Chawnghilh's Blog

Maubuang-ah Dârkâr Ruk

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on December 2, 2009

March 9, 2003 zîng dâr 9:17:02 AM khân ‘…. an sawi ka lo hriat thawi ve fo thin Maubuang’ khaw thla Camera-a ka bilh luh hun chu ka hmang tan ve ta! Maubuang khaw pan tûr hian Aizâwl chhimlam-kawtchhuah New Street, Kulikâwn etc., paltlang a ngai a … Ngaizêl khâm  han zawh phei te hi a lunglênthlâk hranpa ve hle.

Maubuang panna kawngtum ka lo zawh lo palh hlauh :—

Thu hnu liam tawh han sawi kai ve lawk ila —kum AD 1979 October khân Lungsai atanga Thiak panna dinglam pêng zâl lamah ka lo kawi zauh chu niin! Maubuang chu tlangvâl laiin ka hmu hman ta lo a ni! Khatih hun lai kha ka thazat zual lai a ni bawk a—zîng dâr 6:00 AM atanga ka zîng tlân (jogging in the morning)—dâr 11:00 AM-ah chuan Lungsai ka thleng hman ve asin! Ka têt laia ka pan, “Pu Âka (Midum-Santali) chuan Lunglei atangin Aizâwl kein ni khatah a ban hman,” tih thu min hrilh vânga zuam ve ta ngawt ka lo ni awm e. Lunglei chu ka ban lo chiang vai vai hle.

Tlangvâl laia ka luck a fuh mawh thu Thingpui Dâwr siam Pi Thangluaii’n a lo hre pek a. Nui uar uar chungin, “Kan Vêngah hi chuan rawn in-candidate duh ting tawh teh suh. Opposition-te Bial him Sateêk Tlângdung-ah va chuh zâwk teh,” mi tifiamthu hlut thîn a. Sateêk-Tlângdung hmuh min châktîr ta deuh pawh a ni mah na! Tûkkhat chu —a thlunna sah chah ang maia dawkchhuakin ‘Khawhminglo Kâwn’ ka thlenin tuemaw ni ka hriat zui tâk chuan loh hian, “Pumpelh lam tal khi zawh ve mai ta che,” tiin min lo hmin chawp a. Ka pan chhoh tûrah eng khua nge awm pawh ka hre lâwk chuang lo. Ka pan dîng ve châwr a, ka hre pawp chawp zui a ni ve mai a! Ho min ti awm! Pu Âka kha chuan pumpelh kawngtum a hre ngei awm si a le; pumpelh hre uk lova lamlianpui zawha tlân chu a lo hautak dangdai bîk hle!

Dai hnaia ran tlâ-chhuakte lah khân min hlau thei nasa mai a; mei kawhin an lîm zuai zuai a. Kei lah kha track-suits senlâra ka inthuam zuar vâng ni fahmiang! Ran insaseng thâwm ri sun sun mai leh vut khu rum rum kâra kei … leh … dai hnaia thing lo phurte lah kha an phâwklêk chawp a—mak-sakhai min ti tih a lang!

Le, thuhmatheh i ngah zui lo mai teh ang.

Maubuang-ah dârkâr ruk … March 9, 2003 tûk kha a mawi hle (April, 2003 mawi lehzual se)! Mahse, Cameraman ka nihna anga ka huat ber thin chu ROMEI CHHUM hi zuk ni a! Ka Camera-ah ‘UV filter’ emaw ‘Cokins filters’ emaw îk pawh ka vuah si lo! Maubuang chu râlkhat atangin ka la paw chiai mai ang tih ka hlauthâwng hle a. Literature lama khaw hriat tham te Centenary Souvenir Magazine mâwl leh tenghneng zet kan siam chhuak kerh ang tih ka hlauthâwng hle bawk.

Lamlian kawngpui tharlâm taka kan kual chhoh nghuat nghuat mêk laiin, thâwklehkhatah ‘KEI AWH KÂWN’ bul —‘Tuahpui Mual, Kânghreng’ an tih bawk chu kan chuangchhuak hlawl mai a! Kan chuanna motor neitu leh khalhtu Pu Vânlalsâwma (Chawnpui Vêng, Aizâwl) chuan a han tlawh ding chat a. Zunram thiar pahin kan han chhuk sang sang a. Kawng sîra thingkhawn phênah kan tuan far hlawm a. Kum AD 1930 bâwr vêla sakei (bâwng seh) an awhna Kâwn a nih vânga he hming hi chawi ni tain an sawi. Râwlthartîr R. Vânlawma pawh he sakei beng dek hmasa ber, MI HUAISEN-a an lo puan a ni hial âwm asin! A tuan a that angin a tawngkam pawh hi chuti bawk… “Ka pu Do—a teng ka tawng… a teng ka tawng (Ka pu Do, a beng ka tawk, a beng ka tawk),” a tih pial phat phat pawh ‘Maubuang Quotable Quotes’ zînga thi thei lo a lo ni zui ta! A haw lo vang chu; tih tak êmah chuan Bible bung leh châng a hriat duh apiang a mi zawh chîk ka ni ve bawk alâwm!

Lamlian thar chhaka chul—Tuahpui Mual an tihah chuan ka tlân chho va; ka kâwnga cordless phone ka pai chu ka’n pawt dâwk hrawih a, “Hello … Maubuang ka hmu ve ta …” tiin, in lama mite thu ka thawn nghâl var a. Thla la tûra kal e ti lovin, chu chu ka hna hmasa a ni! Ka boruak hîp a dang tan ta hle. Tahzet chuan, ka camera chhuanvâwr MVC-CD200 (Sony Digital Camera an tih) chu phawrhin—tlânchhe bo hauh lo tûr tih hriat reng reng Maubuang khawdung, chhim-hmâr tlângdung bawha inzam phei êt chu fîmkhur elkhênin ka camera-ah chuan ka bilh lût ta khap khap a. “A tha tâwk meuh ang em?” tia bih chiang nawn leh tê têin—‘Lungawina thar lehzual’ ka chhar belh viau. Awithangpa leh Khawvêlthanga Sailo-te mitin a thlîr loh lam sûlhnu tharlâm a lo tam hman hle tawh mai!

Maubuang thlen tâkah rau rau chuan rilrua hla thu rawn lang nghâl at mai chu —

“Hei hi maw an sawi Buangkhaw pêrpui
Lalrochhûmpa tual lênna,  Vân ram hmâwr chu!”

tih mawlh mai hi! Sateêk piah, Damdiai Kâwn mar kan lût phei tihin—Nghahloh Dâwr an tih hi kawng sîrah a lo awm bal a. Thlaithar leh anhnah zawrhna atâna buatsaih a ni. A nghâktu erawh an awm hauh lo! Dawhsân chhetêah hian bûr a inhûng vei bal a; thil leituten rinawm takin a man an chhiar, ziaka an dah (label) ang ang khân an lei mai thîn. Bûrah a man dik tak an dah ve leh mai a. World Bank lam hotute pawhin he thil hi mak an ti ve thlâwt! Maubuang ramri chin Chângte Lui kamah pawh sâwn Nghahloh Dâwr hi a awm ve bawk a. Thil leitute’n, “Kan dawn hniam thei hlei lo va; min belh ngai bawk hek lo!” an tifiamthu zui hlut thîn.

Hei zet hi chuan an  VÂN RAM HMÂWR chu a va târlang êm! Ni lo! An vân ram hmâwr a ni bîk lo; an khua leh khawdai paltlangtute tân a ni zâwkmah awm e! A dâwr neitute’n mite an va ringngam tak êm!

Kum AD 1979 October-a eng ual hre uk lova ka lo tlân chhohna zawi zawi—Khawhminglo Kâwn chhak lawk kawng kawi lah chu Bellei Mual an tih hi a lo ni a! Awithangpa khân stroke-paint mâm nalh lawi si taka—

Pârah chang î—ram loh lêntu pâr mawiah
Thangngo tum kawng Bellei Mual-ah to ila
Min thliak dah lo’maw e —nau lâwmah!

a lo tihfiamna kawi chu, tûn tum atân chuan, pelh mai a va har ta êm! Sawi fiah kim phal sen loh picturesque a paiin, a va thlawh ril vawng vawng tak êm! Ka paina pum, tlai khaw hnuah, a che thar ve tlat! (Stroke-paint chu thlîrna a hlat poh leh a mawi zual mai thîn).

Village Council President Tv. K. Malsawma’n tûkthuan hmeh atân a tui hring nghalha Tlawng chengkawl chhum leh sangha-tîn kan-hmui—mai bâkah kawhtebêl chhum … leh âr pum chhum a lo buatsaih chu buhchangrum nên kan han hui chim ta hem hem mai a; kan tlai âwl âwl tlâng hlawm hle.

Kamthuah nân thingpuisen-hâng leh kurtaiin kan han tlip leh sak a. Kawmthlang han thlîr thlâk lahin fartuah pâr senlâr leh vaube pâr paw vâr chûk—inchawih mawi tak maiin an lo vul chiai chuai mai nên! Dai hnaiah sava hrâm thâwm a ri chiar nak nak bawk a. Thlîr a manhla na’ngiang! Sunday a ni bawk a, Biak In lamah an lawi kim hle. Khawlaia teirawlai hmuh tûr an vâng! Motor veivâk a la tam lo bawk a; kawngpui a khu nêp hle. Ran an khuahkhirh tha a, kawnglaiah vawk êk leh bâwng êk hmuh tûr a awm lo. Tuihâwk luankawr thar avângin kawng dungah vûng a tharlâm sur mai! Culvert thar a awm zauh zauh bawk.

Tu lal lai zû mah a thlum chuang lo,
Hmâwng ang ka pêm lo na’ng e Lalawithangpa
Belh ngai Laldânga ka then thei lo ….

a lo tihna vângkhua ngeiah chuan chawltui-ningzû han lamna mai tûr îk an nei tawh lo! Khaw-dung chhim lam hrûtin kan zawh phei zêl a; kawngka biang tin deuhthawah hian “Designation Plate” hi a intâr vek a ni ber mai e! Pêm chhuakte an pawimawh viau a; tin, a khawhmun la nghâktute pawh an pawimawh kim hle a tih theih bawk àwm e. Chuktuah huan an hung hran lo va; thlai leh anhnah an zalên a—thil bo nei lo khua an ni!

Games & Sports : An khaw luhtirh lamah khêlmual a lo awm a; sêrtawk ball hmanga tûn hmaa Tournament an neih thin thu hi a ngaihnawm chungchuang! Sipai lemchan an neih thinte ai pawha sawi chhâwn nuam an tih zâwk a la tling. Samkhuih Cup; Bakcheh–a khing lehlam bung Cup-te chu an Tournament lâr zual a ni ta awm e. Pêt na hmingthang Kâwlhnûna’n kezungpui tlum veka a pêt chanchin chu an la sawi bâng thei bîk lo. (T-shape Football thêp fona chhan Pêka kezungpui tin zum vâng erawh kha chu kan chhui thui hman ta rih lo).

Goal-a sêr phel a luhin, an khaw lal bûkna (patla)-in a lût lam leh lût lo lam rih zâwng fet takin an bûk kher kher thîn a; a rit lam goal pâwna chhuak a nihin goal-a puan theih a ni ngai lo! Protest theih chin chinah an protest thiang a; protest nân sum an chelek a ngai lo.

Lo ngawi lawk teh, nuihza fiamthua Kâwla-ten kum AD 1987 vêla ngâw a la nih ngût hmaa ‘Mala Ngâw’ an lo tih-el thin —tûna ngaw hmuna lo chang ve ta tak tak lam chu kan pan chho ta a. Châwmzil kûng a tam hle. He phul hmun tlâng ni thîn hi Pholêng Tlâng an ti a. A tlâng bulthut vêl hi lungphun chi hrang hrangin a bawh hnem hle —Hmuifâng tui-lâk Lungphun, Mizo Union, Khawvêlthanga Sailo chhûngte leh a damlai lungphun bâkah a tlâklamah thlânmual a awm a. A chhîpah hian Watch Tower RCC-in an dawh kâng mêk bawk a. A khawthlîr a zau reih rawih viau, 360 degree hial a thlîr kual theih a —chhimlamah Sailâm Tlâng, thlang lamah Jampui Tlâng an tih, Jamatia ram leh Bangladesh; hmârlamah Sakawrhmuituai Tlâng; chhak lamah Tawi tlâng te chu khaw thian val val ni phei chuan an hmuh kim theih zu nia!

He Watch Tower-ah hian Awithangpa ding ve ta se; he a hla phuah —

Aw Dârkhawtlâng, hniam rawh i sâng  lua e,
Hnampui miril Lal nêmi’n tahpuan a  khâwng e;
Thlîr ila lunglên a dam awm e….

a lo tih ûk tawh pawh hi—zungpira chil hnawm a, a thu hnu a nawhreh vei nuap nuap duh hmêl hle!

Lungsai leh Thiak inkâr motor kawng zâl phei vêla hmâna râwlthar-âtsova ka tlân laia lungphun ka hmuh pakhat, ka dinchilh hial kha, ka ngaihtuah chhuak leh a. Kum AD 1935 lai vêla Pu Lalsiamliana ker (engrave) a lo ni ta awm e. Kumpinu CROWN lem a ker lang tel a, a lâwmmanah £500 lai Great Britain atangin an rawn thawn nain, a hmuh chiah thâwm erawh a awm zui ta lo emaw ni ta kha le?  Hmuha thatpui êl euh tham zuk tling thei âwm a!

Râlkhata lang vo mai—Hmuifâng tlâng hmârlam tawntirh vêt chhova motor kawng an laih lai chanchin hi ka lo hre ve zauh zauh thîn a. A lung a thuahthîpin a chang êm lahtak a, a laitute an beidawng thawkhat hle thîn a ni awm e. Borhsâp hnênah a lung deh khirhzia an thlen thu mi titî ka lo hre ve a. Borhsâp lahin, “Lung chu a chang hle amaw?” tiin a lo zâwt el. Chutah  le, a lung chanzia chu thiam ang tâwk bâka uar hlakin an han sawi ta a. Ani lahin, “Chhenî-a khenin a khu talh  talh thei em?” tiin a’n zâwt leh kher a ni âwm a. Phûr takin, “Aw, a khu talh talh thei âwrh,” tiin an chhâng. Borhsâp a nêm ve mai dâwnah an ngai.

An ngaih ang a lo ni ngawt ta si lo! “ ‘A khu ral ve mai ang—lai zui zêl rawh u,’ a lo ti e,” an ti! Mi fate tum hi a lo va ruh lu-lai thîn êm! Heta kawng laia thi zat hi ka hre lo; Durtlâng leh Bâwngkâwn inkâr WW II Emergency Road laih lai khân Midum (Santal) parukin an thihphah tih an sawi erawh hi chu ka hre tawh thîn!

Hmuifâng tlâng tawntirh hmâr lama ‘Lalruanga Lungdah’ lerh lurh kha ka va la hmu hman ve mial a; mahse, kum  1995 vêla Mizoram leilung a insawi danglam chiam lai khân Lunglei Civil Hospital kiang lawk—thlanglam khâm liama  lungpui toh chhuak lurh, ‘Tarmita Khawthlîr’ —zankhat thilthua a khuangcher bo daih hun lai vêl ve tho khân he Lalruanga Lungdah hian min lo peih loh san ve tho niin an sawi.

Khawthlang lam atanga thlifîm, rawn thaw chho heuh heuh chuan he thu hi mi rawn hrilh-ru thar sar sar a —

How I wish this chilling wintry cool air, (that blows and fans  My long silky hair and cheeks), be those of your breath;    Its whistling sound whispers into my ears that —  “You are mine and will always be….”

Chhak lam râla Zawngtah khaw hmun hlui, Pasaltha Neuva khaw lama a tleh chhoh zui zêl ringin—neu ka ti phal bîk lo hle! A tleh chho lo a nih pawhin Maubuang khaw hmârchhak hreta tlâng mûm tel tawl—Zâwlpala Thlân Tlâng (Zâwlpala, Tualvungi leh Phuntiha) an tih lama a tleh phei ngei ka beisei. Zêldin thui zêl lo mai teh ang; a Romantic ta mah mah e; Thlalatu ve mai mai thuziak atân chuan! Romei chhûmin a bawh chiai—Thiak khua chu chhimlamah a lang raih bawk a. Khawvêlthanga Sailo awp khawper, Bangalow hmun lo ni tawh thîn a ni.

Maubuang chu a lo upa ve tawh fû mai! An rângva in chung pawh tuiêkin a bawh kim ve hle! Eng le khaw le!! Zai i’n vâwr leh zuai teh ang —

Thang rawh maw e khuavêl leh khua vânhnuaiah
Buangkhaw Pêrpui zo lêr tlângah kan lâm e;
Neih chawng sîrva kal mawi keimahni!

Maubuang hi a lova zau ngai êm! I la thleng lo emaw i tih lai khân, i pheikhawk phelh a… “I awmna kha Maubuang …. ” a lo ni daih thei asin! Aizâwl lam atanga luhin—an  Vêng tawntirh ber chu Damdiai, Khawhminglo Kâwn, Lungsai, Lungkhuang Vêng, Phûllang Tlâng, Kawngphei Vêng, Chawngtlai Vêng, Kâwn Vêng, Thingsetar Vêng, Mual Vêng, Hmeithai Vêng leh Pêm Vêng!

An Village Council President Tv. K. Malsawma pawh hi a lo duai duh bîk lo; chhîng tâwkin Awithangpa a inpuaktîr sauh sauh va, he hla —

Buangkhaw Pêrpui than lai siamtu Lalawithangpa’n
Zaiin lo chawi e kan Vângkhua
‘Buangkhaw Pêrpui leh Sâmtlâng,’  tiin

tih thu hi a’n chham ve ta zat zat mai a! Fual pêr pâwrin a’n inhmathlâktîr leh ang sauh sauh va; Awithangpâ biang tawn tawna zût thla pahin —

Lânu lêng pawh, “Sâmtlâng Dingdî,”
Leh “Bûlkai Ngîrmawi-te,” lo ti e…

a’n ti ve leh thei mai zêl a. A namai lo hle! Pholêng Tlâng atang chuan Pu Khuapthangpuia theihai kûng —chawng (pâr) vûl chûk mai chu kan zu thlûr bîk ta vang vang a;

“Dârngo û Nuthlawi Chalsângi Theihai,”


tia Lalawithangpa’n hla thua a lo kûrpui thin ngeia kha a lo la ni fan a—min lo la hai ang tarsan rih bîk lo! A va mawi chuang êm!

Thlang lama Tlawng; chhak lama lui an humhalh—tûr leh rû hmanga hrai an khap tlat Tuirivâng dung suara Lêngite nêna ngaw hlim hnuaia hlim-aw-râwl chhuah rawi rawi a va châkawm êm! Milianten Maubuang an tlawh chânga sangha thianghlim bîk leh tui bîk a khuaa miten an lo mansak thin chu khawi danga mi ni lovin —Tuirivâng-a mi ngei!

Kâwn Vêng pana kan chhuk mêk laiin, “Lo châwl lût ula, thingpui rawn in ve r’u,” tiin min lo sâwm! Kan vawikhat inhmuhnaah mah tawngkam tha leh duhsakna kan tawng amaw? Kan va lût! Kan hrethiam mai!  Lên luh a va manhla ngai êm! Zoram chhim tâwp Siata khuaa  min lo hlui dân awmzia ka sawi kai phah ta hlut a; Vuangtu hnamho sawn ka puala an siam tumin, “I lo kal leh loh tâkin,” tihna symbol-ah chhangban min densak a lo ni a! Chutiang deuh chuan,  Maubuang Centenary Celebration Day-a ka lan ve theih loh palh tâk hlauhvah tiin—lên luh manhla ka ti âwl âwl hle.

Sub-Committee pêng hrang hrangte Group Photo neiin VCP in chung zâwlah hmârchhak lam kan background tlut tlut mai a. Kan boruak hîp a nuam danglam hle. An zînga pakhat phei chuan, “Heti hâwlh hi kan ni mai a, Maubuang paho chu ho min ti âwm!” a’n ti phawng mai a; a inthlahrung lek lek a. Ka kham loh hlawm teh rêng nên!!An ho îkhâw lo! Rambuai sosân zual laia khaw sawikhâwm a nih rup rup lai pawh khân “Circle I” an tih huamchhûnga khua te  —Maubuang tela sawikhâwm an nih ve loh chhante kha Maubuang pa chhuanawm leh zahawm R. Vânlawma’n Pi Indira Gandhi hnêna Love Letter a lo thawn vâng a nih kha!

Mual Vênga nula hmeltha hmingthang Tlanthangi Chhangte te in chu ka thlîr vawng vawng a. “Ten Roses of  Mizoram”-a tling pha, Chhingchhîp daifêma nula hmêltha Chhîngpuii ang maia râwng taka (1970 kum tâwpa) a han chhum ve ta ngawt mai te han ngaihtuah kîrin lung lungte pawh a tichhe hle. An kawmchhak lawkah lah chuan Centenary Lung an phun thar mêk leh 1989-a Awithangpa Lunghmai thum nei an phun pawh a lang pha reng a. Pu R. Vânlawma (Padma Shree)-in zankhat mitchhîn pawh lo tâwk palh ve ta se, Awithangpa Hriatrengna Lung kianga phûm a nih ngei tûr thute hlei hlei chuan hnuk a tiulh lehzual a. Khaw danglam, in 100 pawh tling ngai lo khua chu Centenary Celebration Day-a in 105 an tlin hman tûr thute pawh ka dawng zui a. An tha-thovin—an phûr tlâng hle mai! (Ka hawsan hnua Lungsai Vêng in pakhat kângmeiin a lo rauhsak chanchinte chuan mi  thâwng na hle!)

Maubuang chanchin hi an lal fapa Pu Lalsânga Sailo (Thakthîng Dâm Vêng) leh  Pu Thanmawia te thiandûn i(bawi chhuak chhûng ti mai ila, Maubâwk) —inkâwmngeih tak titî atangin engemaw chen ka lo ngaithla ve tawh thîn a. An inkawm zui zêl dânah te, sa beng an lo inhleh zui zêl dânah te hian ka lo hlimpui ve hle  thîn. Video-in an titî-te ka lo vawnthatsak ve thlip thlep a. An thlâ (photo) ka lâksak pawhin lal fapa hi a hniam zâwkah thuthmun ka remsak deuh kher a; amah Pu Lalsânga Sailo pawhin, “Awmze nei tak tak hian i rem thiam a,” min ti ve luam a—ti tak tak ni maw?

Maubuang khaw nula hmêltha hmingthang thîn Pi Dârchhîngpuii ni ta inah pawh ka lêng lût hial asin! Kiai seihin anin min lo dawngsawng a. A hmêlthat êm avângin hêltu pawh a nei tha tih ka hriatin—ka bêl chiang châk lehzual sauh va. Mahse, an inrem ta bîk chiah lo a ni âwm e. Ranngo atâna dîlsaktu Zirtîrtu pakhat hringtu nu phei chuan Dâri hnênah —ui tak tih hriat ngawih ngawihin, “Dâri, I va lo taima êm êm ve; hna thawh i ning thlâwt lo a ni maw?” a tih phah hial zu nia! Zirtîrtu nupui nih chu thlang ta lovin, kum tin kâwla ni chhuak chhiara feh chhuakin—mi dang fel tak a  nei ve ta tho va. A hmêlthatna chu fûrtui leh thâlrum pawhin a lo la zahpahsak hle! Fanau hmêltha tak tak nên chhûngkua a awp lum hneh ve hle tho.

Ngai teh! Pi Dâri luhkâa ka va luh mêk lai pawh hian; Chawhnu Inkhâwm bân a ni tawh bawk a, ba chi lin tûr a lo thian fai mawlh mawlh zu nia —kha nu kha a lo daw hauh lo ve!

Hmanhmawh takin VC President-in an kawmthlang huana sêrtawk a lawhtîr sun sun bâkah an kawmchâra maipâwl a va lum chhuak a. Zonunmawi kha a’n kuhmûm thartîr leh a. “Sialsûk motor kawng zawng zawngte khu i  pu Phunthanga zawn chhuah vek a nih khu….” tia tar upa lamten ka dâr bênga min han fah leh lawm lawm chuan—kan inngainatna a tithar zual hle. Chu motor kawng kual—zâl thui nuam tak chu thlansa phûlkaia ka lo tlân ve tawhna kha lo ni rengin! Hmân hmâna Pu-te kawng zawnsaa tlân mai mai pawh hahthlâk ka lo ti amaw?

Mihring chin hriat ni hek suh le, lal in hmun hlui sumhmunah an vânglai hun lo hmang ve tawh Nula-Four hmêltha tak tak te ka thutkhâwmtîr a; an thlate ka lâksak a.

Kan lên lai nghîl nghiala dî kan chhai,
Hai ang tar leh sakhmêl chul tûr Awithangpa’n
Ka dâwn khâwl lung rêng a awi thei lo

a lo tih te kha dâwn kîr ve hlawm tak ang maw? Mahni hun theuh zêlah ‘ka ngaih ang hian min ngai zui ve tak ang maw?’

Dârkâr hnuhnûng berah chuan kan tawlh liam ta! Lungsai kan thlen thlâk hma deuhvin— ‘Ka thiam emaw thiam lo emaw, Mizo Vernacular zir ve mah suh ila, hla han phuah vena mai tûr nuthlawi hmêl keu tak tawng ve mial ila,’ ka tirilru niap niap a.  Chutih lai mêk chuan—Maubuang khua atang kher lo pawhin metaphor ropui tak tak thu leh hlaa nemkai tûr hi chu a chhuak châmchî a; simile-ah kher kher—buan ang pawm, tui ang nêm, nau ang tap, chhûm ang zîng etc., tih te hi Awithangpa Pûm chhuak ni bîk deuh tlata an sawi hi chîk-miten an la chhui bing tûrah ngai ila; nimahsela, chu lam chu kalsan rihin—a rûk têin nuthlawi hmêltha … chhei raw le!—

Hmânah khawi tuan che maw lêngleh dî Tluangpui,
Bellei Mual sîr Lungsai pâr mawi thliak che i;
Khawi na’ng che—ka dî lungzûr mah nâ!
Khawi lamah tuan che maw ânnêm dî Tluangpui,
Thiak tumkawng ân Saikhawpui pâr Chullovi’n;
‘Mang Tha mai le!’ ti’n biahthu min lo hlân!

Thliak haw miau ta lo chu le; min “Mang Tha” ta mai si! Hmân hmânah khân engtia he lai pêngthuam hi lo tlân pel thei mai nge maw ka nih le? ka inti hial! Mahse, Lunglei ka thleng zo bîk lo; pute kawng zawnsaah ranngo—awmzia a nei thui ve ta ngei ang!

P. L. Liandinga leh ka nau Vânneihtluanga ten han hmu ve nà sê zawng;  Maubuang kal paha Lungsai-a mit len an châk phah sauh pek ang chu! Ka ziak zawm tawh lo mai ang, in Kohhranin min phuar châk palh riau riau ang e.

WELCOME!

Len luhna thlàkhlelhawm with great infatuation —
Advertisements

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. tetea7 said, on December 3, 2009 at 10:55 am

  Pu Lalsanga te thiandun titi Video Clip chu i la kawl tha em?

  • chawnghilh said, on December 3, 2009 at 1:53 pm

   Kawl tha ngei chuan a rinawm, video cassettes ka dah khawmnaah. Khawih chet a hlawh ngut lo’ng chu.

 2. tetea7 said, on December 5, 2009 at 11:21 am

  Ka duh ve! Phal em?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: