotu bera a ruat hnèna a’n zàwt vèl hi! Hre lova zàwt zawng a ni hauh si lo! Buhsengtute chunga hotu, Boaza chhiahhlawh chuan, “Moab nula, Moab ram ata Naomi hnèna lo kal ve a ni,” tiin a chhâng. 

Kan hriat hmaih hauh loh tùr chu hei hi a ni, buh ah paha làk hmaih leh buhto làwr khàwm ve nghàl mai hi thil tih zen zen dàn a ni hauh lo. Buhphal zawng zawngte tèl fel kim hnua làwr khàwm thiang chauh a lo ni thìn! Buh àttu hrim hrimten buh kùng an àt thlu tawp tawp phawt a. An hnungah hmeichhe rualin ah thlùksa let thal pheng phung chu an rawn tumtêlin an rawn phuar fel zui char char ta thìn a ni.

Thuthlung Thar hunah tawh te kha chuan inhlawhfàte hlawh zàt kha ‘denari khat’ (cf. Matthaia 20:2). Rome-ho tangka-nawi, inhlawhfàte ni khat inhlawhna ‘rate’ a ni thìn. Mizo Bible hmasa ber (1898)-ah chuan sheki (cf. Luka 20:24) tih a ni a; lehlin tharah ‘duli’ tiin Mizo Bible lehlin nawn leh hun laia kan Mizo mi-hmasate ni khat hlawh kha DULI a lo nih hman tawh avàngin tùn thleng hian DULI tiin kan tawk-che lo hlen ta a ni ber e. Tin, inhlawhfàa thawkchhuak tlaite pawhin a chhawrtute khawngaihna luang liam ang zèlin denari khat tho tho kha an hlawh thin thu pawh kan hre chiang fû àwm e. Chu chu vàntlâng hnatlânga kal tlai deuh châng pawha infiam nân tak, “Kal tlai hlawh leh a hun dika kalte hlawh pawh a inzàt tho alàwm,” tih Mizoten kan chîng zui ta—a chìnchhuak zàwk tak—inhlawhfàa chhawrtû khawngaih thilphalna kan hmuh thelh deuh elo maw chù!

Ah hmaih leh buhphal zînga tàwn hmaih tawh phawt—buhvui ding a ni emaw, a let mai mai emaw pawh retheite’n an rawn chhar khàwm zui ve zau zau thìn. Loneitute leh buhto rawn zawngtute pawh hi an inhriatthiam a ngai ve hle thìn. Uikawm mi hi a awm theih ve a, an lova buhto lâwrtu ùm tlàntu nih chu a zahthlàk viau thìn!

Hemi nî kher khera Ruthi va feh ve tan nìa Boaza tawngkam mawlh mai hi, “Hei hi khawi lam nula nge?” —Deuh vèl chuan le! Ruthi hi a la hre ngai hauh lo a ni îkhâw si lo! Sailova hla ang deuhvin, “Khawi’lam lanu nge maw i nih le? Tu hraileng chawi nge maw i nih le? Tiang rènga ka dàwn lungrùk min tibuaitu …” a tih vena a nih ber hi maw!

Ruthi taimàk zia, Moab hmeichhia, Naomi rawn zui thlengtu a nih thu pawh Boaza hian a hnathawk hotu (foreman of his harvesters) tawngkâ atang chuan a’n ngaithla chhawm ve tì-tuai a. “Moab nula, Moab ram ata Naomi hnèna lo kal ve a ni … a lo kal a, ina rei lo tè a han awm tih loh chu zîng ata a la awm ta reng a ni,” tiin, Ruthi taimàkzia leh thawh ngawrhzia chanchin a’n sawi tel hràm a. Boaza hian Ruthi hi biak a chàk thlù tawh—a pehhèl rei khàwmuang thei tawh lo! Kum lamah an inthlau deuh èm ni dâwn, “Ka fanu, ngai teh aw; lo dangah chuan buhto zawngin kal suh la, heta tà hi kal sawn suh, ka chhiahhlawh nulâte hnènah hian awm reng rawh. An buh seng hi en reng la, an hnu chhui zèl rawh; tlangvâlte chu engmah tih lo tùr chein thu ka pe tawh diam e; tin, i tui a hàl apiangin tuibêla tlangvâlte tui chawi sà va in thìn ang che,” tih thu, hmangaihna lunghlû man tam leh tuikeplung inphûm—pangchàn zawngchhànna tùr ngei ngei thu hausa tawntâw a dawng ta. Hei hi Boaza awm loh hlàna Ruthi tlângnèlna tùr thil a la ni ta chauh leh nghàl! Boaza kiangah phei phei chuan eng ang taka changtlung lehzual ni ang maw? Tùnlaia Red Carpet Welcome, Standing Ovation leh Five Star Facilities an tihte aiin a nèp chuang hauh lo! Hetiang khawpa duhsakna dawngtu Ruthi hi a la inngaihtlâwm cheu— “Hnam dang ka ni si a, nangin hetianga min hriat duha min lo khawngaih hi engtizia nge ni?” tiin, kùna bawkkhupin Ruthi chu a inlan zui ta! He thu, zawhna thu pai tel bawk hi Boaza hnèna a thu sawi hmasak ber, chhinchhiah ngei ngei phû a ni bawk! ” … Min hriat duha min lo khawngaih hi,” tih thu hian a chèk thùk zui hle mai! Boaza tân pawh a ngaihnobei lètin, a va àt thùk dâwn tak èm!

Ruthi hian HNAM DANG MI a nih a inhai lo, a inpuang chhuak hnial bawk hek lo. Chhinchhiah ngun atâna tlàk chu HNAM DANG MI tih leh RAM DANG MI tih a danglam hi! “Ram dang mi” dinhmun aiin “Hnam dang mi” dinhmun hi a lo chau zàwk daih tih pawh hrethiam ila.

Boaza’n Ruthi a duhsak hle. A lova buhsengtute vil tùrin APPOINTMENT a pe a ni ta ber zàwk e. Tlangvâl thazà leh ninhlei tùrte pawh Boaza’n a daikhalh làwk vek tawh! Hetih hun lai hian hnamdang hmeichhe tlafâl hi a ram neitu tlangvâlten chhaih nawmnahah leh han khê-ràwlaipui atân an khuaikhem châwk thìn—chutiang lakah chuan Boaza’n Ruthi him nân dai  a theu làwk vek tawh. A humhalh viau a ni. Ni sensà rum tak hnuaia Ruthi tui hàl chânga ama inchawi chawp ‘khur hlâa mi’ daih intîr a tum lo—tlangvâlte chawi khàwlsa, a bêla dah-vawhsà thlap a va bun thli ker ker tawh mai tùr chu …  thìk tham a tling tawh zàwk e.

Ngai teh, Boaza hian a la rìm hman hauh lo nàin,Ruthi chanchin hi Boaza hian a lo chìk ngun hnem hman hle tawh tih pawh he a tawngkam atang hian buichhia laih lohvin a inpuang ta a ni ber e, “I pasal thih achina i pi chunga i thil tih dàn zawng zawngte miin min hrilh vek a; tin, i nu leh i pa leh i pianna ram kalsana tùnhma lama i mi hriat ngai lohte hnèna i lo kal dànte pawh hi. Yahweh (LALPA) chuan i thil tih chu rùl che sela, Yahweh (LALPA), Israelte Pathian, inhumhìm nâna a thla hnuai i rawn chuha chuan i that man pe teuh che rawh se,” tiin mal a sàwm zui ta. Malsàwmna hnianghnàr ber pâwl a tling ngei ang! 

“Ka fanu,” tia kotu leh “Ka pu,” tia ko lèttute inkâra ROMANCE chu a ngaihnawm zual dâwn chauh mai le!

Boaza chhiahhlawh hmeichhiate ai pawha hnuaihnung, chhiahhlawh dinhmun hniam tak pawh la tling pha ve lo Ruthi nihlawhzia hi! Amah vênga kaihruaia malsàwmtu Yahweh a thlang fuh hle a ni. Moab ram tlângchungzâwl atanga a pi nèna rawn dûrùsuih thla zauh zauh pahin Tuipui Thi (Dead Sea) kam chhim lam an rawn hèlna kawng bumboh tak tak te pawh kha suangtuah sak la—chhàwlhàl chânga tuisik fîm kàk, vawt hik mem mem chu an rawn kalkawng—nipui thaw tan chhovah khân a awm ngùt lo’ng e. Eng thuam tehchiam nge an rawn chhìpchhuan thlen ve dâwn bawk le? Moab hnam thlahtu Moaba kha Lota zurui leh a fanu upa zàwk lak atanga rawn piang kha a ni a—Naomi leh Ruthi hian Tuipui Thi kam an hèl pap pap lai khân chumi hmun atanga hawi kìr Lota nupui chanchinte kha rawn sawikai dùn tak ang maw? Tuipui chìm chin atanga feet 2,460 laia sângah an chàwn leh malpui rawl ùrhin an rawn zawh chho a ni reng mai! An mipate lu phùmna Moab ram daih kha an lungkham zui tawh lo. Hmàna Lota nupui chi-khàwn dinga a channa hmunte pawh kha an rawn pèl fel tawh a, “Mahlona nupui pawh hre reng rawh,” (Luka 17:32 cf Genesis 19:26) tih a ngai ve lo! Bethlehem dai reh, kawng chho euh euhva thlantui nèna an han chho dùn tùr te chu han dàwnpui chhin teh! Hmangaihna leh vànneihna kawng zìm chho euh euh a lo zawh chhuak a ni reng mai!

Phû loh leh suangtuah phàk bàk bàkin Ruthi kha thàwklehkhat maia hlànkaiin a lo awm reng zu nia! Ruthi hmui hi a lo themthiam khawp a, tlachawpa làwmthu han sawiah pawh a lo namai lo, “Ka pu, min khawngaih ang che. Nangin min thlamuan a, i chhiahhlawh nulâte zînga mi ni mah suh ila, i chhiahhlawh-nu hi tha takin mi be ta si a,” a tih kamchhuak extempore hi a ril mai mai teh asin! Khawngaih dìlna, thlamuanna a dàwn chian hnem zia, chhiahhlawh aia hnuaihnung zàwk chhiahhlawh lek siin  tha taka ùm-è a dawn ropuizia achunga làwmthu sawina a ni!

Boaza chuan, “Lo haw teh khai! Chhangte hi han ei ve la, chhang themte chu uain thùr (vinegar)-ah chiah ve rawh,” a la ti ta deuh deuh! Duhsaknain mi-hausa chaw-ei a kìl pha ve ta! US President 44-na, Barrack Obama’n Office a luahtirh khân a ram Sorkâr tihdàn thin angin BREAKFAST ROPUI buatsaih a ni a; chutah chuan Sorkâr tin deuhthaw atangin mi bìk sàwm an ni thìn a. Mizo-pa dik tak  H. T. Sangliana a tel ve! A namai lo asin! Ruthi khàn a vawikhat fehchhuahnaah Royal Family Banquet a kìl pha ve mai te kha … Boaza Personal Secretary-in Card chuangliama a lo sàwm ve lek pawh a ni hauh si lo! Mi rethei, mî khawngaihna dîl làwm-làwmtu chuan a dìl bàk thil ropui, kumkhuaa sawi tling tùr leh sawichhuah zahthlàk hauh lo thil a tawng ta àwk àwk mai le! Puar takin a ei ve a, ei khamah a thu hahchàwl lo—hna thawkin a bung zui leh nghàl! Amah thlîrtu mit a va han tling dâwn tak èm! Boaza ber mai hian Ruthî thlavàng hi a hauh thiamin a duhsak ropui, “Buhphal zînga mite pawh hi chhar zèl sela, hau suh ang che u. Tin, a têla mite pawh, pawhchhuahsak ula, hnutchhiah zèl ula, chhar sela, hau suh u,” tiin tlangvâlte hnènah thu a pe zui hial. TORAH-ah hian a khawi’lai ziakah nge buhphal atanga pawhchhuahsak belh tùr thu a inziakna—dàn chunga khawngaihna chherchhuan chanchin kan zìr belh leh ta! Dàn chunga Khawngaihna avànga lêng tawhte chanvo ropuizia—Lal Isuan a thisen hlua a lei Thuthlung Thar Kohhran—min lo duhsakzia a lanna dârthlàlang a lo ni reng mai!

Ruthi hi mi taima hna thawk rim a ni. Hna thawktu chu hlawh hmu tlàk a ni. Hlawh bàkah khawngaih thilpèk a dawng hnem zàwk cheu bawk! Tlai lam thlenga làwr khàwm tùr buhto a tawngfù hi a nihlawh a ni. Tih tak èmah chuan helai a hna thawkte hian zîng boruak dai nuam an chuh tlângpui thìn a—nipui lai, chhun nisà rum rùt hnuaiah erawh chuan bùkthlâm daihlimah te an chàwl hahdam thìn. Mahse, Ruthi hian thli lum, ni sâ leh nipui boruak lum hulh hulh tak mai chu a lo ngam hle mai! “Ni tin kan ei khawpin chaw min pe ang che,” tih chhànna chu hei ngei hi a lo ni! Buhsanghar epha khat lai a vai-khàwm thei! Tin, Ruthi hian a pî Naomi a lo hmangaih hle a lo ni—a tui tui a pi hriat lohvin a va ei mai mai ngai lo, ei-bàng a fùn hàwnsak ve a. A pi a thlìm ngai lo. Chìk rùk chet chetin Boaza nu kha Jentail Kanaan mi a lo ni a. Boaza hian a nû Jentail-pui tho chu a en hrang bìkin a rinawm loh —a lo hmu-tai ve pawh hi a tih àwm rèng a ni …

 

 

My Computer behaves awfully wild today —my flow is very much wriggled … nevertheless, I upload this part and shall resume writing after this wild behavior is harnessed! Thanks for your visit, sharing you is my joy, even though this SLATE is yet fledgling and incomplete! 

WHY? Black-bitter Coffee is my favorite, I accidentally splashed over the keyboard of my Computer —it got me in hardship, now it is dried up and it functions a little better. I hope to get it along, be careful not to spilt yours on your Keyboard!

 

Watch out the Biblical Romance from the Book of Ruth #3 

Advertisements

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Samuelapa said, on November 23, 2009 at 5:49 pm

    Ka thiana chu i awm mai mai lo hle mai a. I thuziak hi chhiar a nuam, hun ka pe tam thei si lo hi mi timangang thin 🙂 Remchangah chhiar kim dap ka duh hle mai.

    • chawnghilh said, on November 23, 2009 at 9:33 pm

      In lo chhiar peih chuan —a hlu zual hret ang chu! Khaichhuak ve ting si hian, Kristian rama miten kan chhiar chuang hauh lovang tih pawh ka hlauthàwng thut thut asin! Ka Mizotawng hman ve pawh hi duhtàwkin rawn fak-sèl rawh u. Ka ‘private Mizotawng’ a ni ve miau si!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: