Chawnghilh's Blog

Jona —a Mission a pehhèl ngial!

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on December 23, 2009

 

 

Thuthlung Hmasa hunah pawh khân (Kalvary hma lamah) Khawngaihnaa Chhandamna chu Jentail-te hnènah pawh zàr tel ve vek a lo ni! Adama, Nova etc., te  pawh kha Juda an LO NI HAUH LO! Jakoba leh Pathian —Jabok Lui kama an inbuan atang chauh khân “ISRAEL tobul” a rawn awm tan ve chauh a nih kha hre chiang ila! 

Ringtu hnungtawlh —luhlul leh intipaukhauh tak tan he thuziak hi ka dedicate hial e.

Michael Jackson (1958-2009) khàn Moon Walk—hnungtawlha a’n lam chiah mai kha chuan—tangka a hui lùt reih reih hle mai! Never Never Land, cho chhuah phak loh Huan Lo Ram a lei theih phah a. Mahse, he khawvèl hi zawng rìràlna ram mai maiah a chang leh si thìn! Tùn tuma kan sawi lan tum ve thung erawh hi chu hnungtawlh ai maha tlànchhia tih a inhmeh zàwk hial àwm e.

Jona kha Jentail-te hnèna (Mizo tawng ang chuan) thumal (words) 11 chauh puangchhuak tùra LALPA tirh a ni asin maw le;  fet leh hreta sawiin—thu lamrìk (syllable) 18 lek, “Tùn achin ni sawmliah Ninevi hi tihboral a ni dâwn e!”…. Sàptawng phei chuan thumal  8, “Yet forty days, and Nineveh shall be overthrown!” (NKJV) —lamrìk (syllable) 13 chauh Hebrai-ah pawh sàptawng angin a ni ve!

`Owd ‘arbaa`iym yowm wª-Niynªweeh nehªpaaket —— עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת׃

Jona 3:4 (Interlinear Transliterated Bible :  Copyright © 1994 by Biblesoft.) Hebrai-ho lamrìk dàn phei chuan thumal 5 chauh maw le! Sawi tùr a tam loh teh rèng nèn —a zimar reiin, a pehhèl thui hle chuang a lang!

Thutak—nunna kan neih theihna tùrin puanchhuah tùl hi a lo tawi fel thei khawp mai! Lal Isua khawvèl lèn lai nite pawh khân, “Sim rawh u,” tih kha a kipui a ni tih kan hria! A sei hran lo nain—a rilin a thùk thung.

Jona hming awmzia hi vathu, thuro tihna a ni a; nun nêm entîrna a nih rual rualin Jona rilru ze put tak erawh kha chu, “Thih phah khawp hiala ka thinrim hi, ka tidik a ni,” (4:9b) tia mahni thiam inchantìrna hlìrin a khat ùl mai si a. Chu chu mihring hmaa a chhàkchhuah mai pawh ni lo—Pathian hmaa a sawi ngam a ni! Tùnlai tawngin, “Pa-Ti-Thê-Thâw-a” ti ta ila, a inhmeh lo hran lo vang! Thuro a anna ber zàwk chu Nova’n thuro a thlawhchhuahtîr a; a va thlàwk kual fe a—fùkna hmu zo lovin olive tang leh a hnah a rawn pu hàw vâ nèn khân a tehkhin theih fû mai thei—Jona pawh hmàrchhak lama kal tùr, chhimthlang a pan a—a thang hla telh telh nàin Ninevi kiangah Nghapuiin a làw-chhuak leh ta tho a nih kha!

Jona chanchin hi ringtu inti tam tak te hian awih loh chànin an lo chàng nasa hle ni ngei tùr a ni, Negro nu pakhat chuan, “Engati nge nghapuiin Jona a dawlh tih thu Bible-a inziak ngei pawh hi an awih duh loh thin le aw! Bible hian, ‘Jona zàwk khàn nghapui a dawlh,’ tiin lo ziak ta thung  pawh ni se—kei chuan ka awih hleuh hleuh viau tho vang,” a lo ti hial zu nia!

He nu hian Bible thuziak chu dik lo thei lo leh a awihawmzia lantîr nân he fiamthu ril zet mai—ngaihtuah chiana nuih tiza thar thei fo hi a rawn rawlh phah a ni. (Nghapui chu sawi loh —nghathu pakhat tal dawlh tawh pawh in awm em le?)

Pathian tirhnaa kal mai duh lo Jona chanchin awih hreh kan la nih leh lekphei chuan Jona aia tihmawh zàwk kan nihzia a chiang viau lo’ng maw? Thu awih lo,  zahngaihna nei lo, tlàn bo—Modern Jona kan tam ta! Vaimîm-pulung hàwpna chin thleng lo chiaha kal hmang Tirhkoh pawh Zofate zîngah kan tam—kan nuam tihna lama kal kan tam ta zàwk! Inenchian a ngai lehzual ta. Mizoram Chief Minister pakhat chuan, “Mizoram atangin Missionary Nuai khat kan tîr chhuak ang,” a la ti ta deuh deuh si!

Rawngbàwlna Field hi kan lunglènna lam a ni ngawt lo—Pathian min tirhna lama feh chhuak tùr kan ni zàwk! Jona 1:1f kan en chuan thumal langsàr bìk kan hmuhte chu ‘Tho la… kal la… tlângaupui rawh,’ tih a ni. Tlângau tùr subject chu mahni hun theuh zêlah “kan suahsual simna tùr thu,” a ni. ‘Tlângaupui rawh (Heb. qara),” tih hi, “Tap- chhakah va titipui ser ser rawh,” tihna a ni lo. Hebrai tawnga qara hi au tuar tuar sawina a ni.

Ngai teh, Zàwlnei  dang—vuaicha ve fê fê  an awm ve nual! Sawi kim sêng rih lo mah ila, chùng zîngah chuan Mosia  leh Obadia te pawh an tel (Exodus 4:10-14 Cf. I Lalte 18:7ff); Jeremia pawh le! (Jeremiah 20:9); Petera pawh kha zi mar rei tak a ni (TT 10:14). Zàwlneite leh Apostol-te  rawng bàwlna hmun kha an duhthlanna hmun a nih lohzia kan hriat chhuah leh a ngai. Thahnemngaihna teh tling lo hmangin nuhote pawhin Pastor chuam bîk—mahni Circle chauh bial tùr kan dap ut ut ang tih pawh a hlauhawm ta! Chutiang bawkin mipui lam atangin chuam bîk pastor kan nei hlur ang tih pawh a hlauhawm! He sermon hian min men fiahtîr teh se.

Petera kha Kornelia hnèna tirh a ni a; Paula pawh Makedonia ramah daih tirh a ni a—he Jona pawh hi Assuria rama Ninevi-ah tirh a ni! Jentail—awih lo fate hnèna tirh an ni tlângpui! Dispatched to the Gentiles in their own times!

I hriat angin Jona kha Amittaia fapa a ni a, Amittai awmzia chu Thudik tihna a ni—LALPA zàwlnei chu Thudik tungdingtute fa nih a ngai! Thudik phattute tàn hmun a chèp. Galili rama Gath-hepher khua (tùnah el Mesh-hed), chu chu Nazareth khua atanga hmàrchhak lam mêl 3-a awm a ni (Jona 1:1 Cf. II Lalte 14:23-25; Johana 7:52). Kum 760 BC hun lai vêla mi a ni.

Jona hi chîk ngun teh! A sual thupha chawi vena hian a chuanpui Tarshish pante hnèn chauh a thleng a; Pathian hnèn zuk thleng pha hauh lo và! Tuifinriat mawnga Jona—Ninevi pan ai chuan tuifinriat mawnga kal hnial lo cheutu chunga Pathian zahngaihna kan hmu hmasa a; chumi hnuah Khawpui lian taka chèngte hnèna Pathian zahngaihna leh a thu puan hrethiam hauh lotu chunga Pathian zahngaihna kan hmu leh a ni. Pathian laka hla bera khawsaa a inngaih lai pawh a ni thei—mahse, Pathian chu a kiangah a lo awm tho si hi thlîr chiang rawh. Khawmual lei châr hrûta pêm lâwr kual thîn Hebrai-ho hian tuipui an ngaina hran lem lo va;  tuifinriat hi an tân a nèlawm hranpa vak lo bawk!

A letling a nih loh vêk pawhin a linglet zâwnga chèt hi thil awm thei a lo ni! Jona pawh chutianga che letling a ni. Hmàrchhak lam mèl 500-a Ninevi pan ta lovin—a linglet zâwngin chhimthlang lam a pan hèr ta bâm bâm a. Joppa (tùnlaia Tel Aviv-Jaffa) a thleng thla a. AD 33 vèla Petera’n inlârna a hmuh ve lehna  kawtthlèr aia hniam—tuipuiah Jona chu a la chhuk ta deuh deuh! (A pawisain ticket a cut a. A chuanna lawng cork anga vawrh lèn làwp làwp tùr chu!) Mèl 2,000-a hla Tarsis pan tùr lawngah a lùt ta a. Bible tawngkam dik takah phei chuan, “Joppa khuaah a kal chhuk a, …lawngah chuan a lùt thla a… lawng chhûngril berah lo lùt tawh a ni a… “mi la kàng ula, tuifinriatah hian mi theh chhuak rawh u…” Jona chu an la kàng a, tuifinriatah chuan an theh chhuak ta a… chu sangha kawchhûngah chuan Jona chu ni thum leh zan thum a awm a… thùk takah, tuifinriat chhûngrilah chuan nangin mi paih lùt a… tlâng bul tàwp rètahte chuan ka kal chhuk a” tih thu kan hmu.

Chhuk a, lùt thla, theh chhuak, thûk takah… tih thu hi hniam lam pan zual zèl a nihzia i chhui lùt thiam em? Fianrial tawngtaina azawnga fianrial ber a ni àwm e! Pathian tirhna zawm mai ai chuan tuifinriata tuihàka thih chu chovin a la àt-huai ta deuh deuh ni àwm a ni! “Dik chu a dik, mahse …” titute nèn angkhat an ni! Pathian tirhnaa kal lote chuan hniam lam an pan deuh deuh zèl thìn. (A ngai hua hua chu in ni ve mai —tihna!)

Tuia tlahlum lek lek tawhte pawhin he thu hi in lo chhiar ve a nih ngai chuan in hriatthiampui khawp ang. Li mawng èng uauva kan ngaihtuah thin chu ‘kan tapchhapa chi bûr te,’ zu nia! Thi dâwna inhriat meuh lai chuan suangtuahna a vàk thui thei khawp mai!

Ngai teh, Jona lungngaih manganna tak tak tawngtai hlaah hian Sâm ziak khawimaw laia mi mi emaw a chham tel ta: Sàm hi engtik lai ata tawha phuah nge tih hriat chian ni lo mah se—Jona hun hma lamah pawh hian Israel sakhuaah an lo hmang hle tawh tih a hriat theih ta phawt a nih hi! (Pi Tlângkhùmi, Electric Vêng, Aizâwl chuan, “Pathian Thu i ziak ve dàn hi a CID-in, a Detective, —a Mossad ru riau,” a ti ve ngial thin a; he nu hi motor accident-ah a thi tawh, an ti.)

“Ka hrehawmna avângin LALPA chu ka ko va (Sàm 120:1 Cf 130:1), Anin mi chhâng a  (Sàm 65:2); Seol kawchhûng atangin ka au va, Nangin ka aw i hria a. Thùk takah, tuifinriat chhûngrilah chuan nangin mi paih lùt a, Tui tam tak chu ka vèlin a awm a; I tuifàwn leh i tui inchhawk zawng zawngte chuan mi vùr zèl a (Sàm 88:6; 42:7). Tin, I mithmuh ata paih chhuah ka ni a; Nimahsela i biak in thianghlim lam ka hawi leh ang (Sam 31:22; I Lalte 8:38), ka ti a. Tuite chuan ka nunna chenin mi hual vèl a; Tui thùk chu ka vèlin  a awm a (Tah Hla 3:54); Hnimte chuan ka lu a tuam vèl a ni. Tlâng bul tàwp rètahte chuan ka kal chhuk a; Lei chuan kumkhua atân a kalhnate chuan mi khàr khum a: Amaherawhchu nangin, Aw LALPA ka Pathian, khuarkhurum ata chu ka nunna i la chhuak a ni (Sàm 16:10). Ka nunna ka kawchhûnga a chauh lai chuan, LALPA chu ka hre reng a: Ka tawngtaina chu i biak in thianghlimah i hnèn a lo thleng a ni (Sàm 18:6). Thil lawilo dàwt mai mai ngaihsaktute chuan Anmahni ngilneihna chu an hawisan a ni. Kei erawh chuan làwm thu sawina aw nèn i hnènah inthawina ka hlàn ang a (Hosea 14:2); Thu ka tiam tawh chu ka hlen ang (Thuhriltu 5:4f). Chhandamna chu LALPA ta a ni (Jeremia 3:23).”

Jona tawngtaina hi amâ ir-âwma chhamchhuah ni ngawt lovin, Bible châng tha tak tak—khawi’maw lai laia mi a pawt lâwr khàwm nasa hle tih i hre thei ang. Adventists nu pakhat namai lo deuh hnènah, Jona Tawngtaina thu hi a chunga Bible châng refers tel vek ang khian English-in ka thawn a—“Jona hian a PLAGIARIZED ve hial lo’ng maw? tiin thubelh ka siam a. Chu nu chu a nuih a za teh chiam lo; an Mrs Ellen Gould White-i inlàrna an tih, lehkhabu a ziah engemaw zàt lai kha plagiarism tel ngeia hriat chian a nih vàng maw le! A lehkhabu chhuanvàwr The Great Controversy leh The Desire of Ageste pawh hi belhchian an lo dàwl nèp deuh va—thu a rùkna Bu 8 chauh târlang ila—The Great Teacher, John Harris (1836); The Life & Times of Jesus the Messiah, Alfred Edersheim (1883); The Life of Christ, William Hanna (1863); The Life of Christ, Ferederic W. Farrar (1877); Walks and Homes of Jesus, Daniel March (1856); Night Scenes in the Bible, Daniel March (1868-1870); The Life of Our Lord and Savior Jesus Christ, John Fleetwood (1844); The Life and Works of Christ, Cunningham Geike (1883).

LALPAN zàwlnei fawr bo tawngtaina a lo la chhâng duh tho va. Jona chuan LALPA tirhna chu LALPA ngeiin a ngai-urhsùn tih a hre chiang ta!  Tichuan, nghapui chil a rial tan ta!

Jona khàn kohna hmasa kha tlànsan mah se, koh nawn lehna chu a tlànsan ngam ta lo. “Thu sawi tùr ka tuk che hi…” tih chu LALPAN a ngaihpawimawh a ni (3:2)! Hei hi chhinchhiah rawh—Pathian tirhnaah chuan a kal ta ngei a; mahse, hmangaihna tel lovin a kal tlat! Hmangaihna tel lovah chuan Khawngaihna/Zahngaihna a awm ngai lo! Tlu rau rau inkaihthawh pawh hi chhìpsama thàma inkaihthawh ai chuan bàna vuana inkaihthawh hi a dam zâwk ngai e. Hallelu Yah! Pathian zahngaihna puan mai piah lamah khân a mimal thil a rawlh tam ta deuh mah mah e! A va mak tak èm! A tum leh suangtuah ngawt aiin Jona thu chhàkchhuah chuan ram a la zau ta! Ding leh vei thliar thiam lo hnèn thleng phâk Chanchin Tha a lo ni ta! A va hlawhtling tak èm! Jona chuan Ninevi alh duai duai, a khu zâm chho dum ngun ngun tùr thlìr tumin a inpeih at a; nun inlamlètten Jona kha an khêngbet hauh lo. Nazareth Isua khàn Jerusalem lainatin a tah khum vawng vawng a; mahse, Jerusalem mipuite chuan an khêngbet ta tho si a. Khaikhin fo teh! (Luka 19:41).

Petera sermon thiltithei tawi teah mi 3,000 (TT 2:41) te, 5,000 te (TT 4:4) an inlamlèt. Thu ngaihnawm tawi hranpa lo —sawiin CH Spurgeon-a etc., te pawhin ngaithlatu leh harh thar mi tam tak an nei na’rawh e. Mahse, hei hi chìk teh —Jona thu puan a tawi ber a, ni 40 chhûng chu a chiah ve phawt niin a lang—tum khata Harhna thlengah chuan an la tam berna niin i ngai ve em? Jona kha a tui hliam hliamin—a sawi duah ngùt nà maw? Mahse, LALPA chuan a thu nung chu thil tih nei lovin a kir thlawntîr ngai lo a ni (Luka 1:37)!

Sima inlamlètna thlipui chuan  Khawpui chu a han nuai ta tak tak a; sethlàm kaihkulh mai maia chèng atanga Lal Ina chèngte thlengin, an ârchhiar leh leikâa ran zawng zawngte chungah lam pawh sual sim entîrna chu lanchhuahtîr a lo ni zui ta. Hallelu Yah! Thu va puangtu Jona (hmàr lam Israel zàwlnei) hian a tuallènpui Israel mipuite tâna awhpui/duhsakpui nachâng hre tak ang maw?

Thupuangtu aiin, thu puannaten LALPA lam an hawi hmasa ta zàwk hi chhinchhiah chiang ang che.  A mak teh emaw!  Tin, khawngaihtu Pathian aia kawlhsen zàwk rawng bâwltute hi chhinchhiah rawh le.

I hriat angin Jona chu Jeroboam II (782–753 BC) hun laia Israel-ten suahsual kawhmawh an bàwl laia mi ngei kha a ni a (II Lalte 14:24,25). Ngai teh, Jentail-te Ninevi khuaa mipui 6,00,000 vèl awmna nia rin, a khawpui bial chhûng ngawt pawh mêl 60-a zau, tui làkna luankawr tha tak tak nei, buh leh bàla hmuingîl tawntaw ni ngeia—mithiam (Archeologist) Layard-a’n AD 1840 vèla an chanchin a haichhuah nawn leh te an ni. Ka-rei-maw! Ding leh vei thliar thiam lo 1,20,000 (naupangte etc.,) laiten chhandamna an chang ta thung zu nia! Israel ramri piah lamah LALPAN mihring thinlung ram duhawm a neih belh asin! LALPAN ram thar va nei hman lo phei sela chu —Assuria khàn Israel ram zawng zawng a hmawm zui vek ngei ang le!

Jona lehkhabu kan bih vang vang hian vawi sarih êl-euh “LALPA thu a lo thleng a,” tih leh chumi thu laichìn chu kan hmu (1:1; 2:10; 3:1,3; 4:4, 9, 10)—chu ber mai chu puan darhsarh tùr chu a ni.

“Israelten an ti,” tih lam a lo ni lo! Tih tak èmah chuan Johana 7:52-ah khân Israel-te (Sanhedrin-ho) chuan, “…Galili ramah chuan zàwlnei tumah chhuak tùr an awm lo tih hre ta che,” tiin, piang thartìr Nikodema kha an chachhuah a. Israel-te khàn an hre lo hê hâw kher mai! Jona ngei pawh kha Galili ram atanga zàwlnei chawrchhuak a ni asin! (Jona khàn  Juda dàwn tawite ngaih anga  zàwlneiah a lo inchhiar lo ngawt em ni dâwn? tih hi zawhna dang rawn piang thei a ni bawk).

Tin, Mosian a lo sawilàwk, “LALPA in Pathianin, keimah ang hi in unaute zînga mi, zàwlnei a siam sak ang che u; a thu chu in ngai tùr a ni,” (Deuteronomy 18:15) a tih pawh kha Galili rama Nazareth khuaa sei lian a rawn ni ta chat a nih kha! Tu kha nge? I hriat chian a tùl hle. Hriat a hlû a ni.

A pawimawh ber chu Pathian Thu a ni—Israel-te ngaihdàn emaw, Juda-te ngaihdàn emaw ni lovin! Tin, mahni hun theuh zèla Gnostic zirtîrna pawh ni hek lovin; Pâwl thuchhuak ni hek lovin, “kan Rorèlah chuan…” tih te hi a tenawmna chin a awm—simna a dìp! Thutak a hliah!

Jona Lehkhabu hi Bible-a a Bu 32-na a ni a, bung 4 leh châng belhkhàwm 48 nei a ni. Messia chhinchhiahna atàn lei kawchhûnga ni thum leh zan thum a awm tùrzia teh fet dik nân he JONA lehkhabu thu chauh hi Nazareth Isua khàn a thlang a —“Thangthar sual tak leh uirè hmang takte chuan chhinchhiahna an zawng a; nimahsela, zàwlnei Jona chhinchhiahna chauh lo chu an hnènah chhinchhiahna rèng rèng pèk a ni lo vang: Jona chu ni thum leh zan thum nghapui kawchhûnga a awm ang khân, Mihring Fapa hi ni thum leh zan thum lei kawchhûngah a awm bawk dâwn a ni,” tiin Isuan a sawi chat a (Matthaia 12:39,40)

Mi thenkhatin ni 3 leh zan 3 tlawng mai nghapui kawchhûnga Jona a awm theih hi an ring lo. Vairêngte  pa pakhat chuan, “Pathian remruatnaah chuan, nang—a ringlotu ngei pawh kha i nû pum chhûnga thla kaw awm tawh i nih kha!” a ti hmiah!

Pastor pakhat chuan Ni 3 leh Zan 3 chungchângah Zirtàwp zàn atanga Sunday tùkzîng inkâr —zan hnih leh ni khat chauh ni ta si hi pawh-tlin ve theih hràm a duh a, pawh tlin theih  hràm nân, “Misual kuta a awm atang phat khân lei kawchhûnga awm a ni tan tawh e,” tiin tan a khawh a. Pathian thu lama mi chengvawng deuh pakhat chuan a awih lo deuh a niang, “Chuti chu Lawnga Jona a lût chiah kha nghapui kawchhûng a ni ta e kan ti ngawt dâwn em ni?” a ti ta khauh mai si! Chhûngril nun fah lungawi chata chhàn lèt lehna kâwl a eng mawh ta hle.

He kum Sangbi tharah cheu pawh, Dr. L. Phillips ziak, ‘ni thum leh zan thum,’ tih ka lo chhiar ve a. Paragraph 8 chauh (line 82) a ni a. “…zàwlnei Jona chhinchhiahna chauh lo chu an hnènah chhinchhiahna rèng rèng pèk a ni lo vang …” tih inziak rawn hûngchhuak hmasa ve tho si khân—hnial tleuna tùr kawng hrang hranga dap lawi siin Genesis 7:11; 17:12; Leviticus 12:3; Genesis 42:17-19; I Lalte 12:5,12; II Chronicles 10:5 etc., a rawn lâwr chiam a! “… zàwlnei Jona chhinchhiahna chauh lo chu an hnènah chhinchhiahna rèng rèng pèk a ni lo vang…” tih Isua thu sawi ngaikawi lova awih duhtute tân chuan a chunga Bible châng tàrlan angte khi bih hah a ngai tawh hran lem si lo! Kêlchawngi’n, “Nau à?” a tilui tlat kha kan iang zo ta!

Tin, “Ni thum…” tih phrase hi Bible-ah a làr hle tih hretu pawh kan tam ang a; mahse, “NI THUM LEH ZAN THUM” tih KHER KHER erawh hi chu phrase a ni hauh lo!

Lunglei kawtthlèrah nu pakhat a au thîn a, “Unaute u, Zirtàwp zàn atanga Sunday zîng thleng inhlawhfaah min chhawr ula—ni thum leh zan thum hlawh FULL dik tak min pe phal chiah ang maw?” tiin, nem diaiin a cho thîn! Khatih hun lai kha Zoram Buai chèp zual lai leh eibàr harsat êm êm lai a ni a; mite rilru engemaw ti zâwng takin a verh phian thìn!

Jona hi a danglam ve a ni —mipui ai chuan ûm kùng a ngaipawimawh zàwk! MATERIALISM lamah a tlu lùt ve a, Chiahpuam hun a nang remchâng tel ang tih a hlauhawm khawp mai! A thu tlângaupui rilzia a hre lo va; LITERAL takin thil a chàng a, a thuchah puanchhuah phèna Thlarau hna thawh dàn tùr a ngaichâng phàk bawk hek lo. Thli lum leh um ei chhetu ngèt-lung khàn a rilru a luah lian zàwk bawk. Mahni mission aia a pènhleh zàwkah hian rilru hi a awm duh a ni ber àwm e. Jona Bung 4:3-11 thu hi engemaw zàt tal i târlang ve hrim hrim teh ang —

4:3 Chuvàng chuan, Aw LALPA tùnah ka nunna hi mi làksak tùrin ka ngèn a che; kei atân hian dam aiin thih a tha zàwk si a, a ti a.

4:4 Tin, LALPA chuan, i thinrim hi i ti dik em ni? a ti a.

4:5 Tichuan Jona chu khawpui ata chu a kal chhuak a, khawpui chhak lampangah chuan a thu a, chutah chuan chhâwlbùk a sa a, khawpui chhûnga thil lo thleng tùr chu hmuh tumin a hnuai hlimah chuan a thu ta reng a.

4:6 Tin, LALPA Pathian chuan ûm a lo ruat a, chu chu Jona chungah a zàmtîr a, a hrehawmna ata chhanchhuak tùra a lu zâr hliahtu atân. Chutichuan, Jona chu ûm avàng chuan a làwm nasa èm èm a.

4:7 Amaherawhchu, Pathianin, atùk khawfîngchah laiin, sùlrùl a lo ruat a, chu chuan ûm chu a kher a, a lo vuai ta a.

4:8 Tin, heti hi a ni a, nî a lo chhuah chuan Pathianin khawchhak thli lum a lo ruat a; tin, nî chuan Jona lu chu a èm a, a thidang a, a tân chuan thih a dîl ta a, kei atân hian dam aiin thih a tha zàwk e, a ti a.

4:9 Tin, Pathian chuan Jona hnènah, ûm chungchâng thuah i thinrim hi i ti dik em ni? a ti a.

4:10 Tin, LALPA chuan, I rinpui loh, i thantîr pawh ni hek lo, zankhat thila lo awm a, zankhat thila boral leh ûm hi i lainat a:

4:11 Ninevi khua, khaw ropui tak, a chhûnga mi nuaikhat lehsinghnih aia tam, an ding leh vei pawh thliar thei lote leh ran rual tam tak awmna hi, ka khawngaih lo vang em ni? a ti a.

 

Tum khat chu Pastor pakhatin Jona chanchin hi nuihza siam nân lek lek pulpit tlâng atang a bâwl phuan chiam ka ngaithla tawh a. Ka kianga thu lah chuan, “Jona chanchin mai mai, zir tùr a awm lo,” a ti vei hlak a. Ka insûm zo ta ngang lo va, “Pastor khian a zir dàn tùr kaidâ dikin a zir lo deuh a nih khi—Jona hian a thil tihsual luih pakhat mah zêp lova, chhuan tam taka mihring rawn awm zèl tùrte chhiar theih tùra a thil tih dik loh a ziak vek ngam leh a inpuang fai vek hi ka ngaisâng thung teh asin,” ka han ti chiah chu—ka bula mi chuan, “Chuti zâwng chuan, a ni dâwn riau mai tak a!” a ti vawng vawng ve ta a nih kha!

Israel hnam 10 awmna lam —Palestina hmàr lam ISRAEL (Ephraim) an tih te kha Jona hun lai khân Jentail Sorkar ropui tak Assuria leh a khawpui NINEVI hnuaia kùn  mai tawh tùr an nih lai a ni. Jona tân pawh hmelma huaisen tak te va pan chilh chu a ngamawm loh viau mai thei. Tlànchhiatsan chi hliah hliah pawh a ni àwm e. Jona KHA dem ngawt  lovin — tirh a nih laia a pehhèl dàn chanchin bàkah, a thawh hnu pawha a chèt ràwva dân Pathian hmaah leh a thuziak chhiartu zozaite hmaa sual thuphachawina ziaka a hnutchhiah ngam hi a ngaihsànawm a—Pathian duh dàn pawh a ni ang.

Mosia leh Jona aia ropui zàwk ISUA KRISTA lam i pan zèl ang u. Amen!

 

English Version on Introduction and summary of Jonah, Nahum, Micah

Jonah and Nahum – 32nd and 34th Old Testament books, in the middle of the minor prophets. In Jonah is one of the Bible’s most familiar stories; in Nahum is some of its most vivid and forceful verbiage.

The ancient city of Nineveh links these two prophets, one well-known and the other little known. Nineveh, capital of Assyria, was Israel’s archenemy and cruel master of the eastern Mediterranean world for nearly three centuries.

Micah – 33rd Old Testament book, between Jonah and Nahum.

Micah prophesied to Israel about 750 years before Christ. Contemporary with Amos, Hosea, and Isaiah, Micah lived in the classical period of Hebrew prophecy. In this eighth century B.C., Assyria, superpower of the north, over-ran and carried away the northern tribes of Israel; but King Sennacherib’s further invasion into Judah was miraculously defeated at Jerusalem.

Jonah was given a mission for Nineveh’s benefit; Nahum received an oracle announcing her destruction. The two books go together, like offered grace and threatened judgment. Jonah preached repentance to the great city (800-750 B.C.), and Nahum declared its impending fall not long before it occurred (612 B.C.).

Jonah is the book of the second chance (1:1-3; 3:1-3); of God’s hand over nature (1:4, 15, 17; 2:10; 4:6-8); and of His compassion for all peoples (3:10; 4:11). Nahum also reports God’s control over nature (1:3-5) and encourages preaching of the gospel (1:15). He has often been credited with foreseeing the automobile age (2:4), but this probably stretches the text too far.

In the New Testament, Jonah finds an important place in the teaching of Jesus Christ, who presented the prophet’s story as fact (Matt. 12:38-41; Luke 11:32). The truth of Nahum is summarized by Paul: “‘Vengeance is Mine, I will repay,’ says the Lord” (Rom. 12:19).

Micah’s book is God’s plea for His covenant people (1:2; 6:1-5) to turn from their idolatry and wickedness (2:1, 2;
3:1-11; 5:13; 6:10-12; 7:1-6). Punishment will surely come (1:3-16; 2:3-5; 3:12; 5:10-15; 6:13-16), but clear notes of return and restoration are heard throughout (2:12, 13; 4:6-13; 5:1-9; 7:7-20).

Micah was a master of metaphor and word play, but this does not always come through in the translations. A contemporary version like The Message by Eugene H. Peterson makes the prophet’s language vivid and easily understood.

Classic passages highlight Micah’s prophecies:

 • Zion, the mountain of the Lord’s house, will be established as the seat of God’s peaceful kingdom throughout the earth (4:1-5; also Isa. 2:1-5).
 • The promised Messiah, the one who knows no beginning, shall come from the small village of Bethlehem in Judah (5:2).
 • Old covenant faith provides many rituals and symbols for Israel’s learning, but the essence of true religion is summed up as walking in mercy, justice, and humility before God (6:6-8).
 • The merciful, pardoning God will have compassion on the remnant of His heritage and will cast all their sins into the depths of the sea (7:18, 19).

Jonah in a sentence: After a great fish intercepts Jonah as he flees the Lord’s call to Nineveh, the prophet fulfills his preaching assignment only to become disillusioned by his success.

Nahum in a sentence: God’s prophet denounces Nineveh for her cruel despoiling of Israel, and he announces that the bloody and wicked city will soon find herself exposed and ashamed.

Micah in a sentence: Through the prophet, the Lord God presents His case against Samaria and Jerusalem, announces the certainty of their chastening, and looks beyond to His ultimate blessing upon the remnant of Jacob and Abraham.

 

WELCOME!   

Lèn luhna thlàkhlelhawmte —    

 

 

Advertisements

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. hmingtea said, on December 24, 2009 at 11:43 am

  Jona khan thuhril duh lohna chhan lian tak a nei a; chu chu a thuhrilna khuaah khan a thu sawilawkte kha a thleng dik ngai lo va —mipuite kha simin, Lalpa lam an hawi leh trhin a. Lalpa Pathianin a ngaidam lehin Jona thu hrillawkte kha a thleng leh ngai ta lo va; chu vang chuan Jona kha zawlnei dawthei ang hiala ngaihnate a awm trhin a. Chuvang chuan Nenevi khuaah poh han kalin thute poh sawi leh mah ilang —a thleng leh chuang lovang ti in a hnial e, an ti. Ninevi khua poh, “Tun atranga ni 40-ah tihboralin a awm dawn ka ti ang a, i tiboral leh chuang lo vang,” ti a. Zawlnei dawthei nih a duh lo, tiin Jona chanchin chhui zaunaah chuan an sawi .

 2. Jaspi said, on March 24, 2010 at 8:01 pm

  A bengvarthlak hle mai. Jona chanchin hi chu hrilhfiah dan chi hrang hrang a awm a.
  Nenevi khuaa a kal duh lo kha, kei chuan “mihring mizia” (Eve leh Adam-te atanga kan chhawm, “sual bul”) niin ka ngai a. Lal Isua zirtirna anga hmelmate tawngtaisak hi Thuthlung Hlui hun lai atang tawha zawlnei tam tak te pawh hian an ti hlei thei bik lo a ang. Kei pawh ni ila ka theihtawpin ka phat ve nasat ka ring.

  Tin, lehkhabu tam zawk hian Jona lehkhabu hi tak tak ni lo, sawi uarna mai maiah an chhuah fo. Kei chuan 100%-in ka pawm thlap. Pathian Lehkhabuah a chuang tlat. Engvang nge Ninevi lalber khan a puan a pawhthler a, vaivut a inbel? Engvang nge mipui zawng zawng khan an sualte simin Pathian lam an hawi? Jona Sermon thiam vang em ni dawn? Hmangaihna leh duhsakna themteliak mah tel lo Jona tawngkam kha “Pathianin mal a sawm” ti ila a pawmawm. Engtin nge mal a sawm ni?

  Systematic Theology lamah lut hlak ila, Pathian hian keini ai hian Systematic hi a lo thiam chiang hle. Nenevi khuaho khan sangha an man a, an ei a, an BE bawk! Khatih hun lai khan, kulh ropui takin an ram kha an hung pup mai a. An kulh bangahte chuan sangha lem a tlar phei vek. SANGHA sakhua bia an ni a, SANGHA kha Vaihoin “Bawng” an zah ang hian an zahin an chhawr tangkai em em! Chuvang tak chuan alawm, Pathian khan Jona kha awle or tuivawk pum chhunga awmtîr lo va, sangha pum chhung kher kherah a lo awmtir le. Pathian remruat dan leh ropui dan hi ka ngaihtuah hian, a mak ka ti, hriat phak rual hi a lo ni lo. Sangha pum chhunga atang rawn chhuak Jona thu sawi kha awih lo chi hi an ni lo hrim hrim. Pathian hian min tir a, keini Pathian hnara hrui thil kan tum a. Jona thawnthuah hian a chiang kekkawk hlein ka hria.

  Pathian remruatna hi han ngaihtuah chiang chet chet ila, Jona nghapui pum chhunga a awm dan, engvang nge nghapui kher kher? Mihring mizia… Pathian hmangaihna ropuizia leh thlei bik a neih lohzia hi ka chhut ka chhut thin …!

  #chawnghilh,
  I blogy hi ka leng lut ngun ta tial tial mai. Kan Pathian thu pawm dan 100%-in thuhmun lo mah se, i thu lak dan leh rin dan hi ka rilrem zawng a ni tlat.
  Thanks


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: