Chawnghilh's Blog

Way to Niagara Falls!

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on October 4, 2009

 

Kan kawtkaiah chuan zîng lam dâr 9:30 AM-ah tlàn chhuak tùrin ka inpeih àp tawh a, kawnglaka tui in tùr pawh vûrbâwma khung vekin —car-a gasoline pawh a khat pàrhin ka inring vek a. GPS erawh chu hman ka tum hauh lo! Ka mamawh duh lo —GPS tel lo hian a adventurous zàwk daih! India ram atanga ka chhawm Compass ka keng a, Google atanga ka down-load Map ka keng tel bawk a. A tàwk viau!

270N-ah ka dùk ta char char a, dârkâr khat èm pawh kan tlàn hmâ hretin 70W-ah ka pèng lùt a, ramthlèng a mawiin kan speed pawh a muang hran lo khawp mai! Road rules hi vawn a ngai khawp a, kan speed kha a muang lutuk deuh emaw a chak lutuk deuh emaw a nih chuan —rin loh khàn atanga min lo vil rengtu, khawi lai lai County Police-ho thàwm nei hàtte nèna indèkserh vèl hi a zawngchhangthlàk loh èm èm a ni. 70W atangin 68W-ah kan pakai leh ta a, chhun dar 12:00-ah chuan kan kal dan a dik ta lo riauva hriatna ka nei a, ka compass ka’n lek chhuak a —West kan lo zawh thui mah mah tawh a. Filling Station-ah gasoline $ 34 man vèl thun belhin,  68E lamah kan dùk leh ta zar zar a … 220-ah rei vak lo kan tlàn hnuin 99-ah kan pakai a. Chawhnu dâr 1:00-ah chuan Altoona khua kan lùt a. Restaurant remchângah zunram thiar pahin, kan han zì-mar zuai a.

Chawhnu dâr 1:30 PM-ah chuan 99N-ah kan dùk leh ta zar zar a, country-road lam hi Toll fee a awm lo va, zin nân chuan ka thlang zàwk fê. Ram mawi tak tak thlìr tùr a awm tam zàwk daih bawk nèn! Dâr 2:20 PM-ah 80W-ah kan zawh leh char char a. Dârkâr khat vèl tlàn hnuin 255N kan zawh leh a, veilama pêngin 153B chu tlai lam dâr 3:28PM-ah kan lùt leh a. Dâr 3:40 PM-ah chuan 219N kan zawh leh ta ngar ngar a. Dâr 3:45PM-a chawlh lailàwkna hmuna kan hman hi Royal Drive-In a ni a. A kiang lawkah hian Wood-Carving lama mi hràt-khawkhêng-ho an awmna a ni a, ka mit a tlai kher mai!

Royal Drive-In

Royal Drive-In

Thingtuluang atanga thil dang lem tuk chhuak thiamho

Thingtuluang atanga thil dang lem tuk chhuak thiamho

Chhènî leh Tuboh kan inhman thiam hleih hle mai!

Chhènî leh Tuboh kan inhman thiam hleih hle mai!

Thingtum let mai mai atangin engemaw tal chu kan tuk ve thei ang

Thingtum let mai mai atangin engemaw tal chu kan tuk ve thei ang

Ka mit a tlai hle a ni ber mai! Ka ngaihtuahna a kal thui iak mai a. Leonado da Vinci pawh ka rilru mitthlâah a rawn lang nghàl a —khatia tuboh leh chhènî-a lungpui a chik khùk talh talh lai khân mi vengva tak pakhat a rawn kal a. “Leo, engnge i tih teh chiama?” tia a rawn zawh khân, Leonardo khàn, “He lungpui chhûngah hian vàntirhkoh a tâng a —ka chhanchhuak dâwn,” tiin a chhâng mai a. A zàwttupa khàn Leonardo-a thu sawi awmzia a phawk pha lo hle a ni. Mahse, a hnu fêa a va kal nawn leh meuh chuan —Leonardo-a chherchhuah milim nalh tak, vàntirhkoh lim a lo ding zuah tawh mai a. Rilru mitthlâ leh thiam-thil hi vai-buh no khat ei theuh theuh, kut-zungtang sawm nei theuh theuh pawh hi kan lo inthlau thei dâwn khawp a lo nì!

Royal Drive-In atang hian tlai lam dâr 4:18 PM-ah chiah hmatiam lam panin kan tlàn leh ta char char a, 219N-ah char char kan tlàn a. Kan hriat chian ngei ngei atâna ka duh leh tangkai chu —America ram kawngpui zozaite hian number fel fai takin an nei vek a, tumah hi chimawm tùr an ni lo hrim hrim … an kawngpui number suasàm chhe duh awm ngat sela chuan, mi tam tak DIRECTION-ah kan buai hle mai dâwn a ni. A tlângpuithuin, kawngpui number ODD NUMBER rèng rèng hi CHHIM leh HMAR pan zâwng an ni tlângpui a; EVEN NUMBER nei rèng rèngte hi CHHAK leh THLANG pan kawngpui an ni tih hi hriat chian a ngai khawp mai!

Tlai dâr 5:30 PM vèlah chuan Salamandar khua kan inkhalh thleng a, chuta tanga hmàr lam pan tùr chuan —dinglama kualin Buffalo chu mêl 55 a ni tih Road sign atangin a lang reng a. Kawng sîra a chhuk zâwnga mêl zàt a inziak rèng rèng chuan kan hmatiam hlat zâwng, COUNT DOWN zâwnga tehfung ziak a ni tih hriat theihna a ni tih pawh hriat tel a tangkai khawp mai!

Buffalo atang hian I-190-ah kan tlan leh char char a … khua la thim hman chiah lo nàin, nî erawh chuan thlang lam kâwla bihrùk pil a chàk ve hle tawh a ni ber e.

Zàn dâr 7:50-ah Hotel pakhat-ah kan invawm lùt ta a … vah-khawthawn ka duh tlat a. Kan thlenna Motel atangin Niagara Falls a hlat leh hlat loh hriat chian tumin kein ka vàkchhuak a. Mipui pawh an tam, Hotel kawtkai rèng rèng car-in a khat vek zèl a, thlèr thui vak lo ka zawh hman tihin —remchâng takin mi pakhat ka’n zàwt a, “How far is the Fall?” ti tè maiin, a lo hre chiang khawp mai a,  “Five minutes walk from here, go down there…” mi ti a. Ka mùr ur ur tan tawh a. Ka zuk zawh thla ta. Music a lo ri thùm kung kung mai a, huan mawi tak ka lùt a ni reng mai a. Mipui an lo awm hut hut a, zàn dâr 10:00 hnu lam mah ni tawh mah se … intèrek tàwk pawh an tam ka ring. Ka pan thla zèl a, ka rin loh tak maiin —hetiang tuikhawhthlà hi ka hmu ta thut mai a …

“A tuite chu rì hum humin phûl bulh bulh mah sela … kan hlau chuang hek lo vang —Sam 46,” tih thu —naupan laia ka by-heart kha ka hrechhuak zawk a. Chutih lai tak chuan kan khawsakna In, Assam type-a saka kan sitting room-a ka nu leh pate leh ka pianpui unaute (puitlin hnua kum tam inhmu khàwm tawh ngai lo) an thu thâm lai kha ka mitthlâah a rawn lang nawn awn awn a. Ka khua a harin ka lung  a lêng ngei mai!

Canada lam atangin eng pawlin an rawn kap
Canada lam atangin eng pawlin an rawn kapA sen leh phût a, a ri hum hum bawk!
A rawn paw leh nghial a, a rawn sendùk leh khuih mai thei —rawng chi hrang hrangin ...

A rawn paw leh nghial a, a rawn sendùk leh khuih mai thei —rawng chi hrang hrangin ...

A sen-phût chì ve thung!

A sen-phût chì ve thung!NIAGARA Tuikhawh-thla chu hei hi maw? Thlìr a va kham-awm loh ve le! Mahse, Hotel lam pan a ngai tawh tlat! A tlai lutuk chuan a dik lo vang. 'Zîngah, vai-pathian thawh hmâin tho ila, he lai hmun hi va chuan nilèn tùr a nih hi!' Zànah chuan a hmunhmâ hrim hrim pawh a hmuh chian theih loh èm mai! Canada ram lam atanga meithal-làwn an kah chhuah zuai zuai, vàn sânga rawng chi tinrênga han puak darh vèlte chu thlìr ninawm loh tak a tling bawk.Zàn a rei khawp mai ... ka va han tho hmâ tak èm! Hotel atangin ka pùt chhuak zauh va, zîngkârah American leh Bridal Fall, Horseshoe Falls an tih thleng thlengin ka bai phei a ... ke nâ, khùp nâ ka sawi phal lo. A lo mawi èm atin a ni! "Tu thlâ la nalh nalh," tia inel a tinuam dâwn khawp mai! Fan chian tak tak chanchin chu phèk dangah kan la ziak chhunzawm dâwn nia —Niagara Huan mawi luhkâ tualzâwla an hoarding ngawt pawh hian thlìr a tichàkawm viau!

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. hmingtea said, on October 26, 2009 at 7:43 pm

    hmuhnawm ve maw le thing bung mai poh in nalh tak2 an chhuah thin hi an thiam ka ti trhin khop mai


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: