Chawnghilh's Blog

Tu thiamloh nge? —Deedeei Pa

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on December 24, 2009

 
Deedeei Pa thuchhuah hi a ngaihnawm hle a. A thuziak i chhiar hmain KRISTIAN SAKHUA-a mi zalèn kan nihzia a inziakna lai hi han chhiar hmasa phawt teh le —
 

Krista Isua rin avàngin Pathian fate in ni vek si a; in zînga Kristàa baptisma chang apiangte kha Krista chuan in inthuam tawh si a. Chutah chuan Juda mi a awm theih loh va, Grik mi pawh a awm theih hek loh, chutah chuan bawih a awm theih loh va, bawih lo pawh a awm theih hek loh, chutah chuan mipa leh hmeichhia pawh a awm theih loh; Krista Isuaah chuan in zàin pumkhat in ni si a. Tin, Kristâ tà in nih chuanin Abrahama thlah, thutiam anga roluahtu tùrte in ni. — Galatia 3:26-29

 

Tu thiam loh nge? Deedeei Pa

Posted on December 20, 2009 by mizoisrael
 

Tùnlai kan mite zîngah Kristian awm angin kan thang huai a, ‘Mihring ringa’ te kan ti a, ‘chèt a hun ta’ kan ti thùl. Nge, Kristian ùm darh tùra hmâ kan làk tlàn hi a pawimawh èm èm a, intihbìkna emaw, a pâwl zâwng emawa ngai lo va, a chhûngkàw bing intihbìkna emaw  ti lova hnam anga kan tan tlàn a pawimawh èm èm a ni. Mimal maia hneh chi a nih loh avàngin kan zavaia kan beih a va pawimawh èm! Hma latu an awm phawt chuan kan thlâwp mai ang chu. Hetianga Kristianna kan ùm bo tak tak duh a nih chuan mi tinte fìr takin inennawn theuh ila, Kristian thiante email inthawn tawnte leh Kristian Official Website tlawh thinte thlenga kan vaihmà a ngai ngei ang. Kan zînga pakhat, kan Judà-na ticket-a Israel thleng mah se, a Pathian a paih leh theih tàk si loh vànga ‘Kristian ka ni e,’ ti ta mai kan zîngah a rawn chawrchhuak nawlh mai a, kan zîngah amah ang type deuh ‘La thlah thei ngang lo’ ang chi hi tùnhmâ lam paw’n kan zîngah awm anga sawi an awm leh zauh thìn a; amaherawhchu, àtthlàk taka thil ti erawh an awm kher lo.

Hetiang ang boruak hi kan la tàwn ngai loh thil a nih avàngin a boruak a rit a; a mi deh a na tlat! Hnam anga hmâ kan làk tak tak a ngai a ni. He ‘Mihring ringa’ hian engtianga Ram Thianghlim rawng thleng ve mai nge a nih? Ngaihtuah buai ruai ai chuan, kan chhui phàk lekah thil a la awm a, ‘Chèt a hun ta,’ ti a, ‘Tu Giur nge? Tu tawng lehsaka tling nge a nih?’ tih pawh kan khawih phàk rengah a awm a—ràl atang ni lovin—a hmunah i bih teh ang u khai!

Krista chanchin puang darh pap pap tùrin rintlàk a ni em? A Kristian-puite paw’n an hmang duh kher ang em âw tih tùr khawp mi a ni ve rèng rèng a. Zo-tawng lo, tawng dangah phei chuan ngaihtuahawm ve deuh tùr a niin ka hria! Heti khawpa mi lawilo a nih avàng hian kan Hnam mualpho phah nân kan hmang mai ang tih ka hlauthàwng ru ve èm èm a ni. Hetiang ang Hnam hmêl khawih danglam thei thil hi chu ri bûng bûng emaw, au lèng lûng chungin emawa rèl chi a nih hmèl loh va, rui chung ngat phei chuan a chi lo lehzual ang.

Rilru fîm tak, fîmkhur tak leh zaidawh taka kan kal pui loh chuan kan hmêl ang pû, kan tawng ang  tawng, kan chawrchhuahna atanga chawrchhuak ve tho a nihnaah hian kan mualphopuiin kan mawng kan hlim zàwk ang tih a hlauhawm. Hetiang kan hnam chhûngkaw chanchin ngat phei hi chu duh rum hle mah ila, khawvèl hriat a aupui lùng lùng chi niin ka hre lo. Kan chènna theuha Rav te, mipui mimirte hian hre ta se chuan—kan fate, kan màkpa te, kan tute, kan thalaite an lo awm khawloh deuh leh, inkhàwm an lo thlahdah deuh chângte hian Kristian treat-in min treat ang tih a hlauhawm alàwm le.

Alyah tinah sakhaw hawi lo zâwnga pêng chu an awm ve ziah a, Kheloni nunin hun an hmang a, Dati leh Kheloni an inthen a; mahse, Juda vek an la ni. Mahse, keinin kan zînga Kristian awm kan aupui chiam chiam chuan kan fate Shabbat zàwm lo emaw, inkhàwm thlahdah deuh emaw an lo awm palh paw’n Kheloni leh Dati ti lo va, Kristian ti zâwnga min dem hlauh chuan chuti hlauh chu a ni mai. Kan khaw awmna tinah hian enthlatu an dah ang a, kan thil tih apiang min enthla ang a, kan chèp riau ang tih te hi ‘Danger mai mai’ deuh asin.

Hla chungchângah rilru a rual thei lo va, kan ziaktu lian leh Israel rama thla kip chhuak Magazine awmchhun Zozion Editor-in, ‘Yom Kehilah’-a Hla Bu a tlângzarh tàk kha kan khel ber niin a lang a. Kha Hla Bu-ah khân Kristiante siam hla thenkhat awm tel mah se, Isua hming a lang miah lo va, Israel rama awm zawng zawng zîngah hian Isua hming lanna pakhat tal kawl kan neih vek a rinawm a, YMA Hla Bu  emaw, thawnthu bu emaw, Zorama Kristiante kutchhuak chanchinbu emaw tal kawl vek kan nih ka ring a. Kan thawnthu bu tam zàwk phei chu Zorama Kristian lian ber Synod Book Room seal chuang a ni kelh kulh mai thei hial a ni.

Pu Makabi Zadênga Hla Bu kan khel dâwn a nih chuan—hetiang zawng zawngte hi kan hmaih tùr a ni bìk lo vang. In tina Lehkhabu leh Hla Bute kan en chhuah vek a tùl ngei ang. Pu Makabi Zadenga Hla Bu Yom Kehilah-a kan release ta khàn kei chu ngaihtuahna dang daih min neihtîr a, keimahnî zîngah Isua hming lanna Hla Bu leh Lehkhabu kawl kan la tam èm èm a, a inti-Chadik hlei hleiin an kawl hnem emaw chu tih tùr a ni hial mai. Chhûngte nei tha deuhin lehkhabute an inthawntîr a, Vai thil Kosher miah loh an fate an eitîr phal a; mahse, engah mah an ngai lo! Pu Makabia Hla Bu hian keimahnî chhûngah Isua hming a ùm bo ka ti lo thei lo —a chhan chu, ahring ahràna Isua hming inziak ngaithei lovin a thlàk danglam a, la chiang vak lo tân pawh Isua hming ber an thlàk tawh si chuan Isua ngaihna a nèp tial tial ang a, nakinah phei chuan an theihnghilh hmiah ang. Pu Makabia Hla Bu lei leh Mizo Hla Bu dang Kristiante siam hnàwl nâna hmang ngamtu chu fakin awm rawh se! Isua hming chuanna Hla Bu leh Lehkhabu ahring ahràna kan tihbo tial tial hnuah Judaism-ah kan lo chiang èm èm tawh mai dâwn a ni. ‘Isua hming tel lo mah se, an Pathian biak nâna an phuah a nih chuan —Kristian hla sak ve assur’ tiin, kan mithiamte’n Dàn lo zem mah se, kan hnampui ngei mai Mizote khi chu Goi Notzri ni lovin Yahudi Notzri—chu pawh Sàp hovin an bum vàng mai a ni a, heti lai kârah hian rilru kan put thiam a pawimawh hle mai. Ka pianchhuahna hnam ka hmuhsit chuan keimah phei chu inhmusit nasa èm èm tùr ka ni  tih hi tùn tuma ka zir chhuah ropui tak chu a ni ta! Mizo hla hi kan vei hle a, ‘Ringtu tha leh tha lo, chak leh chak lo’ anga kan intehna a ni ve pakhat àwm e! Nia, kan ramah Kristianna a rawn lùt hmasa tlat mai si a, Kristiante Bible lehlin zârah Hashem kan hriatchhuah ve phah a, Zion ngaia lo rùm thìn leh Manmasi-a hming lam paha thlang lo tla mêk Zofate hnènah Kristian Missionary-te an han inlâr thut a, an ngaih Zion thar chu Isua hmanga ngaihtîr dàn an zawng a, Israel-te Pathian, an thinlungin kum tam tak a lo zawn ruai thin chu Isua hmaithingkâwr hmangin an hliahkhuh a, an ngaih Zion leh Israel-te Pathian chu Beràm No leh Kalvari-in an thlàksak a. Fiah lo ruai chauhvin Zion an hmu thei ta a, an hlaah te pawh Zion leh Kalvari a rìk pawlh ta nuk mai! Mahse, chuti chung pawhin Kristiana siamtu Sàpte ngei khàn an Diary-ah, ‘Hèng mite hi Juda mite an ni,’ an ti tho tho. Hla phuahtute dam lai khân Judaism hi lo hmuchhuak tawh ni se chuan, Israelte Pathian hming chhâl hlìrin hlate pawh khi an phuah ka ring tlat! Hetiang hlate hian thangtharte hunah chuan hmun a chang tawh kher awm lo ve! Mizo nun hi zai-ho nèn hian a inzawm thui hle a—kan hlim pawhin kan zai a, kan lungngaih pawhin zaiho chu inhnèmna tha berah kan nei a. Mahni chauhva khawhar taka kan awm lai pawhin suangtuahna khawvèla chèn satliah ngawt ai chuan zai kan duh thìn. Zu hmun sa hmunah pawh zai bawk hi kan duh a—chutiang bawk chuan—khawhar lusûnte hnèm tùra kan lènkhàwm pawhin zaiho hi remchâng kan ti ber thìn. Chutiang taka zai duh mi kan nih avàng chuan hla pawh kan nei tha a. Kalvari rawng kai lo pawh tam tak a awm a. Khawvèl hnam dangten an neih ve rèng rèng loh Lusùn-khawhàr hnèmna hla tha èm èm maite kan nei a. Pathian fakna lampang hla tha tak tak pawh a awm teuh.

Dik tak chuan, Mizo hla phuah rèng rèng hi han en chiang ila, Israel-te Pathian fakna leh ngaihna Hla hlìr a ni zàwk a, tùnlai hla ‘Paka’ tak tak, a remchâng apianga Isu tih ang chi ni lo, hla phuah thiam tak tak tia kan hriat làrte hla phuah ho hi chu Juda-na thinlung atanga phuah chhuah a ni tih chu kan hai àwm lo ve, an phuah hun lai khân Judaism-te an la hre lo ni hmiang! Chùng kan hla tha tak tak hmangte chuan khawhar chhûngte kan inhnèm thìn a, khawhar chhûngkaw tâna Pathian Thlarau awmpuina leh thlamuanna dawn theihna tùr khawpa hmanràw tha, mi tinin kan intâwm theih, kan zavaia ta—tùnah ngaina lo mah ila, engtik nî-ah emaw chuan kan la tleipui èm èm tùr te a ni a. Zofate tân chuan hèng kan hlate tluka rohlû hi kan nei lo hial àwm e. Hèng hla zawng zawngte hian do kher lovin kan thangtharte hunah chuan mual an liam èm èm ang, lo ngaimawh viau tùr pawh a ni love. Tùnlai mi thar tè tè leh ram nawm loh vàng emaw, retheih vàng emawa ram tlànchhiatsan nâna Israel hmangte tih lovah chuan kan nu leh pate hetiang hla la hre phàk chinte hi chuan eng ang paw’n sa nasâ sê—Kristianna a ngaihtîr leh theih hi a rinawm lo èm èm a, a chhan chu kha-leh-chen an lo àtpui tawh, Thuthlung Dik kha-leh-chen an lo zàwn buai tawh hnu leh kha-leh-chen Kristianna nèn insi riala lo lêng tawh thìn, a dik lohzia hriatchhuah vànga bànsana Judaism san tate tân chuan Hla mai maiin an thinlung a kuai her tawh lo vang tih hi ka chiang sak! Hèng zawng zawng hrethiam phàk lo naupang te, nu leh pate sakhaw dungzuia Juda Sakhua chauh hriaa seiliante’n ‘Hla ka do e.’ lo tih hi thil dik ber a ni ang em?

Tih èmah chuan Hla chauh hi kan do va, kan hawrawp-te hi do ve law law ila! Kan hawrawpte hi Sàp Missionary Kristian dik tak Pu Buanga an tih leh Sàp Upa an tih te’na min siamchawpsakte a ni lo’m ni? Kristian sùlhnu kan hnualsuat dâwn rau rau a nih chuan hèngte hi vei tel ve ang u hmiang! Hei bàk bàka Kristian kutchhuak a awm dâwn chuang em ni? Engpawh ti ila, engti’ang pàwn, a chhûngkaw zâwngin iner thìnin, mimal tak paw’n iner thìn mah ila, Hnam mualpho thei zâwng chuan engmah tih loh tùr!

Keini hi kan chiang tâwk em? tih inen lètte pawh a tha ve khawp mai. Bethlehem tih leh Isua hmèl kan ngaihtuah nghàl chuan kan la chiang tak tak lo hle tih a hriat theih—a chhan chu Isua pian hmâ daih atà tawh Judate khawpui Bethlehem hian Judate thinlungah hmun a luah nasa èm èm tawh a ni. Kabalat Shabbath-a ‘Lekha Dodi’-ah pawh: Ben Ishai Beith Halakhmi – Bethlehem-a Ishai-a fapa tih te kan sa thìn a; tin, Zàwlnei Isaia pawn, ‘Fapa a piang ang a, a hmingah Maka, Remruattua, Remna Lal …’ tih te kha a auchhuahpui kha, Kristiante hian kan style an copy ve mai mai thìn asin.

Kristian aia a lèt tam takin Juda sakhua hi a hmasa zàwk a, Kristian dah hmasàk zàwk kan tum tlat hi chu sim a tha hle.

Kan Bible neih vete pawh Kristian-ho kutchhuak chu a  ni tehmeuh mai; mahse, hnualsuat ngawt thei kan la ni miah lo a nia. Sàp Juda-hote pawn tùn hmate chuan Kristian Bible lehlin an hmang ve thìn tho va, kan Rav Muller-a ngei paw’n, ‘Kan hun laite chuan Kristian Bible lehlin King James Bible tihte alàwm kan hman ve tho, nangnin in tawnga Bible lehlin in neihte hi in hnualsuat ngawt thei lo vang. Juda Sakhua-ah chuan hriatthiam a, hriat chian a pawimawh èm èm a, mahni tawnga hriat ngei hi Mitzvah mai ni lovin, tih ngei ngei zàwk tùr a ni,’ a ti hial mai. Gamarah-ah pawh Rabbi Yahudah Hanassi-a leh Khakhamim hote an inhnial phah tawh a. Rabbi Yahudah Hanassi-a chuan, “Hebrew tawng chauhvin Torah hi zir tùr,” a tih laiin, Khakhamim-hote chuan, “Tawng tinrêngin kan zir tùr a ni,” an ti thung a, ‘Shema Israel…’ ‘Aw Israel ngaithla rawh…’ tih a nih angin kan ngaihthlàka kan hriatthiamna tùrin keimahni tawng ngeia kan hriatthiam a pawimawh hle tiin an lo zir chhuak ta hial a ni.

Hebrew chhiar dàn dika la chhiar thiam thathum lo leh, lam dik hlei thei lo tân phei chuan Hebrew hawrawp hmanga tawngtaite hi ‘Assur’ an ti hial mai! A chhan chu kan lam dik loh aleiah thu tha lo deuh pawh kan sawi palh thei a; tin, tawng thianghlim tihbawrhbànna a ni. Kan tawngtaina thute hi kan hriatthiam a pawimawh hle bawk. Kan tawnga Bible-te kan lehlin ve theih hmâ loh leh min lehlinsak theitu an awm hmâ chuan kan Bible neih vete hi kan hnualsuat mai tùr a ni lo. Kristiante ta ni lovin, kan ta an lehlin chawp mai mai a ni zàwk.

Kristiante chu kan chhiahhlawh tùr te an ni a, Messia lo kal hunah chuan —kan chhuat nàwtah te kan hman tùr an ni a, lehkhabu kan chhiartîr tùr te, Chanchinbu kan chhuttîr tùr mai mai te an ni asin! Hlate pawh kan la phuahtir mai ta lo’ng —Messia hunah chuan!

Source : Deedee-i Pa, Ram Thianghlim

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kan KRISTIAN Thurin-ah he thu hi chiang takin a inziak — 

Tin, Isuan a (Petera) hnènah, “Tih tak meuhvin ka hrilh a che u, Siamtharnaah chuan, Mihring Fapa a ropuina thutphata a thut hunah, nangni mi zuituteho hi, Israel hnam sawm leh hnam hnihte chu ngaihtuahin, lalthutphah sawm leh pahnihah in la thu ve ang. Tin, mi tin inte emaw, unaute emaw, farnute emaw, pa emaw, nu emaw, fate emaw, ramte emaw ka hming avànga kalsan apiang chuan a leh zà an hmu ang a, chatuana nunna an la chang bawk ang. “Nimahsela, mi tam tak, hmasa bera awmte chu, hnuhnùng berah an la awm ang a; hnuhnùng berte pawh hmasa berah an la awm ang. — Matthaia 19:28-30

“Israel mi zawng zawng pawhin hre rawh se, Nazareth Isua Krista (Yahshua Messia), krawsa in khenbeh, Pathian (Yahweh)-in mitthi zîng ata a kaihthawh leh kha, Amaha hming ngeiin he mi hi hetah in hmaah damin a ding ta a nih hi. Nangni in satute u, in lung paih, a kila lung tangkai ber lo ni ta kha Amah hi a ni e. Mi dang tuma hnènah chhandamna a awm lo; vàn hnuaia mihring sak zîngah, min chhandam tùr hming dang rèng a awm lo.” — Tirhkohte Thiltih 4:10-12
 
Isua (Yahshua) hmingin mi tin–vàna mi te, leia mi te, lei hnuaia mite nèn–an thingthit nân leh Pa Pathian (Yahweh) tihropuina tùrin, “Isua Krista chu Lalpa a ni,” tiin lei tinrêngin a puan nân, Pathian (Yahweh)-in ani (Yahshua) chu nasa takin a chawimawi ve ta thung a, hming zawng zawnga hming chungnung ber chu a pe ta a.Philippi 4:9-11::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

WELCOME!   

Lèn luhna thlàkhlelhawmte   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: