Chawnghilh's Blog

Christmas Here!

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on December 25, 2009

 

 Thu hnu mah ni se, hriat belh hret atân —a hnuaia in mûm pahnih chi CHI GODOWN a ni a; vûr nasa tak mai tla khawn iah uaih chungah chi chu an phul ta mai thìn a; truck hmangin an phul ber thìn. Chi hi vûr tihzàwp ran nân pawh an lo hmang tho va; tin, kawng nàl tùr a tithap a. Tlùk sual palh a vêng bawk.

 

Khua a duai hnulh mai! Ni dang ang lo takin kàwmhnuaiah ka inchhawp thla a. Table lamp de sèt sètin ka kiangah ka tièng a. Lehkhabu tlêm tè ka inchhawp a. Mi(sual).com-ah a khât tàwkin ka lùt zau zauh va. Fiamthu mei-nei ka kàp chhuak sek a. Mahniin ka nui uar uar a. Achângin ‘ONLINE ve mial an awm em?’ tiin ka check a, CHAT-pui tuemaw tal ka tum ràn a. An awm map lo.

Vàn Lalfapa —Nau piang pawh awm ni sê,  han pawma han chhawnchhaih vèl tùrin an PHUAIS hlawm vek a nih dâwn hi ka ti hial! Tumah rèng rèngin an ON LINE peih lo.

Erets Israel lama kan Manase-unaute an tho kànglàng ve mial em ti pawhin ka check zing khawp mai! Thàwkkhat lai khân Judaism role play ve khanglânga Erets Israel zu thleng thla vè an lo nei ni ngei tùr a ni —Beetee-i Pa a treu nasa hle mai a. Kâwlkulh khawchhuak a ni hial ang em âw tiin mi ngaihtuahtîr hle, Hashem tih thumal a thuziaka a tel ve miau avàngin!

Kan kawtkai lah chu chhuah peihna chi a ni lo, vûr la zàwp hek lo! A khàwn vâr khang iah uaih vek a. In chhûng lum nuam taka khawsàk veng veng a thlanàwm ber rih mai. Tih tak èmah chuan kawmchâra thehlei tak ngialte pawh riltàm tàwngkhàwngah an rawn chhuak peih àwrh chauh a ni ve tho! Cowboy boot nèna han intam ut lah hi a ni chiah bìk si lo! 

LAIRIL ka keu nawn sek a, ka chhiar a. Zoram mi ngaihtîr dàn a thiam bìk riau. Chanchinbu nia ka ngaihte ka’n BROWSE ngial a —Santhali midum hlawh la fel tawh ang nal nalin, tlar khat tè pawh an rawn ziak belh tawh si lo, Zoram ngaih an va tina tak èm! Sèrchhip Times Daily lah, thu pângngai an khaina chin kha thla khat dâwn a ni ta! An thlasik pangpâr eng hi a chuai mawh hle leh nghàl a!

Zoram lama kan unaute chuan ram danga awm vete hriat tùr thu thar chu an târlang hman tawh ngang lo a ang khawp mai! Man an tàwk ve hial nge,—kan hre pha tawh bìk si lo! Man tàwk pawh ni se, mahnî chanchin a thang mawi lo zâwng chuan an rawn ziak ma’lêk ang le! Police pawh an rui ve duh tho, inhriatthiam zawng a ngai a ni. Dàn hi chu bawhchhiat atân a hlu zual ting mai a lo ni ber e! Misual.com-ah hian Pathian Thu ngaihsak fê fè ka tawng hnem, Theologian-ho hian rawn inrawlh an hreh emaw ni! Beràm rinawm tùr misual.com-ah hian an tam vei nèn!

Thlalàk pawh rawn tàrlan chiam ka duh —ka la hman èm èm bìk hran lo a ni ber e. Ka rawn upload belh zèl ang, photo telin! Phawts!  

Zanriah ka ei kham, pâwn chu pâwn chu —ruah a lo tla siap siap, a vawh dàn zia mai chu sawi ngaihna pawh ka hre lo, vawt tak a ni. Ka meng rei peih lo, Mangtha vek u!

 

WELCOME!   

Lèn luhna thlàkhlelhawmte   

Advertisements

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. hmingtea said, on December 26, 2009 at 6:15 pm

    Kei pawhin, ‘On-line an awm em?’ tiin ka mi(sual) chamchi reng! E tak ana! i e-mail lehkhabu kawma awmte kha an valid toh lo em ni? Mail che ka duh nen ka mail thei lo che. I blog-ah ni tin ka lut ziah bawk, ka tloh kual ve hle trhin. Thla 1,5 ka chawl a —awl lai a ni e, tih tur ka neih ka ti peih lo. Left finger type ka zir ka ti mai! Ha ha ha ha! Urlawk ni khan ka kut ka hmehtir, kut no sei mawi tak vawt thlerin ka kut min malis-sak trhin, a nuam thei rap —khawih chhung a rei loin a hriat —ha ha ha ha ha ha!

  2. sekibuhchhuak said, on December 27, 2009 at 6:54 am

    U-a-ma hlim takin i hman ka ring ! Kumthar lo thleng tur atan duhsakna chibai-kutding lam ka hlan a che.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: