Chawnghilh's Blog

Ka awt thei ve rù’rà!

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on February 8, 2010

 

An sawi dànin … mi ina lènpui chi ka ni vak lo.

Footballer tùr ka ni em? Mi in chhûng luh phatin thil beisei ka nei thìn, an ti. An khum hnuaiah ka bawkvàk lùt thìnin an sawi a. Ball hmuh tuma bawkvàk lùt ka nih ziah thu, min awm thìntuten an sawi chhàwng thìn. Chuvàngin, mi ina lènpui zèn zèn ngam ka ni ngai lo. Ball hmuh zawh loh leh, ka ngèn zui mai thìn a ni àwm e. Hmuh fuh hlauh lahin —hawn tum ruh tlat!

Ka pa khàn tum khat chu rubber ball hring, sertawk tiat vèl thuak hi min leisak ve a. Rei tak chhûng chu ka tleipui mai ni lovin, kan vêng naupangte kawm hlim nân tak ka hmang ve thìn. Kan kawtzâwl, kan vênga kawtzâwl zau ber a ni thìn bawk a, mipa naupang pali panga vèlin football, referee tel lovin kan khèl ve tiang tiang thìn. Kan chhuih goal teh fo pawh ka hre ngai lèm chuang lo. Tùn thlenga ka mumangah te pawh hian—chù kan tualzâwla kan inkhèl chu ka la hmuh châng a awm thìn. Kan vêng naupangah khân rubber ball nei mùm lian ber kha ka ni ve ngat a … thian dangte pawh khan min kàwm chàk bìk hle thìn. Intihthiam loh châng ka thiante ka neihpui ngai lo va, intineitu takin mahnî ball làa thiante ka tihhrilhhai ka hre ngai miah lo. Thian thenkhatte kha chuan an hrat fû thìn. Mahse, tum khat zet chu ka hrilh kha a hai khawp lailêng! Ka ball kha kum hnih dâwnthàw tlo takin ka nei a, a mawih a lo hun ve ta deuh emaw ni —a khawi emaw lai kha a rawn durh ta pep reuh a, a pan zual laiah a ni leh nghàl a. Kan thian pakhat khàn a kutzungchalin a’n nawr na deuh hlek a, a zungchal a lut ta thaih mai a. A pawp ta sàn mai! Ka ui lutuk chuan ka’n hnim ringawt a, a chhûng lam rubber tharlâm rim a nam thar thar a … ka rilrù a vàk thui nasa hle. Ka pan min hau ang em âw? A dang min leisak leh ang em le? 

Kan han pèt leh chiah chu —a rìk dàn a thàwp ta tuih tuih mai a, tlêm tlêmin a rawn durh-pawpna zàwn kha a thlèr belh hret hret a. Rilru a hrehawm duh khawp mai! Phel hniha a phel thleng lek lekin kan inkhelhpui hrim hrim a. Ka ui lutuk chuan a phel hnih chu khawimaw laia ka la dahtha ta tho va … chumi bàk chu ka nu leh paten rubber ball min leisak tawh lo.

Tricycle ka awt thei thin : Hla fe, kan kawmchhak lamah unau-rual tricycle nei an awm a. Kei aiin kum 4 vèl zeta upate an ni. Min kìlkawi thiam riau thu an sawi thìn. An ina min lènpui tawh chuan a neitute ber berin an tricycle an chang tawh ngai lo. Min hàwnpui hmâ loh chu a saddle ber kha ka luah tlat a. A hnung seat-ah ka chuang duh ngai si lo. A neitu zàwk an kel leh-àwl ziah thìn. Min duat thiam a ni mai àwm e. Vai dàwrkai atanga ka pa’n tricycle min leisak hi ka beisei ru reuh reuh thìn a. Mahse, min lei lo hlen ta! Ngèn ta ila, min leisak ang em âw?

Kum 5 ka pèl ve hial tawh àwm e. Ramhnuaia a sava vehnaah ka pan min hruai a. Ka zun a chhuak khawp mai a. Ka zung tau tau va, chutih lai chiah chuan puak ri dàwp a awm a. Ka pa’n sava a lo kàp chu niin—a miniature rifle khân! Ka phu nasa lutuk kha ka zung ìp chhum hmawk a, chumi thu ka nu ka hrilh chu a nui nasa khawp mai a. Min zàwt nawn min zàwt nawn a, ka sawi leh apiangin ka sawi uar thiam telh telh a. Chu chu an làwmah a tla a, min zàwt nawn zing hle thìn! Khami tum khân ka pa’n thing kàk —bânrèk tiat vèl zet zawt hi a pu hàwng a. Khawih zui chuang si lovin kan kawta Khiang kùng zâr hnaui lamah a khai reng a. Eng atân tak chu ni dâwn ang maw? tiin, ka rilrù ka sêng hah fo thìn.

Nimahse, zàn khat chu tuboh nèn, chhènî nèn, thingzaina àrrâ nèn a ri ta tlut tlut mai a. Ka muthilh hlànin, thing ngatin TRICYCLE min lo siamsak ve diam a. Ka mitthlâ hian ka la hmu ve reng thìn. A thiam hi ka ti khawp mai a. Ka thiante pawh chuang hawh ve tùrin an rawn lêng sang sang a, a then intihre deuhte kha chuan, “I pa hian i tawlailìr ke-ah a mauchhûngphùm a phûm ve lo a nih hi …” an tih hi ka la hre reng thìn! Kan chuang ngun bawk a, kan tlo hran lo khawp mai. A ke khàn a mauchhûngphùm a nei lo bawk a, a vàr zau rang hle a. A ke kha a thle tawn tluih tluih thei thìn! A chhiat deuh hnuin ka pain min repair-sak tawh chuang lo va—keimahin—ka theih ang angin ka cheibâwl zui ve ta a. A rìral ràk thlengin ka tleipui khawp. A tàwpah chuan a chasis (khe-zai) chu Mizo chhangban chhum nân ka nu’n a tuah ral ta a ni! Ka pass làwmna chhang chhum nân a ni bawk a—chuti lutukin ka rilru a na zui lo.

School Uniform-ah kan chhûngkua kan buai! Mi chhûngte angin a leina kan nei ve zo ta si lo. Ka nu hi a tap keuh keuh a. Private School, thla tina man chawina sikulah min dah ve laklawh tawh si!  Buai zual lai a inmung chho tan chauh bawk si! Ka farnu tân pawnfèn pàwl a ngai a, a thlàwna kan neih a pawdâng kha ka nu chuan ka farnu tân a thui ta ringawt a. A puan lah a dangdâ èm èm mai a! Kan sikula kan hotunu khàn, “… , a pàwl kan ti ngawih ngawih a, engati nge i nu chuan a pawdâng a rawn thuisak tlat che aw?” a tih hi ka la hre reng thìn. Kan chhûngkaw khawsak harsatzia kha kan Hotunu chhuanawm tak si khàn a hre phàk dèr si lo. “A leina kan nei lo,” tih kha kan zak ve nasa mai si. Kei ngei pawh Sikul Uniform ang chiah hàk tùr ka nei zo lo va; mahse, min en liam ve theihna kawng a awm a, school result titha lawrtu tùrah khân min duh ve miau thìn a ni àwm e. 

Ka râwlthar ve ta : Retheihah pawh retheih zualkai lai hi a la awm belhchhah ve leh a. High School-a mi ten Iptechei —Khiangkawi Iptechei an ah huai huai laiin, ka nei ve zo lo. Tin, mawi pawh ka ti lo va, awh pawh ka awt lo thung. Mangai pheikhawk dum erawh kha chu ka awt ve khawp mai a. A bâin ka nu’n Rs 80 man Dawrkaia a chhûngte hnaivai min ngensak ve thei  a. Simac Art Knitter—Laphiar khâwla a inhlawhna sum rawn lùt bek bekin—installment vawi engemaw zàt laiin a rùl tlìngtlà ta a. Chu pheikhawk dum thar, a Company siai rim nam vang vang nèna ka han bun zet chu—miin nalh min tih lam ka thlèk hman lo, nalh hi ka inti private ve tawp! Pheikhawk ke-artui sakawr ke (hoof of a horse) ang tak tak an chìn laite khân ka awt ngam ve lo. A leina a awm lo bawk a, ka bun lo tluanchhuak ta!

Kàwnghrèn phêng-hlai 007 James Bond : Ka va han awt thei tak! Duhthusàma ka awh thin chu zung-thum-bawk vèla hlai a ni. A man a to tham deuh si! A zawrhna hmuna va chùl hauh hauh te pawh kha nuam tak a tling hrim hrim. A man tlâwm deuh zàwkte kha inch khat vèla hlai chauh a ni lawi si. Ka lei mai dâwn chuan hun rei tak kàwnghrèn hlai mang lo kha ka hrêng dâwn ni berin a lang si! Hrèn ve vat vat ka chàk tawh bawk si! Ka rilru kha a va han belebùt thei tak èm! A hlai nge nge chu ka’n lei ve ta hràm a. Kàwnghrèn a lang chiang lovang tih hlau taka smart taka shirt ka tug in mar at lai te kha! Kàwnghrèn hlai uk emaw a dum hrêng theite kha chu ka hmu sâng khawp a, ka han hrêng ve ta chiah mai kha—ka lung hi a va’n awi tak èm!

Kekawr hmâwr zawm arh : A hun lai chiah ka nang kha kan chhûngkaw tân chuan thil vànneihthlàk lutuk a ni. Kekawr thar leina kan nei zo lo. A hmâwr zawm arh leh kekawr mawng pawp thawm nâna savun heart shape-a kan han bel hnan ngei mai kha—kan chhûngkaw economy nèn a lo inchàwbè tàwk vel chiah a. Mi fate’n an thàwmhnaw tha an tihchhiat (reconditioned)  luih laiin, keiniah ve kha zawng, kan neih that ber mah kha khatiang a ni a … a hun chiaha piang fuh ka inti bâng thei lo. La chîng zui zèl ze, kan chhûngkaw tân chuan thil pawi a ni hauh lo’ng maw le!

Cowboy Jeans kekawr—original dik tak, secondhand ni si, ka pan beng sik vang vanga a leina min han pèk tuma ka pa kha ka pa atâna ka duhzia kha! Motor-Cycle ka awh èm èm, a leina atâna Check a’n signed ni te kha … ka pa mi hausa ni ve miah lovin, ka awh zâwng leina tùra a lo inkhàwl bek bek thìnte kha ka va chhuang thar leh tak èm! Kan duhzâwng min han leisak thei hràm nà khân, nei ber thàwka thàwk a va han awl tak thìn!

Ka ziak zawm chiam chàk mang e … ka bultan dàn a lai laklawh … ziah sèn loh lawmna ka chhar thar leh mêk! Ka la ziak mawlh ang! 

Tùnlaia neih bàk bàka a bâthlau pawha inbel hnial lo angte hi ni ve ta chiah ila—ka nu leh pate retheihna kha a lova sâng belhchhah dâwn tak èm! An fate nih tling zo lo hle reng mah ila, tùnlai mite nèna min khaikhin râlah chuan fa tihnuam kan ni ve thei mai àwm asin! Engpawh ni se, kan rualawhna theihpatàwpa min lo phuhrùksak ve thìn kha, an fate hian kan va rùl lèt zo sêng lo tak èm!

Ka ninhleiin—ka ziak ve nial chauh a nih hi!

Thank You Daddy and Mommy!

WELCOME!   

Lèn luhna thlàkhlelhawmte   

Advertisements

6 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Diktea_Pa said, on February 9, 2010 at 5:07 am

  Ziak ngaihnawm khawp mai. Kei paw’n thu ziak thiamte hi “Ka awt thei ve rù’rà!” a nia. 🙂

  Leia kan Pathian, nu leh pate chunga lawm nachang i hria hi ka lawmpui che.

 2. sekibuhchhuak said, on February 9, 2010 at 10:14 am

  Kolkata khaw lum uap churh hnuaia ka thut mutthluk lek lek laiin; hei —i blog ka lo leng lut. Zo thlifim dawng ang heuh heuh mai ka ni! A hlimawmin a ngaihnawm a, min tihlimin, ‘pan lai nun min ngaihtir e!

  Polythene bawk khawm pawh ka pet ve nasa thin. Jeans kekawr puan danga a tlanglam zawm arh pawh ! 🙂

 3. bawmrang said, on February 9, 2010 at 10:33 pm

  A mak ve ngawt asin… i naupan lai chanchin hian ka lung zu tileng tlat a.

  Tukverh atranga vur sur en pahin ka hawi âng hau a.
  Tahan dai kilkhawr atranga khawvel piah kalkawng biboh tak tak leh khawkrawk tak tak,
  Hahthlak tak leh hrehawm tak, a changa nuam ang reng lawi bawk si……
  Mitthlaa’n an rawn vial chhuak tawp tawp mai.

  A va’n lunglenthlak tak!
  lunglen han nawm zia hi aw……

 4. Zaia said, on February 10, 2010 at 7:11 am

  A ngaihnawm, a hlimawm a, a lunglenthlak a, lung a tichhe tel thei hial bawk.

  Middle Sikul kan kal lai, form pheikhawk bun tur an tih tantirh lai vela ka nei lovin hun hrehawm ka tawrh lai min tihrechhuak. Ni, khatia, kan sikul hotuten pheikhawk an ‘introduce’ tan tirh khan, a leina kan nei lo va. A nei lote kha chu kum khat vel chu min ngaihhnathiam ve bawk a. Thiante’n pheikhawk an bun a, mawi taka an han khuih tle a, keini naupang tan kha chuan a awhawm thin. Slipper hrui chat lek lek nen, keartui zawn pan thlar mai nen khan, kekawr tlawn kan han ha a. A chang chuan ke lawng pawhin ka kal. A kum lehah chuan Scho’ ka lakin ‘Naughty boy shoe’ ka lei ve ta a nih kha..

  Khatih lai vel ka ngaihtuah chang chuan, kan English zirtirtuin, exam paper min pek pah a, ‘Sikul thaah kal thei la, ka va han duh che e aw..’ a tih kha tun thleng hian ka bengah a la ri nawn thin. A duhthusam kha tun thleng hian ka tihlawhtling ta si lo va. College-ah pawh thelret chappal pakhat leh kekawr tlawn pakhata kum thum tluanchhuak zak ka ni chho leh ta zel a.. I thuziak chuan min vel teuh hle mai.

 5. varte said, on February 11, 2010 at 9:24 am

  School uniform chungchangah hian harsatna ka tawk ve khawp mai, Ka nu leh pate ka khawngaih thin bawk si, zak chung chunga uniform hlui, pheikhawk hlui etc inbel a tam thin.

  I thuziak chu a ngaihnawm hrim hrim mai.

 6. chawnghilh said, on February 11, 2010 at 3:13 pm

  Diktea-Pa : Chawimawi thiam vak loh pawhin, an lakah lawm thiam tal ila ti raw!

  Sekibuhchhuak : Pele pawh mawza thun puar lamlian kawngpuia inpet ve thin; Football Class pawh zir tluanchhuak lo tep, chuta an chaw chhumin a ui beh avanga Footballer of the World rawn ni thei leh ta a ni a, beidawn rum rum laia min encourage-tu hi kan lo mamawh duh khawp mai!

  Bawmrang : “I too was a boy once” i rawn ti thar ve hial angah ka ngai, naupan lai ngaih let hi nu leh pa rinchhana kan pangchan hun a ni miau!

  Zaia : I sikul luhna khan duhthu a sam chiangkuang lo deuh a nih pawhin —i zirtirtute an tha hle tih ka man thiam tho. I tichiang vek —i thu leh hla atangin!

  Varte : Zak chung chunga uniform hlui kan hak nachhan kha, tlema kan lo dawkdawlak ruk ve deuh tawh vang a ni chawk ti’raw!

  Ka thuziak aiin in rawn feed back liam liam hi ngaihnawm ka ti fe zawk! Sawi tur ting in lo nei ve a, keini chhung chauh kha kan lo rethei ber bik lo a nih dawn chu! Motor lamlian kawngpui atanga kea chhuk ngai feah in in a awm ve hial em? A ni tak asin, Buai mangan lai tak tak kha chuan Pangzawl khaw tlangval nula rim pawh chaw kaw puara ei ngai lo an ni bawk a, nula inah pawh an thu tung peih lo, dap chhuatah an bawk zawn zawn ringawt ve tho, an ti!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: