Chawnghilh's Blog

Zakaria puithiam rawngbàwl hun atanga chhùtin

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on December 15, 2009

Tùna kan thupui, “Zakaria puithiam rawngbàwl hun atanga chhùtin,” tih hi —mi sawi zen zen ngai loh leh chhui tam vak ngai loh a ni—hlimpui viau an awm laiin, thinrimna hial chawkchhuak thei TOPIC a tling tham hial ang! THUDIK hian mi a tihlàwm nghàl vat loh châng pawh a tam thei viau!

Baptistu Johana kha Elizabeth-i’n thla ruk a pai ta tihin Mari pawh khàn Nausên Isua a pai tan tih kan hriat chian si chuan Johana pian hun leh Isua pian hun chhùt dàn kalhmang fel tak—Bible thu tlawhchhan ngeiin a awm thei. Thutak hmangaihtute chuan thudik hriat an chàk zàwkin a rinawm.

Johana pa Zakaria, puithiam Abija pâwla mi a nih thu Luka hian a ziak chiang a (cf. Luka 1:5). ‘Abija pâwl’ kha Temple puithiam Course 24 zînga Temple rawng bàwlna Course 8-na changtu an ni thìn (I Chronicles 24:10 Cf. Luka 1:5). A hnuaiah hian a lan chianna thuziak hi thlîr ngei ang che.

Lal Davida hun lai khân Temple-a rawng bâwl thìn puithiamte ROSTER (duty inchhâwk hun leh hming list) fel taka duan a ni hman tawh. Lal Solomona pawhin a chhawm nung (II Chronicles 8:14).

“Tichuan, thumvâwr vawi khatna chu Jehoiariba chungah a tlu a, vawi hnihna chu Jedaia chungah; 24:8 vawi thumna chu Harima chungah, vawi lina chu Seorima chungah, 24:9 vawi ngana chu Malkija chungah, vawi rukna chu Kihamina chungah; 24:10 vawi sarihna chu Hakoa chungah; vawi riatna chu Abija chungah; 24:11 vawi kuana chu Jesua chungah, vawi sàwmna chu Sekania chungah; 24:12 vawi sâwm leh vawi khatna chu Eliasiba chungah, vawi sâwm leh vawi hnihna chu Jakima chungah; 24:13 vawi sawm leh vawi thumna chu Hupa chungah, vawi sâwm leh vawi lina chu Jesebeaba chungah; 24:14  vawi sâwm leh vawi ngana chu Bilga chungah, vawi sâwm leh vawi rukna chu Imera chungah; 24:15  vawi sâwm leh vawi sarihna chu Jezira chungah, vawi sâwm leh vawi riatna chu  Hapizeza chungah; 24:16  vawi sâwm leh vawi kuana chu Pethahia chungah, vawi sâwm hnihna chu Jehezkela chungah; 24:17 vawi sâwmhnih leh vawi khatna chu Jakina chungah, vawi sawmhnih leh vawi hnihna chu Gamula chungah; 24:18  vawi sâwmhnih leh vawi thumna chu Delaia chungah, vawi sâwmhnih leh vawi lina chu Maazia chungah, 24:19  Chu chu LALPA, Israelte Pathianin an pu Aarona thu a lo pèk, LALPA in (Temple) chhûnga rawng an bâwl  dàn tùr a lo ruat dàn chu a ni. I Chronicles 24:7 -19

The New Bible Commentary Revised Edited by D. Guthrie, J. A. Motyer, A. M. Stibbs, D. J. Wiseman p. 890-naa inziak ang deuhvin puithiam huang khat rawng bàwl hun chhûng rei zâwng kha  “chawlhkâr hnih” an lo ti ve ngawt thìn kha a lo hê hret, hetiangin an ziah kha — ‘Each division did priestly duty at the Temple for two weeks in the year, and many of the priests spent the rest of the year away from Jerusalem’ tih kha a lo dik tàwk chiah lo. Chiangkuang zàwka zir thar tùr leh rintlàk zàwk chu hei hi a ni —

Ngai teh, Babulon Saltànna atang khân puithiam Course 4 chauh an rawn kìr si a (Cf. Ezra 2:34-39); a bi kimin an siam nawn phah leh ta rèng a ni! Hmàsâng huna an lo ruat dàn thin angin Course 24-in an ruat fel leh ta a (Course of Abia or Abijah; the eighth of the twenty-four orders of courses into which David divided the priests (I Chronicles 24:1, 4, 10). Of these courses only four returned after the captivity (Ezra 2:34-39), which were again sub-divided into twenty-four —retaining the ancient name and order of each. They took the whole temple service for a week each : Commentary on the Whole BibleJamieson, Fausset & Brown p. 988).

Judaten mipa puitlinga an ngaih chin chu kum 30 a ni; chutianga upa an nihin puithiamte pawhin rawng bàwlna an tan thìn (Numbers 4:3) —Nazareth Isua pawh khàn rawng a bàwl tan dâwna baptisma a chan kha kum 30 mi vèl a nihin a ni (Luka 3:23).

Kum AD 30 March-April vêl thleng rawng a bâwl a, a thi a—kaihthawh a ni leh a. A rawng bàwl kum chhûng kha kum 3½ a ni; chuti a nih chuan —AD 26 favàng atanga bâwl tan a ni tih a finfiah theih a. A rawng bàwl tan hun kha a kum 30-na champha a nih si chuan thlasika piang ni lovin, favànga piang, ruahtui leh vûr a la sùr hma ngeia piang a ni tih a lang nghàl. AD 26 favàng atanga kum 30 chhùt kìr pawhin 4 BC favàng a tinzàwn ruih tawh mai ang! Tin, Nazareth Isua kha Abib Kalhlèn thlaa thi a ni a; Abib atanga kum ½ kan chhui kìr chuan Ethanim/Tishri thla, chu chu September-October hun vêl lai, khaw thengthàwt nawm lai a ni lo thei lo!

Christmas Hla mawi sa thang Rebecca Saimawii (tihdam rawng bàwlna chang thìn) pawh khàn, “Kan zavaiin aw” tih a uar bawk a—kan thil chhui tùr hi kan zavaiin chhui ve thlip thlep ang aw!

Temple-a puithiam Pâwl hrang hrangte rawng inbàwl chhàwk hun rei zâwng ‘chawlhkâr khat’ awmzia kha engnge ni chiah? Talmud, Sukkah, 55b, footnote 5, p. 270 kan bih chuan Juda-ten uluk taka an lo record angin “Sabbath chhùn atanga rawng bâwl tanin kârleh sabbath chhùn thleng” a kàwk. A dârkârin sawi ta ila  24×7=168 hrs. tih ang vèl a ni. Juda Historian Josephus-a kha Tirhkoh Paula te hun laia Jerusalem Temple-a puithiam hna thawk ve thîn, Course 1-na chang Jehoiariba pâwla mi a lo ni ve khauh mai a—a lo record fel hle. “Sabbath atanga Sabbath-leh thleng” ti thlapin a lo ziak (cf. Josephus’ Life, 1 Antiquities, vii, 14, 7).

Temple-a Puithiam rawng bâwl —Course 24 chuan kumpui lingletah meuh chuan tum hnih rawng an bâwl kual hman thu pawh Juda-te record-ah a chiang tàwk bawk. ; Course 1-nain Sacred Calendar Kum Thar (Abib) thlaa bul tanin Course 1-na leh vêkin Civil Calendar Kum Thar (Ethanim) thlaa bul thar tan leh hmanin Temple rawng bàwlna chu puithiam pâwl 24-ten an lo bei thîn a ni.

Hrùk rualin kum khatah chawlhkâr 48 a awm ang a ni a; chùng zînga chawlhkâr pathum lai chu a huhova Pâwl 24-ten an bawhhuk hun a awm—Chhangdawidim Telh loh Kùt, Chawlhkâr Kùt leh Bàwktè te Kùt hunah te hian “Kan zavaiin aw!” an ti thìn! Pâwl pâwl a sawi theih tawh loh—chhimtu mipui an tam lutuk a, Course 1-24 zawng zawng an thawhho a ngai tawh thìn. Jerusalem-ah mipui an punkhàwm tak tak hun lai a ni a; Pâwl 24-ten tih tak zeta tan an làk tlàn a ngaih hun a lo ni thìn (cf. Talmud, Sukkah, 55b).

Ve-Adar/Adar-sheni thla a awm kum, Leap Year, thla 13 a awm kumah chuan Adar thlaa Temple-a rawng bâwlhoten Ve-Adar/Adar-sheni thlaah an bâwl nawn leh mai bawk thìn  (Talmud, Megillah, 6b).

A kàkpui kan thleng ta! A làwn harsa zual kan pêl ta! Tùnah zet chuan a chìnchhuak atanga thu chhui fiah mi Dr. Luka behchhanin ‘thil tak tak’ i chhui chiang tawh ang u le.

Luka 1:5-ah chuan, “Judai ram lal Heroda a dam laiin, Abija pâwla mi a hming Zakaria puithiam pakhat a awm a; chu mi chuan Aarona thlah zînga mi nupuiah a nei a, a hming chu Elizabeth-i a ni,” tih thu kan hmu.

Palestina hmâr lam kha Lal Solomona hnu lamah Israel hnam 10, Ephraim tia sawi ni bawk te chan lam a ni ta a. Chhim lam ram erawh chu Israel hnam 2 —Juda leh Benjamin te awmna lam niin ‘Judai ram’ tia hriat a ni zui ta a. Chutah chuan Rom sorkâra tuitla tak Idumea mi Heroda chuan lal nihna a chan lai a ni a; 4 BC-a Heroda hi a thih avàngin 4 BC emaw a hma lam hret hun laiah kan lùt mêkah inngai ta ila.

I Chronicles 24:7-18 inkâr thuah hian Temple rawng bâwlna changtu Puithiam Course 24-te, Lal Davida’n a lo ruat diam te, kan hmu a, chùngte chu —

Ho 1-na    :    Jehoiariba
Ho 2-na    :    Jedaia
Ho 3-na    :    Harima
Ho 4-na    :    Seorima
Ho 5-na    :    Malkija
Ho 6-na    :    Mijamina
Ho 7-na    :    Hakoza
Ho 8-na    :    Abija —hemi Pâwl-ah hian Zakaria (Baptistu Johana pa) a tel.
Ho 9-na    :    Jesua
Ho 10-na    :    Sekania
Ho 11-na    :    Eliasiba
Ho 12-na    :    Jakima
Ho 13-na    :    Hupa
Ho 14-na    :    Jesebeaba
Ho 15-na    :    Bilga
Ho 16-na    :    Imera
Ho 17-na    :    Hezira
Ho 18-na    :    Hapizeza
Ho 19-na    :    Pathahia
Ho 20-na    :    Jehezkela
Ho 21-na    :    Jakina
Ho 22-na    :    Gamula
Ho 23-na    :    Delaia
Ho 24-na    :    Maazia

Rilru sawizawi nân —Juda Historian Josephus-a kha Jehoiariba Course zînga mi, Temple rawng bàwlna chang ve thìn (Tirhkoh Paula dam laia mi) a ni tih kan hre thei a ni. Dr. Luka hian ‘Abija pàwla mi’ a chhui ta tlat mai si! Puithiam rawng inbàwl chhàwk dân hun rei zâwng leh kum khata tum thum an bàwlho dân bâkah thla 13 a neih kuma an bàwl dân pawh Juda-te Lehkhabu pawimawha a lan dàn kan tàrlan vek tawh khi!

Engtikah nge ‘Abija Pâwl’-te rawng bàwl hun chu ni thei ta ang?

1. Abib/Nisan ’kâr 1-na    :    Jehoiariba
2. Abib/Nisan ’kâr 2-na    :    Jedaia
3. Abib/Nisan ’kâr 3-na    :    GROUP 24 an thawk ho (Chhangdawidim telh loh Kut)
4. Abib/Nisan ’kâr 4-na    :    Harima

5. Zif ’kâr 1-na    :    Seorima
6. Zif ’kâr 2-na    :    Malkija
7. Zif ’kâr 3-na    :    Mijamina
8. Zif ’kâr 4-na    :    Hakoza

9. Sivan ’kâr 1-na    :    GROUP 24 an thawk ho   (Chawlhkâr Kùt, Pentecost)
10. Sivan ’kâr 2-na    :    Abija

Abija Pâwla Puithiam Zakaria’n Jerusalem Temple-a RIMTUI HÀL duty a neih hun lai tùr chu Sivan thla laihâwl, chu chu Gregorian Calendar-a JUNE thla laihâwl ang hi a ni dâwn tihna a ni.

I hriat tawh angin nupa-rek, tar dùn tawh tak—fa la nei map lo an ni. An nupa thurûk takah pawh ngaihtha tawh hauh lo tùr an niin a lang! Juda Rabbi-ten mipuite thu thinthâwng an lo zirtîr dân ang thil  hre chiang ve thawkhat tak nupa an ni ngei ang a —Mi chi sarih Pathian atanga tuithlàra awmte zînga an tàrlan hmasak ber chu, “Juda mipa ve lem si nupui nei lo—emaw, nupui nei ve ta lema fa nei si lo,” tih a ni tan pang mai le! (The Daily Study Bible : LUKE by Barclay, p.10). Chhiartu duh tak! Ngaihtuahna a pe thui deuh sawt che em? Zakaria leh Elizabeth-i te nupa mut-hmun titì tùr han suangtuah zui chhin teh!

Tlai-zîng (ereb-boqer) inthawina Temple a nih thin kha! Yahweh hmaa puithiama Zakaria a chêt laiin—Temple-a lûta Rimtui Hàl rawng bàwlna chang a ni a. Lalpa vàntirhkoh pakhat Rimtui Hàlna maichàm dinglama ding Gabriel-a chu Zakaria hnênah a inlâr ta. Zakaria a mangang a, hlauh pawh a hlau hle. Zakaria hian fa neih ngei a duh thu tawngtaiin a lo dîl tih a chiang. Hnemna àwkâ chuan, “Zakari, hlau suh, i dìl kha a hria asin, i nupui Elizabethi’n fa a hrinsak ang che, a hmingah Johana i sa tùr a ni…” a tih chiah kha le!

Zakaria chu … “a rawng bàwlna hun ni bì chu a kim veleh chuan a inah a hàw ta a” (Luka 1:23).

“Tin, chu mi hnuah chuan a nupui Elizabethi chu a lo rai ta a, “Mi hnêna ka hmingchhia chhilh nân Lalpan mi hmuhin heti hian mi tihsak ta,” tiin, thla nga —(Tammuz, Ab, Elul, Ethanim, Mar-Heshvan) a biru a (Luka 1:24, 25).

Tin, a thla rukna (Elizabethi raipuar thla rukna—Kislev-Tebet/December thla laihawl)-ah chuan Pathian vàntirhkoh Gabriela chu, Galili rama khaw pakhat Nazareth an tihah chuan, nula thianghlim pakhat hnênah a tîr a, chu nula chu Davida thlaha mi a hming Josefa nupui hual a ni a, nula hming chu Mari a ni (26, 27). Chhiarkawp dangdai tak chu i chhùt ang le! June thla chawhnu atanga thla ruk a vei leh hun chu eng tik hun nge ni ta ang le? December chawhnu/ December 15 vèl maw le!

December chawhnu—chu chu Tebeth thla chawhma lam tihna a ni! Elizabethi’n thla ruk-mi fa a pai lai hian vàntirhkoh Gabriela chuan Jerusalem hmàr lam mêl 80-a hlaa Nazareth khuaah nula thianghlim Mari’n Pathian Fapa a pai tùr thu a lo hrilh hun kha a ni ve chiah a. “Tin, ngai teh, i laichîn-nu Elizabethi pawhin a tar hnuin mipa a pai ta; a ching an tih thin kha, tûn thla hi a thla rukna a ni tawh.” — Luka 1:36

Mari’n Elizabethi a va fin rawih hun leh hnu Luka 1:56, 57 kan enin, “Mari chu thla thum lai a hnênah a awm a; tin, a in lamah a haw leh ta a …. tin, Elizabethi nau hrin chu a lo hun ta a…”  tih thu kan hmu. ‘Thlasik zualkai laia Johana pian dâwn veleh Mari hian a hawsan ta daih a ni maw?’ pawh a tih theih rum rum!

December thla chawhnua Mari’n Elizabethi a va fin a—thla thum a awmchilh kan belh chhoh chuan March chawhnu; Abib/Nisan thla chawhma lam a ni tih a chiang a. Baptistu Johana chu Abib thla chawhma lam Kalhlèn hma lawka piang pawh ni fahmiang! Tùna kan thil tàrlan dàn hi Jentail-te hisâp ang ringawt piah lamah Juda-te hriatthiam theih tùra ziak a ni chiang ve ta.

Tichuan, Abib thla chawhnu  atang hian thla ruk vèl kan chhiar chhohvin Mari puma naute thla kaw mi tùr àwm chu September chawhnu lam, Ethanim thla chawhma lama hrin a nihzia a kàwk ta vah mai le! “Born is the King of Israel” tih sak a inhmeh ta zâwk!

Nuin a puma naute a pai hun chhûng rei zâwng hi Chawlhkâr 40 or Ni 280 a ni tlângpui a. Thla 9 leh ni 10 hù vèl! Chuvàngin, September chawhnu lam leh October thla chawhma lam hi ISUA lai-hrui ah chhum hun a ni lo thei lo.

Appendixes to The Companion Bible, pp. 197-200 kan bih chian pawhin Baptistu Johana kha Sivan 23 (June 24), 5 BC-a pai tan; kan Lalpa Isua Krista hi Tebeth 1 (December 25), 5 BC-a pai tan; Baptistu Johana pian nî chu Abib 4 – 7 (March 25 – 28) inkâr,  4 BC; kan Lalpa pian nî pawh Tishri 15 (September 29), 4 BC -a chhût chiah a ni. (Jewish Kaluach nena milin September 14, 4 BC a ni thung.)

Hmangaih Johana 1:14 thu atang ringawt pawh hian Thlarau-mi tak tak te tân chuan mit vàrna a awm asin! “Thu chu tisaah a lo chang a, kan zîngah a rawn INBÀWKTE ἐσκήνωσεν ta! Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν,

Mihring zînga rawn inkulh Lal Isua ngeia khân Leviticus 23:39-a Bàwkte Kùt denchhen chiah khân lei mite a rawn kan/chènchilh ta a ni ber e. Hallelu Yah! Ethanim/Tishri 15-a  Isua Krista pian hun a ni tih i man chian (discern) tawh chuan Juda-ten Ezeret an tih, Tihsri/Ethanim 22Ni Hnuhnùng Ropui (the last great day)-a Messia serhtan, kan aiawha tan, Pathian Yahweh Chhûngkuaa min sengluhna ze-khelh ropui tak leh Pa Chatuan Lalram min thlìr fiahtîrtu pawh i hmu chiang belh thiam zui zêl tawh ngei ang. Kristâ serh an lo tansak a HLUT-ziate kha ringtute hian kan chhùt ngun ve pawh a ngai hle—kan aiawh Isuan serh a lo tan tawh avàngin keini pawh serhtan kan lo ni diam tawh a—kuta serhtan chawp erawh chu ni lovin, thlarau lama serhtanna kan lo chang diam tawh zàwk e.

Kristâ serhtannaah chuan tisa taksa hlìp vekin amah vèkah chuan kuta serhtan ni lova serh tan in nih kha; baptisma-ah chuan a hnèna phùm in lo ni ve tawh si a, chu mi vèkah chuan mitthi zîng ata amah kai thotu Pathian hnathawh rin avànga a hnèna kaihthawh in nih ve kha. —Kolossa 2:11, 12

Khawvêl suala tlu bo pil tawh chhanchhuak leh tùr hian Pa Pathian Yahweh chuan a Fapa duhtak a rawn pianchhuahna tùr hi fel takin, harsatna namên lo kârah  ruahmanna a lo zam chhuak vek a —entîr nân:—

Lal tiang chu Juda lakah a bo lo vang a; Rorêltu tiang chu a ke kâr ata a bo hek lo vang…” (Gen. 49:10) tia a puan hma hauh pawhin Juda monu Tamari khàn Juda fapa Era leh Onana lak atangin fa a nei hman si lo; fatlum ber Sela atanga fa hrin ngaihna awm zui ta bawk si lo! A tawpkhàwkah Tamari’n a pasalte pa Juda lak atangin fa a nei ta rawih a nih kha (Genesis 38). Juda chi kha a mang teuh mai mai asin!

Lalnu Estheri hun lai pawh khân Juda chi mangna tùrin Hamana a che nasa hle! Juda hnam kha mang ta ni se, Isua Krista, khawvèl Chhandamtu hi a rawn piang thei ang em? Grik Lalram tàwp dâwn lamah pawh 168-164 BC inkâr chhûng khân Suria mi kâwlhrâwng Antiochus Epiphanes IV kha Juda-te dipdàlin a che nasa hle; mahse, Puithiam Makabia leh a fate an che na lèt salh salh bawk a, an Temple thenthianghlim lehna hriat rengna Hanukkah Kut —ni 8 awh lai Kùt an neih phah ta a nih kha. Ngai teh! Pathian Chhandamna kha miten an lo thlahlel ve teh asin! Puithiam Sumeona khàn, “I chhandamna mi tin hmuha i siam kha, ka mitin a hmu ta e…” (Luka 2:30,31) a tih hial kha! Nausên Isua, ni 40-a upa Sumeona’n a hlan lai khân, “a chhinchhiahna hnial tùra nên…” tih thu a bilh lût tel tlat! Chu ngei chu Messia a nihzia chhinchhiahna —thlàna ni 3 leh zan 3 zalh a nih hnial kalha Zirtàwp tlai – Sunday Zîng (zan 2 leh ni 1) te hi i chhùt chiang ngai lo mai thei. He thu hi chu hun dangah muangmarin kan la ching leh dâwn nia!

“Ethanim/Tishri 15, 4 BC-ah Isua Krista a piang,” tih chu a awihawm zawk riau ta! Hetiang hian a tlâng i kàwm nawn teh ang —khatia, nula thianghlim Mari a rai dâwna vàntirhkoh Gabriela’n Mari a rawn biak thla khân Johana chu Elizabeth-i pumah thla ruk a paina a ni. Engtin nge Johana pian hun emaw, pai tan a nih hun emaw chu a ni leh thla sawi a nih si loh laia kan hriat theih dân ni ta ang le?

“Engkim fiah ula,” tih a nih ahnu—fiah thiang, fiah chian dàwl a ni. I Thessalonika 5:21-22-ah “engkim fiah zàwk ula: a tha apiang pawm tlat ula; sual tinrêng lakah inthiarfihlìm rawh u,” tih ziak a nih kha.

Johana pa kha Puithiam Zakaria, Abija pâwla mi —Temple-a an Group-in rawng an bàwl ve huna rawng  bàwl a nih thu Luka 1:5-ah kan hmu a. Heta tang hian kan chhùt tan a nih kha—Elizabeth-i, pitar kha a rai dâwn khàn Zakaria chuan Temple-a rawng a bàwl laiin vàntirhkohin Zakaria hnênah ‘a nupui ching’ tia an sawi thin pitar Elizabeth-i’n fapa a hrinsak tùr thu leh a hming, Johana a sak tùr thu a hrilhlàwk hun lai (Cf. Luka 1:8-13) kha eng tik hun lai nge tih chhùt a ngai ta!

I Chronicles 24:7-18 kan chhiar khân Israel Puithiamte kha Pâwl 24-a inthen an nih thu leh a inchhàwka rawng an bàwl thin dân kan hmu a. Pâwl 8-na Abija Pâwl-a mi Zakaria a ni tih kan hria. Chùng puithiam rawng inbàwl chhàwkte chuan kum pui linglet chhûngin tum hnih hun an nei hman, Kût ni vàngthlaahte chuan a huhovin Pâwl 24-te’n rawng an bàwlho thin dàn te, eng thla leh eng hun nge an chan thin tih pawh tàrlan chian a ni.

Ngai teh, Zakaria kha Abija Pâwl (Pâwl 8-na)-a mi a nih avângin thla 3-na Sivan chawlhkâr hnihna chhovah hun an chang thìn a. Historian rintlâk leh Bible Commentary làr leh tha tam takah chuan 4 BC-a Lal Isua kha piangin sawi a ni a, Luka 1 thu pawh  5 BC vèla intan ni tùr a ni. Khami kum khân Abija Pâwl-te rawng bàwl hun chu Sivan chawlhkâr hnihna atanga intanin Sivan 12-18 thleng a ni a (Companion Bible-ah pawh a inziak dàn a ni); chu chu Kût nite paih hnua chawlhkâr riatna a nih avângin Zakaria kha atùkleh Sivan 19 kha sabbath a nih avàngin a hàwng mai thiang lo va. Puithiamte kha Sabbath chhùna rawng bâwl tan thìn an ni a, rawng an bàwl zawh tùkah a Pâwl dawt lehtuin sabbath chawhnua rawng an bàwl chhunzawm hun a lo intan ve leh thìn a. Tin, Zakaria khua hi Juttah, Jerusalem chhim lam mêl 30 vèl nia hriat a ni bawk a. Ani ang putar tân chuan, a lo berah pawh khàng hun laia kawng kachcha ve takah khân ni hnih emaw tal kal a ngai ngei ang! Chuti ni se, Sivan 21/22 vèlah an rûn-siang a lawi ve thei tùra le!

Johana rawn piang tùr kha Thutiam fa mah ni se, Isaaka anga nupa inkâra piang tùr a ni a. Lal Isua ang a ni lo! Tichuan, Elizabethi a rai theih nâna chi chhùn luh chance an neih hmasak ber tùr chu Sivan 23 emaw a lo ni ang. Sivan ni 23-ah rai tan ta se—naute nû pum chhûnga a awm hun tùr rei zâwng ni 280 vêl a kimna chu a kumleh Abib 7 vêl a lo ni ang. Hetiangin —

Sivan        — ni  7 a chang
Thla Lina    — 29
Ab                 — 30
Elul               — 29
Ethanim     — 30
Bul                — 30
Kisleu          — 30
Tebet           — 29
Shebat         — 30
Adar             — 29
Abib             —   7
Total      — 280

Gabriela’n Mari hnènah Johana a nû pum chhûnga thla 6 a awmna tùr chiah—chu chu Kisleu thla tàwp, (Sivan thla tàwp lama rai tana chhùt)-ah khân “I rai tawh,” ti lovin, “I rai ang,” a ti a. Atûk lawk Tebet thla tìrah chuan lo rai tan ta se; Lal Isua chu Tebet thla tìra pai a lo ni a (Companion Bible-a tàrlan dàn angin); ni 280 tling tùrin eng nî leh thla nge a hawlh thlen tih i han chhût leh teh ang.

Tebet           — 29
Shebat         — 30
Adar             — 29
Abib             — 30
Zif                  — 29
Sivan            — 30
Thla 4-na    — 30
Ab                 — 30
Ellul             — 29
Ethanim     — 15
Total      — 280   (nau pai hun chhûng)

Tichuan, Isua chu Bàwkte Kût, Ethanim 15, 3757 Anna Mundi or 4 BC-ah khân Pathian Thu ang zèlin (a tawngkam nên pawha inmil thlapin) a lo piang ta a ni. Khami kum khân Ethanim 15 kha September 14 (Sabbath)-ah a tla a; kum tin erawh chuan September 14-ah a tla fuh ziah kher hran lo! Juda-te hun chhiar dàn zàwk Ethanim 15 ni erawh chu kum tina a Chhandamtu pianchamphaphàk a ni zàwk e!

Pathian Thu leh Thu-dik a rawn delhkilhte chu —

1. Chanchin Tha Johana 1:14 thu hi chhiar liam mai maia kan neih thin aia ril leh thùk a lo ni —kum AD 70-ah Jerusalem Temple record kàng ral vek tawh mah se; tlai-khaw-hnuah Hmangaih Johan-a’n fel leh dik lutuka chhui chian nawn theih tùr LITERATURE THUK LEH RIL tak  min hnutchhiahsak nawn leh a, thu pawimawh riral mai mai awm lovin a pawimawh leh tùl tùr engkim kan neih theih phah leh vek ta a lo ni!

1. “Thu chu tisaah a lo chang a, kan zîngah a lo awm (rawn inbàwkte/chènchilh ta) ta.”

And the word became flesh.
Kai ho logos sary egenetoΚαὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο
And tabernacled among us.
Kai eskenosen en heminκαὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν,

Yahweh hian a Kût ni vàngthla milin A Fapa Isua Kristâ min chhandamna rahbi pawimawh a thlentîr ngei thìn a; Bàwkte Kût Ethanim 15-ah khân Thu chu tisa Isua Krista rawn ni tain; mihringte zîngah a rawn inbàwkte ta chiah a ni.

2.     Puithiamte rawng inbàwl chhàwk hun leh Bible thudik ngei atanga chhùt pawhin—a dik chiang.

3.     Nau pai hun ni 280 hun chhûng nèna chhût dik thlap a ni.

4.     Daniela Hapta (Daniela 9:25) dik takin a hunbi takah a thleng fel.

5.     Messia thih hun Abib 14 chawhnu atanga chhût kìrin, a pian hun Ethanim 15 hi kum ½ kâr-tla chiah chiah a ni. December 25 atanga April thla Good Friday vèl hi kum ½ a tling thei ngai lo va; thla 3 emaw àwrh chauh a ni kum tin thìn ang.

6.     He Kût —Bawkte Kût hian ni 7 a awh a, a ni 8 ni Ezeret erawh hi chu Lal Isua kha a pian atanga a ni 8-naah a serh tansak a niin, Ethanim 22 hi a serhtan ni ni ngei pawhin a rinawm—tin, lei leh vàna hming chungnung ber YAHSHUA, chumi awmzia chu ‘Pathian Chhandamna’ tia sak a nih bawk kha.

7.     Chhiarpui hun leh Bàwkte Kùt-a ranvulh leh buh-thlai atanga sawma-pakhat chhùn luh hun, mi tam ber kal theih hun, hun nuam lai tak nèn a inmil.

Kumpui lingleta favàng hun thâwl leh a thengthàwt nawm hun lai bera Thla hlei nga zàn hi Ethanim/Tishri 15 nèn a inmil a—hemi zàn kher kher hi Khawvèl Chhandamtu Isua Krista piancham-phaphàk a ni tih hre lo a va han tam theih dâwn tak èm! Ngaihzawng chhai nan chauhva hmang lovin, min hmangaihtu ber ISUA KRISTA piancham a ni tih hi Chhûra Umpui mu hriata hriate chauhvin an hlimpui èm èm thìn asin!

“Noisy Night Holy Night” ve thung kha chu October thla ên ber zàn ang hi a ni tih ringtu tam tak te’n an hre pha tak si lo ale! Khami zàn kha chuan ran-thlênga mù Nausên puana tuam an va hmu.

WELCOME!

Lèn luhna thlàkhlelhawmte —
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: