Chawnghilh's Blog

Chawhchawrawi Thu Ho mai mai!

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on December 11, 2009

Ka ngaizawng deuh che … i hmui èm ka kiss ngam rih si lo! Hrethiam mai em?—ti sù sùtu chu ka ni lo a nia! Mahse, i ngainatawm e.

KHAWVÈLA sehrep lian ber chu REIEK-ah a awm! Sàptawnga ziah a chàkawm hle; mahse, sàp-ho nuih dar darna tùr khawpin ka ziak thiam lo! Ziak pawh ni ila, originality-a an chian miau si loh chuan, han dèk zatu tùr a awm chuang lo! Hrilhfiah ki-kawi-kual fê hnu chuan a hèng hman tawh si! Driver pakhatin buhfai a hralh rùk, bùk tlinga a lan theih nân a hralh rùk rih zâwng tluk tùr nia a ngaih Cubit Lung zùk thun tawp à!  Tùn thlengin Reièk Buhfai Godown kawtkaiah an la dah ta reng ni àwmin an sawi.

Drama in Real Life—fawm khàwm theih ang ang i târlang teh ang—thuziak a lang rih lo èm mai!

Pu Saihnûna Sailo, (Mualchêng Lal) –sakei kàp thei tak mai kha ka hrechhuak thar uai uai mai. Kawng kam maia awm kan ni bawk a; a veivah rawn chawlh luh hahdam nân tak hian kan in kha a hmang ve thìn a. Min tilàwm thiam thìn hle. Thingpui-sen no dawm dùn paha kan han inchophùr thìn kha chu—nuam danglam ve tak a ni thìn! Sakei kah lam ai mahin a hnamchawm nula ngaihzàwn thu min hrilh kha a sep-rawtui zàwkin ka la hria. KA CHHINCHHIAH CHÌK VIAU NI TÙR A NI—amâ sawi dàn takin, “Sailo, lal hnam kan ni a. Lal hnam ngei nupuia ka neih a ngai ve a. Mahse, hnamchawm nulâ hmêlduh tak ka nei tlat mai a. Kan inlâwm ve zak zak thìn a. Nimahsela, ka nei thei dâwn lo tih a chiang si. Chu chu ani pawhin a hai bìk lo. Rilru hi a bîng mup mup thìn a ni ber e. Ka duh si a; ani pawhin min duh hle a; mahse, kan sualthlu dùn zo dâwn chuang bawk si lo!”

Kei lahpek hi—thu inlamar chho tùr nghàkhlel rèng rènga dawnsawn tum mi ka ni khu ruai thìn a. Ka virpilh lek lek thìn àwm e. Ka’n ON thar leh ngial thìn a! Thingpui pawh, kan no lì no ngà châng a awm phah hial thìn!

‘Saihnûna leh Sakei by Liansailova Sailo, 1991’ kha i lo chhiar ve tawh em? December 5, 1982 khân Pu Hnûna chuan min lo mutthilhsan tawh hi a lo ni a! A NGAIHAWMIN —A UIHAWM HLE MAI. Chù Lehkhabu ngaihnawm tak mai, “Lushai Jim Corbett-a chanchin” ka lo tih thin Bung 1-naah chuan, “Kum 1916-ah khân nula pakhat–nupui atâna ka duh èm èm chu ka hmu a. 1919 thleng khân neih ka duhna chu a reh thei lo va. Pathian hnènah pawh tawngtaiin ka dîl thìn a. Mahse, palaite pawhin kan inneihna tùr chuan thu an sawi rem thei lo va. He nula hian mi dang a nei ang tih hlauvin High School  pawh ka kal loh phah nghe nghe a. Kan inneih a rem loh hnuah pawh High School chu ka lùt lo hlen ta a ni. Zàn khat chu mumang ka mang a–chù ka mumangah chuan hè nulâ hi ka lo nei dâwn a…” tiin KÂWLKEI-SAHRÂNG a beih dàn danglam bìk chungchuang ziakna Thuhmathehah a rawn lang HMASA ta ngei mai chu ka lo hmuhin–ka rilru a thlàwkkìr rang hle a.

A dam laia a tìti hmêl ka rilruah a rawn lùt nawn thar leh a. “Kan inlàwm hnuhnùn ber tum chuan fû min thliah ta a. Ka fèp phal ta hauh lo va. Kan rapchung sâng tak kilah —a rùkin ka hà ta a. Lunglèn chângin ka han khawih leh zauh thìn hi a ni ràwt mai a!”

“A mak khawp mai! Ka fapa Keihâwla meuh pawh a tlangvâl ve tawh tihin–ka lunglêng kûr lutuk chuan ka fu tlàwn hàk kha ka la thla leh ta ngawt mai a. Thuk hnungpuak chung chuan Lunglèn Zai ka sà a. A na duh kuai kuai hle mai!”

“Zai rem pahin fû chu kan chhuatah chuan ka sawh ri kauh kauh va. Ka tui ta deuh a ni ang! Ka sawh nâ pawhin ka hre hran si lo! A lo ràm deuh tawh ni ngei tùr a ni—fu chângah tak chuan a tliak ta hmawk mai a. Ka ui lungrun hle a; tihngaihna dang awm tawh hek lo le–a chhumna tak, vâr hei hawi tak chu ka’n liak ta ringawt mai a! A THLUM TAWH MIAH LO!”

KA HMUHPUI THIAM A NI tih hre chunga —min hrilh kha, thu inmung tùr a la awm dâwn chauh…. thu engemaw chen chu tlângzarha awm tà ni sì khân kan inthen hlen ta a ni a. KAN KHAM LO DÙN TEH ASIN MAW LE! (Pu Saihnûna Sailo hian hla pawh a phuah thei ve mai zèl a; June 4, 1976 khân Lalsângzuali Sailo chènna ina lêngin Zualbawihi pualin “Zai zèl se an ti …” tih hla a phuah a; chutih laia lêng ve Zirsângzèla Hnamte khàn a hla thunawn thlùk a tum a; châng dang thlùk erawh chu Lalsângzuali Sailo harmonized a ni.

Well! Bridging on to a non-fictitious, a fascinating ONE! Let me tell you another story I must never forget. My memoirs, my most treasured memoirs in my steps to study Sàptawng and the exciting and exotic ventures that can never grow dim in me. Thirty plus years ago where the choir sang the carol of our School, “Chhimtlâng High Sikul hi thang zèl se; Ràltiang an vul ta kan hmâah: Zoram hi kan hnufual ngei ngei dâwn e, Ram hmasàwn i rèl ve ang.” Its exquisite resonances still echo in my mind—is that much? Yuck!

What I want to slate here is the English Classes we had in late 1960s! “Rapid Reading,” they called it in particular! Was that subject solely meant for quick reading or quick deciphering as its name implied? I still am IN DOUBT! All I knew it was a most awaited, thrilling class for Fairy Tales, offered just ‘once a week!’ But, this subject served romance with our infatuation in our Mistress’ way. Of the Grammar classes, we had it several boring times. Geometrical Theorems and Mensuration —we cowered in fear and were often statued on the bench as a punishment for not carrying out Home Tasks and spot-assignments. But, in the captivating Miss Biaki’s Class —our joy was sustained, richly fed and enthralled by her gripping cadence, powerful eloquence in fine accented King’s English. Her Sleeping Beauty’s angel-face with a bashful female attitude, added with her soft and mild simple words did delve deep inside me. Even her Little Tomthumb has wonderfully grown a big GIANT in my heart! IT NUDGED ME FORWARD TILL TODAY! Her wavy shining hair flowing down her shoulders, her gentle arm-gestures lifted my trodden-spirit to an evergreen insight. Fantasy might fade, and as reality has been faced, she’ll never vanish from my visions! LO AND BEHOLD! She had been serving as a Vice Principal of Leitlangpui Higher Secondary School, Lunglei!

Pi Tluangi Sikul-a kan kal lai chuan, “Mr Y, I am a boy, tih hi eng tihna nge?” tiin min zàwt a. Pawhlah deuhvin, “Ka hre l’aw!” ka ti.

Naupan tèt lai chuan sàptawng hi thiam kan han tum ve sasàwi khawp a. Kan dap dapin kan dap ve thìn. Tun thlengin thiam tìk awm thei chuang si lo. Kan hmingte hi sàptawngin kan let e te kan ti a. Chùng zînga kan thianpa pakhat chu Zodingliana Pachuau a ni. A phùr ber zînga mi a ni nghe nghe. Thiam kan han thawh khàwm a, hetiangin –

Zo = Lushai,
ding = stand,
liana = big-a;
Pa = Father, Man, Mushroom,
chuau = (kan sàptawng thiamin a daih ta lo ?)
Lushai-stand-biga Father-?

tì tèin kan han chhawp chhuak ngawt a; kan dah kim thei miau si lo! Kan helhhawlh nasa thei hle thìn. Ka hming ngat phei hi chu a khirh lu’lam deuh! Lehlin ngaihna kan hre lo. Kan nuih pawh a za lo zàwk! Chemtàtràwta Thawnthu kan Zirtirtupa-in min lehlintîr. Ani a muthlu hmiah!

“One upon a time, there was … “ tih chin minute 45 chhûngin kan chai. Chemtàtràwta tihna kha English-in kan bangbo ta tlat! Zawh tùr zirtîrtu ber lah kha chalkboard hmaah dawhkàn bawhchhanin a hnâr kùk kùk tawh bawk si! English Period a liam fel ta, dâr a ri. Kan zirtîrtupa a rawn harh—a thiam ber kei ngei pawhin ‘Once upon a time there was …” tih chin chiah ka submit thei. Kan zirtîrtupa kha 2003 vèlah ka chhûngte ina a rawn lêng ka tawng fuh a. Ka chhuahchhàl! A nui ve ringawt— “Chemtàtràwta chu Chemtàtràwta tih tho tùr,” tiin min hrilh chiang sela chuan, “… he was horning his dao … tih lek tal pawhin ka’n ziak belh ve hman hrim hrim ang—inzirtîr dàn kalhmang hi a fela a that chuan zirlaite hian thil hi kan dap ve teh asin maw le! Mahse, kan buai lehna tùr lai chu “tui ti chip chep,” tih ber mai a lehklin dàn kan thiam ka ring meuh lo! Literal lutuka lehlin kan tum hian ka pamtul phah a —Bible chiah hi literal lutuka lehlina ka duh awmchhun a ni ve ta hial!

Boney M-ho chungchâng pawh Buannel-ah ka chhiar a, “God told me,” tih pawh, “Pathian hnènah ka thlen a,” tiin an rawn lehlin tàlh pek kha—hetiang èm èm lutuk hi chu ka EI LO leh tlat pek!

Chu’tih lai chuan JF Dictionary kan la nei si lo va, Pu Buanga Dictionary* lah a awm tih pawh kan hre na’hek lo! Kan thianpa pakhat kha Sainghìnga a ni a; Elephantshake tì tein kan han dah a. Kan rilru a thlamuang zo chiah thìn si lo! Ni vea hriatna chu kan nei ve si! Lunglàwn Mêlkhat Vênga kan thianpa pawh Khuangliana a ni a; Drum-big-a tia kan han vuah kha chu a tial a thâwl bìkin kan hre lo. Kan lung a awi hliah hliah. Lunglàwna kan thianpa Zaikùnga –a chal sam engemaw zàt mit hawlh lek leka rawn uai thla thìn kha ka mitthlâah a la châm reng zu nia. Sing-Tree-a kan han tih hnàp kha maw! Lungawi loh nân a hmang thiang bìk lo vang; Literal Translation lam kha kan chemkalna a ni ve tlat si a!

English Readers Bu kàwmte kha Sai In Mihring In Sai In Mihring In Sai … tì khân kan khàl bel ve hle thìn. A chhûng thu erawh kha chu kan hre lia lua hran le’m lo. Lesson pakhatah khân Solomona Rorèl Dàn Finzia sàptawngin kan zir a. Tichuan, Examna-ah, “Naute chungah an inhau va,” tih hi sàptawnga leh tùrin a rawn tel a. Exam zo, inhàwrkhawma kan tih dàn report kan neihho laih laih laiin – kan thianpa Sainghìnga chuan, “Baby on … ka ti a, a bàk han tih leh ’ngaihna ka hre tawh lo,” a tih laite kha kum tam a lo liam ve ta! ‘They were quarrelling over a baby,’ tiin kan Text Bu-ah kha chuan a inziak a!

Pâwl Ruk kan exam-naah Mizo tawnga lehlin tùrin “I have no appetite,” tih a rawn chhuak a; “Appetite ka nei lo,” tiin ka chhâng. Appetite kha hre miau hek lo ì! Kha’tih laia zu in mite pawhin appetizer tih thù la hmang phàk bìk vak hek lo le! Khatih hun laia PWD-a thawk SDO leh Mohurer-te kha zu lamah an che nasa hle a—appetizer tih erawh kha chu an la hmang mang raih bìk si lo—anni tui tin li dawh thei an nih laiin, keinin pate kamdin ve azârah tin hnih chauh—a bàk chu khur hlâa chawi thìnte tâna han hriat mai mai chi a ni ve lo!

Tichuan, ka ngaihtuah chìk ta deuh hret a, tùnlai hian kan tlângkam inbiaknaah sàptawng bilh tel kan ngah nasa hle a; min ngaithlatû rilru (receptor’s frame of mind) ngaichâng lêk lovin–kan lo hmang bawrh bawrh mai hi chu kan inbih lèt a tùl thar viau.

Pu Taia sermon pawhin—Korinth Thawn Khatna; Bung 13 thu-a Hmangaihna a chângthlan a. “Grik tawnga agape hi chu a chiang bìk èm èm a ni,” tiin, –hràwkhrâwl ziat tàwk tàwkin a sawi chiam nà a. Inkhàwm an han bâng ta chu, putar tiang hawla chhuak dùn inbekbàwr pheite chuan, “Gi-rik tawnga a chian bìkna èm èm pawh ka hre chuang hauh lo,” an ti dùn tho!

Zoram Buai tantirh zàn chiaha kah hlum tàk Sorab Uddin Khana fapa Rammawia kha ka thianpà a ni a. February 28, 1966 tlaia kan inkàwm kha kan inhmuhna hnuhnùng ber a ni ta! “A ruang Vànhne khuaah an la a, an phûm,” tih chiah bengin ka hre zui. Ka ngai ngawt mai. Zoram Buai silai a puah hnua Lungleh-a civilian ruangchhuak hmasa ber a ni ta a ni!

Zoram Buai dâwn tèpa Lungleh khua tlàn hual chiam chiama Pu Chhâwnirha bàwngpa –zàna a àwn ruai ruai thìn kha rual û deuhte chuan an la chhinchhiah mai thei. A mak asin! HUN A LO LIAM HNEM TA, ENGKIM MAI HI MAK TAKIN A LO CHANGKÀNG TA VIAU MAI!

Ka hre sual a nih loh chuan kum 1970 vèl khân Lunglei-ah Telephone connection a awm ve tan niin ka hria a; kha’tih hun laia Pu J. Buana te chhûngin, “Khawiah nge thingzaina kha in dah?” tia Vêng danga an chhûngte an va zàwt samkhai maite kha tìti ti tam—mak kan tih theih hle thin laite kha!

Tin, kum 1964 khân Pressure Cooker (Hawkins) hi ka pa Aijal zinin a rawn lei ve teh nawlh a; Lunglei-ah khân a nei hmasa pâwl kan lo ni ve reng mai a. (A nei hmasa ber an sawi thin kha Pu Thangzìka—puanthui lo zàwk Thangzìka  an ti kher thìn). Khaw hla tak tak atangte khân a en tùr ringawtin an rawn kal khàwm thìn ve tlat!  Kan ina an rawn en thinna chhan kha eng dang a ni lo—mi hausa ina Pressure Cooker en tùra kal kha thingtlângpaho kha an inthlahrung ve tùmhrang a ni ber e.

Kan hman hmasak ber tùka a han phit thut mai kha chu, ka mitthlâah a la châm reng thìn. Ka nuih a za bâng thei lo! Sà hmeh dâwn e ti lovin—kan thaw dèp dèp mai a. A han phit leh thut mai thìn kha ’ngaia neih a har angreng khawp! Ka pa khà a Manual Bu keu chungin—tapchal-dawhthlêng atangin tuiûm hmun a thleng rang teh thìn asin! Nu ber lahin tapchhak a tihkhai phah deuh riau nèn! Keini unauzaho lahin choka-kawngkapui phèn àwng kâr atangin kan lo bih dêk dêk ngam chauh va!

Tin, a rawn entute lahin, “Sa-ruhkawl a chhùm-hmìn vek theih tak tak amàw? Ei theihin a hnip hneih thei chiah maw?” tiin, an zàwt dîlchhùt hle thìn. “Thei bìk na’ng, a irno ruhte hi chu a ei theih a ni ve mai a!” kan tih laite kha!

Tarmita Khawthlìr, zàn khat thilthùa a bo daih mai kha Lunglei khaw mite tân a hrilhhaithlàk fû!

Oh! It’s Gone!
No More!
Down and deep –it rolled away;
not a debris,
nor fragments regain’d;
In the dark of that stormy night,
A rainy June in ’Ninety Four!
Yet J. Shakespear rides
on horseback
In our lingerin’ mem’ries!

Chutih rualin Lalruanga Lungdah an tih—Sumsuih pan chhohna Hmuifâng tlâng pang sîra mi pawh Tarmit Khawthlìr a bo rual vèl khân a lo lum bo ve bawk a nih kha!

Tèt lai khân kan chhâw; kan màwl, kawng engkimah kan hniam. Kan rilru erawh chu a thianghlim hle. Kan suangtuah pawh a zîm. Aizâwl zin thei leh Silchar hmu tawhte chu kan ngaisâng èm èm zèl thìn! Tùnlai thangtharten engtin tak min ngai ang maw? Tùnlai thangtharte u, CHANCE tha in neih hi bawhpelh lul suh ang che u. In vànnei teh tawh e.

Coffee ka’n in leh ang a —naupan hun lai ka ngaih châng apiangin—ka ziak zawm belh leh mai ang!

*July 4, 1969 kha JF Dictionary Publisher-in THUCHAH a ziak nî a ni a —Pu JF-a khàn March 6, 1964 khân THUHMAHRUAI a lo ziak diam tawh a. Mahse, Zoram Buai khân chhut (publish) hman lohvin kàng ral zîngah a tel a ni awm e. JF Dictionary chhiar chhuak hrik hrim hi kan tam ang em aw? Aizawl College-a Lecturer pakhat Zairemmawia chuan, “JF Dictionary hi ka hre chhuak vek,” a ti thung. JF Dictionary-ah hian spelling mistakes an lo awm nual —mahse, High School level atân chuan chhawr-nàh-awm tak a ni.

WELCOME!

Len luhna thlàkhlelhawm with great infatuation —
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: